عالی به انگلیسی نوشتن

خواص دارویی و گیاهی

عالی به انگلیسی نوشتن
عالی به انگلیسی نوشتنشما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: عالی!

برابر ابجد: ۱۱۱

عالی به انگلیسی نوشتن

پررنگ را بخوانید.پررو را بخوانید.پررویی را بخوانید.

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


bravo, excellent

تفضیلی: more perfect
عالی: most perfect, 
مترادف:  
excellent
flawless
ideal
superb
متضاد:  
faulty
imperfect

1.
a perfect day


1. یک روز عالی

2.
Her performance was perfect.


2. اجرای او عالی بود.

عالی به انگلیسی نوشتن

3.
The car is five years old but is in almost perfect condition.

3. ماشین پنج ساله است اما تقریبا در شرایطی عالی است.

4.
You have a perfect English accent.


4. شما لهجه عالی انگلیسی دارید.


1.
The present perfect


1. حال کامل

صرف فعل

گذشته: perfected,
 
گذشته کامل: perfected,
 

1.
As a musician, she has spent years perfecting her technique.

1. به عنوان موسیقیدان، او سالها صرف عالی کردن تکنیکش کرد.

تفضیلی: greater
عالی: greatest, 
مترادف:  
big
enormous
huge
immense
متضاد:  
insignificant
little
tiny

1.
A great crowd had gathered.


1. جمعیت زیادی جمع شده بود.

2.
I use my computer a great deal.

2. من از کامپیوترم خیلی زیاد استفاده می‌کنم.
عالی به انگلیسی نوشتن

3.
I was asked to describe the house in greater detail.

3. از من خواسته شد که خانه را با جزئیات بسیار [زیادتر] توصیف کنم.

تفضیلی: greater
عالی: greatest, 
مترادف:  
awesome
best
excellent
fantastic
good
متضاد:  
common
imperfect
inferior
ordinary

1.
“Hi! How are you?” – “Great! How are you?”

1. «سلام! حالت چطوره؟» «عالی! حال تو چطوره؟»

2.
I think it’s a great idea.

2. فکر می کنم ایده خیلی خوبی است.

3.
We had a great time at the party.

3. ما در مهمانی اوقاتی عالی داشتیم.


1.
her great-grandson

1. نوه ی دخترش یا نوه ی پسرش [نتیجه اش]

2.
my great-aunt


2. عمه بزرگم [عمه پدر یا مادر]

3.
my great-great-grandfather


3. پدر پدر پدربزرگم

تفضیلی: greater
عالی: greatest, 
مترادف:  
celebrated
famous
important
top
متضاد:  
minor

1.
He has been described as the world’s greatest violinist.

1. او به عنوان بزرگترین ویولن زن دنیا توصیف شده است.

2.
Sherlock Holmes, the great detective


2. شرلوک هولمز کارآگاه بزرگ

3.
This represents a great achievement.

3. این نشانی از یک دستاورد بزرگ است.

This app is only available on the App Store for iOS devices.

Version 1.9

Fix bug

40 Ratings

عالی به انگلیسی نوشتن

It has been the best translating engine that I’ve ever seen.

I believe it is really useful to figure out the different meanings of the words.

On the whole it is a nice app, but it lacks sentences used by words

Requires iOS 5.1.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

English, Persian

With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

عالی به انگلیسی نوشتن
عالی به انگلیسی نوشتن
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *