اجزای کلام به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

اجزای کلام به انگلیسی
اجزای کلام به انگلیسی

 در زبان انگلیسی واژه‌ها بر حسب عملی که انجام می‌دهند به 8 قسمت متمایز می‌گردند که آنها را اجزاء کلام در زبان انگلیسی یا اقسام کلام می‌نامند در این مقاله به معرفی اجزاء کلام در زبان انگلیسی پرداخته می‌شود. با ما همراه باشید.

 

اجزاء کلام در زبان انگلیسی يا همان اقسام کلام در زبان انگليسی، به 8 قسمت متمايز می‌شوند که از لحاظ کاربرد و معنا  نقش خاصی را در جمله‌هاي زبان انگليسی ايفا می‌کنند. ما از هزاران کلمه در صحبت‌های روزمره خود استفاده میکنيم و خوب است که بدانيم تمام اين کلمات را مي‌توانيم در 8 دسته گروه‌بندی کنيم. به عبارت ديگر هر يک از کلمات که ما در جملات زبان انگليسی استفاده می‌کنيم به يکي از اين 8 دسته تعلق دارد و زير مجموعه يکي از اين 8 دسته به حساب می‌آيند، پس ما بايد بدانيم يادگيری اين 8 دسته از عناصر زبان انگليسی و نقش آنها، در يادگيری ساختار جمله‌های زبان انگليسی از اهميت بالايی برخوردار است.

 

اجزای کلام به انگلیسی

1. اسم در زبان انگليسی (Noun) :

اسم کلمه ای است که برای ناميدن اشخاص، حيوانات، اشيا، اماکن و يا حالات آن‌ها به کار می رود. می‌توان اسم‌‌ها را در چندين نوع دسته‌بندی کرد:

1. اسامی انتزاعی يا مفهومی زبان انگليسی (Abstract nouns)

   مانند: Hate, Power, Love, Tolerance

2. اسامی فيزيکی يا قابل لمس زبان انگليسی (Concrete nouns)

   مانند: Desk, Sofa, Table  

3. اسامی عام و جنرال زبان انگليسی (Common nouns)

   مانند: Conutry, School, University, College, Department

4. اسامی خاص زبان انگليسی (Proper nouns)

  مانند: Iran, Canada, Mary, Ali

5. اسامی قابل شمارش زبان انگليسی (Countable nouns)

  مانند: Pen, Tree, Window

6. اسامی غير قابل شمارش زبان انگليسی (Uncountable nouns)

    مانند: Information, Data, Rice, Time

 

2. ضمير در زبان انگليسی (Pronoum) :

ضمير کلمه ای است که جانشين اسم می‌گردد، و ما را از تکرار اسامی اشخاص و اشيا و غيره بي‌نياز می‌کند.

1. ضماير فاعلي زبان انگليسی (Subjective pronouns)

   مانند: I, You, We

2. ضماير ملکي زبان انگليسی (Possessive pronouns)

   مانند: Mine  

 نکته:  My صفت ملکی می‌باشد.

3. ضماير انعکاسی زبان انگليسی (Reflexive pronouns)

   مانند: Myself

4. ضماير مفعولی زبان انگليسی (Objective pronouns)

   مانند: Them

5. ضماير تاکيدی زبان انگليسی (Intensive pronouns)

   مانند: Myself

6. ضماير پرسشی استفهامی در زبان انگليسی (Interrogative pronouns)

   مانند: What, Who

7. ضماير موصولی زبان انگليسی (Relative pronouns)

   مانند: Who

8. ضماير اشاره‌ای زبان انگليسی (Demonstrative pronouns)

   مانند: That, This

9. ضماير نامعين زبان انگليسی (Indefinite pronouns)

اجزای کلام به انگلیسی

   مانند: Both

 

3. صفت در زبان انگليسی (Adjective) :

 کلمه ای است که اسم را توصيه می کند و معنی آن را روشن تر و مشخص تر و کامل تر بيان می‌کند، مثل :

  A Red dress,  A big egg

 

4. فعل در زبان انگليسی (Verb) :

 کلمه ای است که عمل يا حالتی را بيان می‌کنند، مانند:

See, Read, Are, Talk, Go, Come

 

5. قيد در زبان انگليسی (Adverb) :

 کلمه ای است که براي توصيف فعل، صفت و يا قيد ديگر به کار می رود، در واقع قيد حالت و چگونگی انجام يک فعل و وضعيت يک صفت يا قيد ديگر را بيان می‌کند مانند :

Here, Slowly, Yes, Today, Very, There

 

6. حرف اضافه در زبان انگليسی (Preposition) :

 حرف اضافه کلمه ای است که نسبت يا ارتباط اسم و ضمير را با ساير قسمتهای جمله نشان می‌دهد. معمولا از حروف اضافه برای نشان دادن مکان، زمان و جهت و … استفاده می‌شود.

 نظير :

Over, for, At

 

7. حرف ربط در زبان انگليسی (Conjunction) :

 حرف ربط کلمه ای است که برای وصل کردن دو شبه جمله، دو عبارت و يا دو کلمه به کار می رود مانند :

  And, If, But

 

8. صوت در زبان انگليسی (Interjection) :

 کلمه ای است که براي تعجب و تحسين افسوس و وحشت و ساير احساسات ناگهانی و تند مورد استفاده قرار می‌گيرد، و انواع آن عبارتند از :

!Hey!, wow!, hush!, ah!, oh

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

(To Be  as an Ordinary Verb) Tom is a carpenter. The dog is in the …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

گروه آموزشی زبان رمزی، به شما کمک خواهد کرد با استفاده از راهکارهای جدید در کمترین زمان و با کمترین هزینه به سرعت مهارت های زبان انگلیسی خود را افزایش دهید.

تماس با زبان رمزی
تلفن :
05138416857 – 05138476975
تماس ضروری خارج از وقت اداری:
09154443319
فکس :
05137337719
سامانه پیامکی :
5637 795 795 3000

اجزای کلام انگلیسیenglish parts of speech

Parts of Speech اجزاي كلام Explanation توضيح Examples مثال Nouns اسم A word that names a person, a place or a thing كلمه اي براي ناميدن شخصص ،مكان يا چيزي Boy, Sam, cat, Paris Pronouns ضمير A word that is used instead of a noun كلمه اي كه به جاي اسم استفاده مي شود. He, my, yourself Adjectives صفت A word that describes a person or thing كلمه اي كه يك شخص يا يك شي ء را توصيف مي كند. pretty, easy, fat Verbs فعل A word or group of words that express an action or a state كلمه يا گروهي از كلمات كه يك عمل را بيان مي كنند. go, jump, be, think Adverbs قيد A word that describes or gives more information about a verb, an adjective, another adverb, or even the entire sentence كلمه اي كه درباره ي فعل ، صفت ، ديگر قيد ها يا كل جمله اطلاعات بيشتري مي دهد. quickly, tomorrow, outside Prepositions حرف اضافه A word that is used before a noun or a pronoun to connect it to another word in the sentence. It is usually used to show location, direction, time, and so forth. كلمه اي كه قبل از يك اسم يا ضمير به كار مي رود تا آن را به كلمه ديگري در جمله وصل كند. معمولا براي نشان دادن زمان ، مكان، جهت و… به كار مي رود. on, in, to, from, of Conjunctions حرف ربط A word that joins parts of a sentence together كلمه اي كه اجزاي يك جمله را به هم متصل مي كند. and, or, but Interjections حرف ندا A short sound, word or phrase used to express the speaker’s emotion. يه صدا ، كلمه يا عبارت كوتاه براي بيان كردن احساس گوينده. Wow, hmm, well, oh dear

اجزای گفتار در انگلیسی یا همان اقسام کلمه در انگلیسی، عناصر هشت گانه ای هستند که از لحاظ معنایی و کاربرد،نقش خاصی را در جمله ایفا می کنند.ما معمولا در صحبت های روزمره خود،از هزاران کلمه استفاده می کنیم،اما جالب است بدانیم که می توان تمام این کلمات را در هشت گروه دسته بندی نمود.به عبارت دیگر هر کلمه در جمله،بدون شک متعلق به یکی از این دسته عناصر یا به عبارتی زیر مجموعه یکی از آنها خواهد بود.به خاطر سپردن این هشت عنصر و نقش آنها،در یادگیری ساختار جمله از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

لازم بذکر است که مفهوم “اجزای گفتار” با “اجزای جمله” فرق می نماید،در واقع هر یک از اجزای گفتار در انگلیسی را می توان به تنهایی بکار برد،اما در مورد اجزای جمله این موضوع صدق نمی کند،چون طبق تعریف، جمله مجموعه به هم پیوسته ای از کلمات با ساختاری مشخص است که وضعیت یا عملی را بیان می دارد و بنابراین به کار بردن این اجزا برای کامل شدن جمله الزامی می باشد .در بخش گرامر،هر یک از این مباحث به طور کامل توضیح داده شده است.ابتدا در این قسمت به معرفی اجزای گفتار می پردازیم:

 اسم (noun)  ضمیر (Pronoun)  صفت (Adjective)

فعل (Verb)  قید (Adverb)  حرف اضافه (Preposition)

حرف ربط (Conjunction)  حرف ندا (Interjection)

اجزای کلام به انگلیسی

1-اسامی انتزاعی یا مفهومی (Abstract nouns)

2-اسامی فیزیکی یا قابل لمس (Concrete nouns)

3-اسامی عام و جنرال (Common nouns)

4-اسامی خاص (Proper nouns)

5-اسامی قابل شمارش (Countable nouns)

6-اسامی غیرقابل شمارش (Uncountable nouns)

People (اسم عام) liked to go to Bondi beach (اسم خاص) .

مردم دوست داشتند به ساحل بندای بروند.

Hector (اسم خاص) passed the test (اسم عام-قابل شمارش) .

هکتور آزمون رو قبول شد.

Would you like some milk (اسم خاص-غیرقابل شمارش) ?

کمی شیر میل داری؟

My parents (اسم عام) are traveling to Japan (اسم خاص) next month (اسم عام-قابل شمارش) .

پدر و مادر من ماه بعد دارن به ژاپن سفر می کنند.

1-ضمایر فاعلی (Subjective pronouns)

2-ضمایر مفعولی (Objective pronouns)

3-ضمایر ملکی (Possessive pronouns)

4-ضمایر انعکاسی (Reflexive pronouns)

5-ضمایر تاکیدی (Intensive pronouns)

6-ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

7-ضمایر پرسشی و استفهامی (Interrogative Pronouns)

8-ضمایر اشاره ای (Demonstrative Pronouns)

9-ضمایر نامعین (Indefinite Pronouns)

He (ضمیر فاعلی) himself (ضمیر انعکاسی) doesn’t want to come with us (ضمیر مفعولی) .

اون خودش نمی خواهد با ما بیاد.

Sara herself (ضمیرتاکیدی انعکاسی) baked the cake.

سارا خودش کیک رو پخت.

Would you (ضمیر فاعلی) help me (ضمیر مفعولی) ?

میشه به من کمک کنی؟

His (صفت ملکی) house is bigger than ours (ضمیر ملکی) .

خانه او از مال ما بزرگتر است.

This (صفت اشاره) car is mine (ضمیر ملکی) .

این ماشین مال من است.

The boy who (ضمیر موصولی) called yesterday is my (ضمیر ملکی پیوسته) brother.

اجزای کلام به انگلیسی

پسری که دیروز زنگ زد برادر من هست.

Who (ضمیر پرسشی) is she (ضمیر فاعلی) ?

اون کیه؟

I (ضمیر فاعلی) think both (ضمیر نامعین) answers are correct.

من فکر می کنم هر دو جواب صحیح هستند.

1-ایده و نظر (Opinion)

2-سایز و اندازه (Size)

3-سن و سال (Age)

4-شکل و قیافه (Shape)

5-رنگ (Color)

6-ملیت و اصالت (Origin)

7-جنس (Material)

I have a red (رنگ) hat.

من یک کلاه قرمز دارم.

The new (قدمت) car broke down.

ماشین جدید خراب شد.

I bought an Italian (ملیت) round (شکل) table.

من یک میز گرد ایتالیایی خریدم.

We had (فعل) a delicious lunch.

ما یک ناهاز خوشمزه خوردیم.

I think (فعل) that he is right.

من فکر می کنم او راست میگه.

He drove (فعل) for hours.

او برای ساعت ها رانندگی کرد.

1-قیدهای درجه و مقدار (Adverbs of degree)

2-قیدهای حالت (Adverbs of manner)

3-قیدهای مکان (Adverbs of place)

4-قیدهای زمان (Adverbs of time)

5-قیدهای تکرار (Adverbs of frequency)

6-قیدهای استمرار (Adverbs of duration)

7-قیدهای احتمال (Adverbs of probability)

8-قیدهای مقایسه ای (Comparative adverbs)

9-قیدهای عالی (Superlative adverbs)

He is certainly (قید احتمال) very (قید درجه و مقدار) concerned with you.

او قطعا برای تو خیلی نگران است.

The children ran happily (قید حالت) to their father.

بچه ها با خوشحالی به سمت پدرشان دویدند.

I will do it later (قید زمان) .

من بعدا اون رو انجام میدم.

I usually (قید تکرار) brush my teeth after a meal.

من معمولا بعد از غذا دندون هام رو مسواک می زنم.

It was the most (قید عالی) significant experience.

اون مهم ترین تجربه بود.

حرف اضافه (Preposition) حرف اضافه کلمه ایست که در واقع به قبل یک اسم یا ضمیر اضافه گردیده و در صورت لزوم آن اسم یا ضمیر را به کلمه دیگر در جمله وصل مینماید. معمولا حروف اضافه برای نشان دادن جهت، مکان، زمان، مالکیت و غیره بکار می رود. در جدول زیر مهم ترین حروف اضافه معرفی شده است:

I sat on the floor.

من روی زمین نشستم.

We will meet at four o’clock.

ما سر ساعت چهار ملاقات داریم.

He went to school.

او به مدرسه رفت.

This letter is for you.

این نامه برای شماست.

I want to come,but I can’t.

من میخوام بیام،ولی نمی تونم.

She is smart and (she is) beautiful.

او زرنگ و زیباست.

Would you like a cat or (Would you like) a dog?

گربه دوست داری یا سگ؟

He didn’t pass the test because he didn’t study well.

او آزمون قبول نشد،چون خوب مطالعه نکرد.

We were hungry,so we ordered pizza.

ما گرسنه بودیم،بنابراین پیتزا سفارش دادیم.

حرف ندا (Interjection) حرف ندا یک آوا،کلمه یا عبارت است که جهت بیان احساسات گوینده بکار می رود، این احساسات می تواند دربرگیرنده حس تعجب،شادی،عصبانیت،درد و غیره باشد.در جدول زیر نمونه هایی از این حروف نشان داده شده است:

Wow, that’s amazing!

وای،اون محشره!

Oh dear, What happened!

اوه عزیرم، چی شده!

Oh my God, It’s good to have you back!

وای خدای من،خوبه که برگشتی پیش ما!

look out, they are coming!

مواظب باش، بپا، اون ها دارن میان!

Ow, my leg aches!

آی، پام درد می کنه!

اردیبهشت 26, 1397

مرداد 29, 1394

مهر 20, 1394

شهریور 20, 1394

بهمن 21, 1393

دی 17, 1394

لینک فهرست عناوین نوشته آشنایی با Verbal در انگلیسی Verbal چیست؟ 1-Gerund (اسم مصدر) ⊕Gerund …

دوباره گـــــــــل کاشتی????ممنون

لظفا در مورد اینکه حروف اضافه in on atبرای چه چیز هایی یا چه جاهایی استفاده میشوند هم و اینکه فعل ها بعد از اضافه شدن با ing به چه شکل نوشته میشوند بعضی از اونها e حذف میشه و بعضی دوتا حرف دوبار پشت سر هم تکرار میشن هم کامل توضیح بدید خیلی خیلی ممنونم ازتون

it’s fantastic,i appreciate it. i can say that you’re amazing

واقعا به خوبی از ظرفیت زبان فارسی برای توضیح انگلیسی استفاده کردی. همیشه مجبور بودم انگلیسی رو به انگلیسی بخونم. یه جاهایی وقعا توضیح فارسی لازم داشتم. اینجا رو bookmark کردم تا همیشه ازش استفاده کنم.
خیلی ممنونم

درود بر شما امير عزيز..
من هم براتون آرزوي بهترين ها رو دارم…♡♡♡♡

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت


Current ye@r *


Leave this field empty

لطفا جهت دریافت ایمیل های آموزشی سایت،آدرس ایمیل خود را با دقت و به طور کامل وارد نموده و سپس دکمه مشترک شدن را کلیک نمایید.ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند و امکان هیچ گونه سوء استفاده ای وجود نخواهد داشت. *

شاید توانایی صحبت و یا منتقل کردن حس و حالتان در مورد یک چیز یا خبر دادن به دوستتان یک چیز ابتدایی و ساده بنظر بیاید اما باید بدانید پشت این اتفاقات ساده، سال‌ها و قرن‌ها پیشرفت زبان بوده که شما با گفتن یک جمله یا کلمه تمام احساستان را منتقل می‌کنید. حال همین زبان که در طول قرن‌ها ساخته‌شده را محققان زیادی مورد بررسی قرار داده‌اند تا ضمن شناخت روش‌های انتقال مفاهیم، بتوانند به افراد غریبه به آن زبان نیز با سرعت بالاتری زبان را آموزش و انتقال دهند.

اجزا کلام یکی از پایه‌ای‌ترین بخش‌های دستور هر زبانی در دنیا است که یک فرد تازه وارد به آن زبان، باید کامل بیاموزد تا بتواند شروع به صحبت و برقراری ارتباط کند. شما هم اگر در سطح مبتدی به بالای زبان انگلیسی باشید احتمالا قواعد کلی اجزا کلام را خوانده‌اید و ناخودآگاه درحال استفاده از آن‌ها هستید، هرچند هیچ‌وقت پیشنهاد نمی‌کنیم از همان ابتدا این‌گونه یک زبان جدید را بیاموزید ولی کم‌کم مجبور می‌شوید اجزا کلام را هم یاد بگیرید تا بتوانید در زبان جدید پیشرفت کنید.

در انگلیسی برای بار اول یک کشیک مذهبی البته به‌طور ناقص این روش برای شناخت زبان را معرفی کرد و امروزه این اجزا را به عنوان رده‌های واژگانی یا اقسام کلمه هم می‌شناسند. این اجزای کلام در انگلیسی به هشت (یا نه) شکل تقسیم شده که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. با آفاق همراه باشید.

 

قسمتی از اجزای کلام است که به‌طور کلی در جمله نام چیزی (یا رده چیزی) است که می‌خواهیم درمورد آن صحبت کنیم. یعنی هر کلمه‌ای که به شکل مستقیم، بر یک شی یا شخصی یا مکانی یا روزی یا … دلالت کند، خود یک اسم است. نقش آن در جمله گریزناپذیر است و اگر هم به‌جای آن از ضمیر استفاده شود هم باز آن ضمیر درواقع جایگزین یک اسم است.

اجزای کلام به انگلیسی

Tom is a good teacher. (تام استاد خوبی است.)

It is my birthday. (امروز تولدم است.)

That UFO’s weapons have blades. (سلاح‌های آن موجودات ناشناخته، تیغ دارد.)

آن قسمت از یک جمله که یک اتفاق، کار انجام شده، یک احساس و یا توضیح یک شرایط ، حالت یا بودن است که در جمله جایگاه دوم (بعد از فاعل را دارد). اگر این بخش را بخواهیم از جمله حذف کنیم، درواقع جمله را ناقص گذاشته‌ایم. هرچند در ادامه به ساختار حرف ندا اشاره خواهیم کرد ولی درواقع جمله‌ای بدون فعل وجود ندارد. فعل در انگلیسی نشان‌دهنده حالت‌های اصلی یک جمله است برای مثال برای بررسی زمان جمله دیدن بخش فعل جمله کفایت می‌کند.

This dog is so cute. (این سگ بسیار بامزست.)

They lose their keys. (آن‌ها کلیدشان را گم کرده‌اند.)

I am going to buy a car. (من قصد دارم یک ماشین بخرم.)

 

به کلامی که نه در قالب جمله، بلکه به تنهایی موضوع خاصی را تداعی می‌کند. این کلمات حتی بعضی اوقات از نظر کلمه‌ای هیچ معنای خاصی ندارند و یا ممکن است در مواردی صدایی که در لحظه خاصی از انسان یا هر اتفاق طبیعی دربیاید هم خود یک حرف ندا باشد.

Yeah! (آره)

OH! (اوه!)

Thanks! (ممنون!)

Bravo! (تبریک!)

 

 

همچنین دیگر اجزای کلام را می‌توانید با کلیک بر لینک‌های زیر مطالعه بفرمایید.

بخش دوم شامل ضمیر، صفت و قید

بخش سوم شامل حروف اضافه، ربط و تعریف

اجزای کلام[۱] (به انگلیسی: POS یا PoS یا Part of speech) به شیوه‌ای از دسته‌بندی واژه‌ها گفته می‌شود که برطبق آن، واژه‌ها براساس نقشی که در متن ایفا می‌کنند طبقه‌بندی می‌شوند. این شیوه ابتدا توسط یک کشیش انجام شد؛ او واژه‌ها را به هشت گروهِ اسم، صفت، فعل، ضمیر، قید، برنهشت[نیازمند منبع]، پیوندواژه و حرف ندا تقسیم‌بندی کرد.

این تقسیم‌بندی البته کامل نبود و گروه‌هایی نظیر عنوان بعداً به آن افزوده شد. در زبان‌شناسیِ امروزی، برای مفهوم «پاره‌های سخن» از اصطلاحِ رده‌های واژگانی یا مقوله‌های واژگانی هم استفاده می‌شود.

هرکدام از این گونه‌ها را نیز می‌توان به زیربخش‌هایی تقسیم کرد؛ برای مثال، «اسم» می‌تواند مفرد یا جمع باشد.

در زبان فارسی اجزای کلام بر هشت گونه است: اسم، ضمیر، صفت، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط و حرف ندا.[نیازمند منبع]

در زبان عربی اجزای کلام بر سه گونه است: اسم، فعل و حرف.[نیازمند منبع]

(PAK)خدا کی نام پر 神の名の下に(JPN) In the name of Allah(ENG),
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ به نام خداوند رحمتگر مهربان

(( Wellcome To Asre now Weblog ))

17 مرداد 1390 @ 12:18 ب.ظ

اجزای کلام : 

در هر لسان مجموعه کلماتی وجود دارد که دارای فعالیتهای مختلف بوده و سازنده یک جمله می باشد که اجزای کلام نامیده میشوند و در لسان انگلیسی اجزای کلام 9 تا هستند.   

اجزای کلام به انگلیسی

 

1. Noun                                               اسم 

2. Pronoun                                          ضمیر  

3. Adjective                                         صفت 

4. Verb                                                 فعل  

5. Adverb                                               قید  

6. Conjunction                                 حرف ربط  

7. Interjection                                  حرف ندا  

8. Preposition                               حرف اضافه  

9. The Article                               حرف تعریف

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

اجزای کلام به انگلیسی

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

#Educatewithwali #EasyEnglishلینک به ویدیویی حروف اضافهLink to the Video Prepositions https://www.youtube.com/watch?v=Ho31V…اجزای کلام در زبان انگلیسی | Parts Of Speech in English Languageآموزش گرامر زبان انگلیسیLearning English GrammarEasy Englishانگلیسی آسان

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

اجزای کلام به انگلیسی

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

#Educatewithwali #EasyEnglishلینک به ویدیویی حروف اضافهLink to the Video Prepositions https://www.youtube.com/watch?v=Ho31V…اجزای کلام در زبان انگلیسی | Parts Of Speech in English Languageآموزش گرامر زبان انگلیسیLearning English GrammarEasy Englishانگلیسی آسان

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ප්‍රවේශනය වෙමින්…

ක්‍රියා කරමින්…

ධාවන ලැයිස්තු ප්‍රවේශනය කරමින්…

اجزای کلام به انگلیسی
اجزای کلام به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *