خوب هستی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

خوب هستی به انگلیسی
خوب هستی به انگلیسیHi,

I wish finest/ great/ happiest/ proudest moments for you all over your life.

I hope you’re happy and well/healthy wherever you are.

Adele’s Hello:

I hope that you’re well.

خوب هستی به انگلیسی

I hope this letter / message finds you well / fine and happy at all times and in all places.

I hope you enjoy your life wherever you are.

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

در سایت چی میگن صد ها نفر به شما
در ترجمه جملات یا
اصطلاحات فارسی به انگلیسی و
ترجمه فارسی اصطلاحات
تکنیکی انگلیسی کمک میکنند .

app chiMigan اپ چی‌ میگن


app chiMigan اپ چی‌ میگن


31,136 پرسش


51,514 پاسخ


45,557 نظر


9,873 کاربر

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در
تبدیل جملات فارسی
به انگلیسی، تبدیل اصطلاح
های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی
چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی،
آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن
معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی
انگلیسی است.

You are precious to me.

You are valuable/invaluable for/to me.

Or

You are worth a lot to me.

You mean a lot/ the world to me.

خوب هستی به انگلیسی

You are of great value to me.

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

در سایت چی میگن صد ها نفر به شما
در ترجمه جملات یا
اصطلاحات فارسی به انگلیسی و
ترجمه فارسی اصطلاحات
تکنیکی انگلیسی کمک میکنند .

app chiMigan اپ چی‌ میگن


app chiMigan اپ چی‌ میگن


31,136 پرسش


51,514 پاسخ


45,557 نظر


9,873 کاربر

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در
تبدیل جملات فارسی
به انگلیسی، تبدیل اصطلاح
های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی
چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی،
آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن
معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی
انگلیسی است.

When you “disagree” with an answer
The owner of it will not be notified.
Only the user who asked this question will see who disagreed with this answer.

خوب هستی به انگلیسی

The Language Level symbol shows a user’s proficiency in the languages they’re interested in. Setting your Language Level helps other users provide you with answers that aren’t too complex or too simple.

Beginner

Beginner-Intermediate

Intermediate

Advanced


This answer was given within 60 minutes of the question being posted.


Successfully bookmarked.Your bookmarks list is on your Profile page.


Learn about premium features

Sign up for premium, and you can play other user’s audio/video answers.


Learn about premium features


Over 12M answers posted!

© 2019 Lang-8, Inc. All rights reserved.


You need to sign in.

آدرس کانال های رسمی تلگرام موسسه آموزش زبان اندیشه پارسیان به شرح زیر است:

کانال تلگرام عمومی موسسه:

کانال تلگرام عمومی موسسه زبان انديشه پارسيان

کانال تلگرام زبان آلمانی موسسه:

کانال تلگرام زبان آلمانی موسسه زبان انديشه پارسيان

1. What’s up?

چه خبره؟

خوب هستی به انگلیسی

There are lots of rumors about you and Jennifer. What’s up?

شایعات زیادی در مورد تو و جنیفر هست. چه خبره؟

2. What’s new?

تازه چه خبر؟ (چه خبرا)

Ok, old buddy. What’s new?

خوب رفیق قدیمی، چه خبرا؟

3. What’s bring you here?

چه عجب از این طرفا؟ شما کجا اینجا کجا؟

Hello. What a surprise? What brings you here?

سلام. چه سورپرایزی؟ چه عجب از این طرفا؟

4. Long time, no see.

خیلی وقته همدیگر را ندیده ایم. (پارسال دوست امسال آشنا)

Hi, Joe. Long time, no see. I haven’t seen you in ages.

سلام، جو. پارسال دوست، امسال آشنا. خیلی وقته ندیدمت

5. Take a nap

چرت زدن

I usually take a nap after lunch.

معمولا بعد از ناهار یه چرتی می زنم.

6. No sweat (No problem)

مشکلی نیست. نگران نباش

Of course you can use my car. No sweat.

البته که می تونی از ماشین من استفاده کنی. مشکلی نیست.

7. Knock on wood.

بزن به تخته، بزنم به تخته

You haven’t changed a bit after so many years, knock on wood!

بعد از این همه سال اصلا عوض نشدی، بزنم به تخته!

8. Suit yourself.

راحت باش، هر طور که راحتی

If you don’t want to come with me, it’s ok. Suit yourself.

اگر نمی خواهی با من بیایی، اشکالی نداره. راحت باش.

9. Nice job! / Good work!

کارت خوب بود، خسته نباشی، دستت درد نکنه

I really enjoyed your class. Nice job!

واقعا از کلاستان لذت بردم. خسته نباشید.

10. Never mind!

خوب هستی به انگلیسی

بیخیال، ولش کن

A: I’m sorry you failed you exam.

B: Never mind

متأسفم در امتحان رد شدی

بیخیال!

11. Dig in!

بزن تو رگ، بزن به بدن

Ok. Dinner’s ready. Dig in!

خوب شام حاضره، بزن تو رگ.

12. It sucks.

بیخوده، به درد نمیخوره

I can’t eat this sandwich. It sucks.

نمی تونم این ساندویچ را بخورم. بیخوده

13. Don’t give me that!

این حرفا سرم نمیشه، واسه من دروغ سرهم نکن

Don’t give me that! I wasn’t born yesterday.

واسه من دروغ سرهم نکن. من بچه نیستم.

14. He doesn’t give a damn about it.

عین خیالش نیست.

He’s failed the exam again but he doesn’t give a damn about it?

امتحان را دوباره رد شده ولی عین خیالش نیست.

15. Step on it.

بجنب، یالا، گاز بده، زودتر

I want you to send all these emails, and step on it.

میخوام همه این ایمیلها را بفرستی، بجنب!

16. Or else

والا، وگرنه

Go away or else I’ll call the cops.

برو پی کارت والا پلیس را خبر می کنم.

17. Take it easy!

سخت نگیر!

Take it easy, pal. It’s no big deal.

سخت نگیر رفیق. چیز مهمی نیست.

18. No big deal

مسئله مهمی نیست، خیالی نیست، مشکلی نیست

A: I’m sorry. I bumped into your car

B: It’s just a scratch. No big deal.

ببخشید. زدم به ماشینت

فقط یک خراشه. چیز مهمی نیست.

19. So much the better.

چه بهتر

A: John said he can’t come with us.

B: So much the better.

جان گفت نمی تواند با ما بیاید.

چه بهتر

20. over my dead body.

مگر از روی جنازه (نعش) من رد شوی

A: we’ve all decided to sell this house to a developer.

B: Over my dead body.

ما همگی تصمیم گرفته ایم این خانه را به یک بساز بفروش، بفروشیم

مگر از روی نعش من رد شوید.

21. Knock it off! / Cut it out!

بسه دیگه، حرف نزن دیگه، دهنتو ببند.

Knock it off! I can’t take it anymore.

بسه دیگه. بیش از این تحملش را ندارم.

22. just in case / to be on the safe side

محض احتیاط

Take an umbrella with you, just in case

با خودت یک چتر بردار، محض احتیاط.

23. Out of the question

غیر ممکنه

The bill is on me. I won’t let you pay. It’s out of the question.

صورتحساب پای منه. نمی ذارم تو پول بدی. غیر ممکنه

24. Act your age.

مطابق سنت رفتار کن

You’re not a kid anymore. Act your age.

تو دیگه بچه نیستی، مطابق سنت رفتار کن

25. Mind your own business!

سرت به کار خودت باشه!

Hey, busybody, mind your own business.

آهای فضول، سرت به کار خودت باشه.

26. Why don’t you go about your business?

چرا نمیری پی کارت؟

We don’t need you here. Why don’t you go about your business?

اینجا به تو احتیاجی نداریم. چرا نمیری پی کارت؟

27. A pack of lies

یه مشت دروغ

Cut it out! I don’t believe you. You’re giving me a pack of lies

بسه دیگه! حرفاتو باور نمی کنم. داری یه مشت دروغ تحویل من میدی.

28. Hit the sack / hay

خوابیدن

I can’t stay up anymore. I’m gonna hit the sack.

دیگه نمی تونم بیدار بمونم. میخوام برم بخوابم.

29. (It’s a) deal.

قبوله، باشه، موافقم.

A: Ok. You go your way and I’ll go mine. Deal?

باشه، تو راه خودته برو منم راه خودمو میرم. قبوله؟

30. Get off my back!

دست از سرم بردار، راحتم بزار، اینقدر گیر نده

Stop picking on me. Get off my back!

اینقدر به من گیر نده، دست از سرم بردار!

31. Believe it or not

باور کنی یا نه، باور بشه یا نشه

Believe it or not, you’re the only guy I trust.

باور بشه یا نه، تو تنها آدمی هستی که بهش اعتماد دارم.

32. Kick the bucket

غزل خداحافظی را خواندن، مردن

I wanna see the world before I kick the bucket.

دلم می خواد قبل از آنکه غزل خداحافظی را بخونم دنیا را ببینم.

33. Have a sweet tooth

شیرینی خور بودن، به شیرینی علاقه داشتن

I have a sweet tooth. I can’t help eating candy.

من شیرینی خورم. نمی توانم جلوی شیرینی خوردنم را بگیرم.

34. Dressed to kill

خیلی شیک کردن، (لباس هایت منو کشته)

You’re dressed to kill. Where are you going?

خیلی شیک کردی. کجا می خوای بری؟

35. Hate sb’s guts

چشم دیدن کسی را نداشتن، خیلی متنفر بودن

I know why she didn’t invite me. She hates my guts.

می دانم چرا مرا دعوت نکرد. چشم دیدنم را نداره

36. Pet hate

چیزی که از آن متنفریم

My pet hate is having to stand in line.

چیزی که ازش متنفرم اینه که مجبور بشم تو صف بایستم.

37. Kick sb out

اخراج کردن، با لگد بیرون انداختن

If I’m late for work one more time, my boss will kick me out.

اگر یه دفعه دیگه دیر سر کارم برم، رئیسم با لگد بیرونم می کنه.

38. Get a move on!

بجنب، تکون بخور

We can’t wait all day for you. Get a move on!

نمی تونیم کل روز را منتظر باشیم. تکون بخور.

39. Get busy!

شروع به کار کردن

Let’s get busy and paint the apartment.

بیا شروع کنیم به کار و آپارتمان را رنگ کنیم.

40. Easy does it!

یواش، احتیاط کن

Be careful with that glass vase. Easy does it!

مواظب آن گلدان بلور باش. احتیاط کن!

Telephone: 88374221 – 88374220

Design and Support: PordoWeb WebDesign

All rights is reserved. 

 قابلیتهای اپلیکیشن جامع آموزش زبان دلفین (مخصوص اندروید)

شامل زبانهای مختلف از جمله : انگلیسی ، آلمانی، فرانسوی (در حال تکمیل)

امکان دانلود، نصب و استفاده از محصولات آموزشی متنوع از زبانهای مختلف.

خوب هستی به انگلیسی

با قابلیت هایلات هوشمند، متن ها را همراه با صوت آنها به راحتی و بدون سردرگمی مطالعه کنید.


پشتیبانی قوی و بروزرسانی های متعدد

همراه با دو اپلیکیشن مجزا دیکشنری و جعبه لایتنر

نمایش دیکشنری (انگلیسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی) با زدن روی هر کلمه


و امکانات بی شمار دیگر…

برای اطلاعات بیشتر و نصب رایگان این اپلیکیشن بر روی دکمه زیر کلیک کنید :


هم اکنون رایگان نصب کنید

از این پس در سری آموزش های بخش مکالمه زبان انگلیسی سایت رپید لرن ، تصمیم داریم تا از متد آموزش زبان انگلیسی قدم به قدم بهره ببریم . به طوریکه اگر شما در یک کشور انگلیسی زبان قرار گرفتید بتوانید اکثر نیاز های خود را برآورده سازید و در مطرح کردن نیاز های خود و گرفتن و یا دادن اطلاعات در یک دیالوگ به مشکلی بر نخورید. برای رسیدن به این هدف ما به صورت کاملا طبقه بندی شده ، دیالوگ ها و جملات پرکاربرد در انگلیسی را در موقعیت های مختلفی که شما ممکن است در آن ها قرار بگیرید مانند ( سلام و احوالپرسی های روزانه ، در مطب دکتر ، دعوت کردن ، در سوپر مارکت و …..) در پست های مجزا در اختیار زبان آموزان عزیز قرار می دهیم. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا یا روی عکس کلیک کنید


 مخصوص گوشی های اندروید


تصویری و صوتی + جعبه لایتنر و دیکشنری

برای اطلاعات بیشتر اینجا یا روی عکس کلیک کنید


قیمت : 79000 تومان


 (شامل نصرت صادراتی نیز می شود)

برای اطلاعات بیشتر اینجا یا روی عکس کلیک کنید


قیمت : 37900 تومان


همراه با دفترچه لغات فارسی

توجه نمایید که برای تسلط به زبان انگلیسی نیازمند صرف زمان زیاد و تمرین بسیار هستید. بدین صورت که علاوه بر مکالمه به صورت موازی باید در هر ۳ مهارت دیگر زبان نیز مهارت کافی را به دست آورید . اما به دلیل مشغله بسیار زیادی که افراد در زندگی روزانه خود دارند ، افراد بسیار کمی هستند که زمان کافی را برای دست یابی به این تسلط داشته باشند. ما آموزش فشرده زبان انگلیسی را در دستور کاری خود قراد داده ایم تا تمامی افراد بتوانند از آموزش های سایت استفاده لازم را ببرند، حتی کسانی که زمانی اندک دارند. برای رسیدن به این مقصود در سری آموزش های خود از پرداختن به مسائل کم اهمیت پرهیز می کنیم و نکات و مسائل اصلی را به صورتی که دارای کیفیت بالای آموزشی باشند به شما زبان آموزان عزیز عرضه می نماییم.

همچنین با خواندن مطالب سایت به خوبی متوجه این موضوع می شوید که آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده و کاملا روان می باشد ، به گونه ای که زبان آموز به راحتی قادر به درک مطالب آموزشی خواهد بود و پس از یادگیری سریع مطالب ، حس اعتماد به نفس و رضایت از خود افزایش پیدا خواهد کرد. 

برای سلام کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Hi یا Hello استفاده می شود. در کشور هایی مانند انگلستان و استرالیا Hello رایج تر است اما در امریکای شمالی و کانادا Hi بیشتر به کار می رود. برای احوالپرسی رایج ترین عبارت How are you می باشد. امریکایی ها خیلی وقت ها از عبارت How are you doing (چطوری ؟ حالت چطوره ؟) استفاده می کنند.


A: Hi, Jason


? B: Hi, Ben. How’re you doing


A: Fine, thanks

هنگامی که دو نفر به همدیگر معرفی می شوند در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Hi یا Hello استفاده می کنند لیکن در موقعیت های رسمی تر عبارت های زیر به کار می رود:


از آشنایی تان خوشوقتم


It’s nice to meet you. / Nice to meet you


خوشوقتم


How do you do 

باید توجه داشت که !How do you do به معنای (خوشوقتم) می باشد و فقط هنگامی گفته می شود که گوینده برای اولین بار با کسی آشنا شده است. این عبارت برای احوالپرسی به کار نمی رود و معادل ? How are you نمی باشد. در پاسخ به آن می توان از خود آن و یا از Nice to meet you استفاده کرد. مثال های زیر را مطالعه کنید.


۱٫ Bob: Mary, this is Tom. Tom, this is Mary

خوب هستی به انگلیسی


Tom: Hi, Mary


Mary: Hi, Tom. It’s nice to meet you


 


۲٫ John: Hi. My name’s John


David: Hi. I’m David.


John: It’s nice to meet you David


David: Nice to meet you, too


 


۳٫ A: Let me introduce my colleague, Mr Jackson


اجازه بدید همکارم آقای جکسون را معرفی کنم


B: How do you do!            خوشوقتم


C: How do you do!             خوشوقتم

برای سلام کردن در موقعیت های رسمی از عبارت های زیر استفاده می شود

Good morning / afternoon / evening                                              صبح / عصر / شب بخیر


Teacher: Good morning, students


Students : Good morning, miss/ ma’ am/ sir

برای احوالپرسی و پرسیدن از زندگی ، کار و امور دیگر عبارت های زیر رایج است:


How’s your father/ wife / husband / family….?

How’s work / business ?                                                                            کار و بار چطور است؟

How’s life (with you) ? / How’s life treating you?                                        حال و روزت چطور است؟ 

What’s new?                                                                                          تازه چه خبر؟

How are you getting along in your new job / with your boss / at school ….?                                                               با کار جدیدت / با مدیریت / با مدرسه چطوری؟


 

اگر به شوخی بخواهیم از شخص راجع به همسرش سوال کنیم می گوئیم :


How’s your better half?    = ( How’s your wife/ husband?)


 


 

سایت رپید لرن در کنار منابع بسیار مفید و با کیفیتی که برای زبان آموزان تهیه می کند ، آموزش زبان انگلیسی رایگان را نیز برای آن دسته از عزیزانی که از لحاظ صرف هزینه در تنگنا قرار دارند در نظر گرفته است . برای ایجاد هر یک از این آموزش های رایگان زمان بسیار زیادی صرف می شود ، تا آموزش ها با کیفیت و قابل استفاده باشند. ما بسیاری از سایت های آموزش زبان انگلیسی را بررسی کردیم  و به این مسئله رسیدیم که در بیشتر سایت های آموزش زبان انگلیسی از طریق اینترنت و رایگان ، مطالب آموزشی از سطح کیفی پایینی برخوردار می باشند. البته این مسئله را خودتان با کمی گشت و گذار در سایت های زبان متوجه می شوید. 

بنابراین ما تصمیم گرفتیم که با توجه به ضرورت آموزش زبان انگلیسی در زندگی امروزه ، تا حد توان خود آموزش های رایگان و با کیفیت نیز در اختیار بازدیدکنندگان سایت خود قرار دهیم. همانظور که گفتیم  برای قرار دادن اینگونه آموزش ها ،زمان بسیار زیادی صرف می شود و بنابراین نمی توانیم با سرعت بیشتری آموزش ها را تهیه و در اخیتار شما عزیزان قرار دهیم.


 


مثال های زیر را مطالعه کنید:


 


a.


پدرت چطوره ؟


A: How’s your father


بهتره ، متشکرم


B: He’s better, thanks

b.


کار و بار چطور است؟


? A: How’s work


خوب است. / بد نیست. / افتضاح است


B: It’s ok. / It’s not bad. / It’s awful

c.


سلام جیم


A: Hi, Jim


سلام تام. تازه چه خبر؟


? B: Hi, Tom. What’s new


خبری نیست./ خبر چندانی نیست.


A:Not much. / Nothing much

در پاسخ به سوال  ?How’s life  می توان از پاسخ های متعددی استفاده کرد.


d.


حال و روزت چطوره؟


? How’s life?


عالی. متشکرم


Great, thanks.


بد نیست. متشکرم


Not bad, thanks.


چندان خوب نیست


Could be better!


خیلی خوب است (دیگر بهتر از این نمی شود)


It couldn’t be better!

e.


با کار جدیدت چطوری؟


? A: How’re you getting along in your new job


خوبم . ممنون


I’m doing well, thanks


 

۵- برای رسیدن حال کسی که مریض بوده است عبارت های زیر بکار می رود :


امروز چطوری؟


How do you feel (today)? / How are you feeling ?


بهتری؟


Are you feeling (any) better?


کمردردت / دل دردت چطوره؟


How’s your backache/ stomachache…?


امروز چطوری؟


How do you feel today


خیلی بهترم. ممنون


I feel much better, thanks


امروز بهتری؟


Are you feeling better today?


نه متاسفانه


No, I’m afraid not


واقعا متاسفم


Oh, I’m really sorry to hear that

۶- اگر از کسی بخواهیم سلام ما را به دیگری برساند عبارت های زیر به کار می رود :


سلام مرا به (پدرت) برسان (دوستانه)


Say hello to (your dad) for me


سلام مرا به (مادرت) برسان (دوستانه)


Remember me to (your mom


سلام مرا به شوهرتان برسانید. (رسمی)


Give my (best regards) to (your husband

۱٫ A: Say hello to your brother for me


    B: Ok, I will


 


۲٫ A: Give my best regards to your husband


    B: I certainly will


 

۷- برای خداحافظی از Goodbye یا bye-bye و یا فقط bye استفاده می شود. در موقعیت های رسمی بعد از غروب آفتاب برای خداحافظی از Good night (شب به خیر انگلیسی) استفاده می شود. باید توجه داشت که Good evening برای سلام و Good night برای خداحافظی به کار می رود. سایر عبارت هایی که به هنگام خداحافظی به کار می روند عبارتند از:


See you later/ tommorrow / on Monday / soon / in two hours, etc

بعدا/ فردا / دوشنبه / بزودی / تا دو ساعت دیگر می بینمت


Have a nice day/ weekend / trip / flight….


روز/ آخر هفته/ سفر / پرواز … خوبی داشته باشی


Take care / Take it easy = Don’t work too hard


مواظب خودت باش


So long


خداحافظ / قربانت (صمیمانه و غیر رسمی


 

توجه نمایید که در کل آموزش های بخش مکالمه سایت ، اصطلاحات انگلیسی مربوط به آن بخش نیز ذکر می شود. یادگیری اصطلاحات ، نقش بسیار عمده ای در روان صحبت کردن و مکالمه شما ایفا می کنند. پس به موارد ذکر شده در هر پست به دقت توجه کنید و حتما این اصطلاحات را آنقدر تکرار کنید تا ملکه ذهن شما شوند!


مثال های زیر را مطالعه کنید:


۱٫ A: I have to go now. See you later.


    B: Yes, sure.


۲٫ A: Have a nice day!


    B: Thanks. Same to you.


۳٫ A: Bye. Have a nice vacation!


    B: Thanks. You, too.


۴٫ A: Have a nice weekend!


    B: Thanks. See you on Monday.


 

۸- هر گاه دوست یا آشنایی را پس از مدت ها ببینیم به او می گوییم:


It’s good/ nice to see you


از دیدنت خوشحالم

هرگاه دوستی را ببینیم و با او مدتی صحبت کنیم در پایان صحبت و به هنگام خداحافظی می گوییم:


It was nice seeing zou again


از دیدنت خوشحال شدم

دو عبارت بالا هر کدام مفهوم و کاربرد خاص خود را دارند. این دو عبارت به معنای (خوشوقتم) It’s nice to meet you نمی باشند. کاربرد این سه عبارت در جدول زیر نشان داده شده است:

از آشنائی تان خوشوقتم. – به هنگام معرفی برای اولین بار


It’s nice to meet you

از دیدنت خوشحالم. – هنگام دیدن دوست قدیمی


It’s good/ nice to see you

از دیدنت خوشحال شدم – در پایان صحبت با دوستان و به هنگام خداحافظی


It was nice seeing you


 

اگر سوال شما این است که بهترین روش آموزش زبان انگلیسی چیست ، باید گفت در آموزش هایی که به صورت غیر حضوری (آنلاین و اینترنتی و یا از طریق کتاب…) انجام می گیرند ، مطمئنا بهترین نحوه بدین گونه است که زبان آموز بتواند فقط با خواندن مطالب و بدون کمک گرفتن از کسی دیگر مطالب آموزش داده شده را به خوبی درک نماید و بتواند بدون مشکل از آن ها استفاده نماید ، به طور کلی اگر بخواهیم ساده تر بگوییم باید آموزش زبان انگلیسی خودآموز باشد. ما در سایت رپید لرن به این مسئله بسیار توجه نموده ایم و حداکثر تلاش ما این است که تمامی آموزش ها به صورت کاملا خودآموز باشند. امیدواریم که بتوانیم با کمک شما عزیزان ، این هدف ارزشمند را محقق سازیم.

برای اطلاعات بیشتر اینجا یا روی عکس کلیک کنید


 مخصوص گوشی های اندروید


تصویری و صوتی + جعبه لایتنر و دیکشنری

برای اطلاعات بیشتر اینجا یا روی عکس کلیک کنید


قیمت : 79000 تومان


 (شامل نصرت صادراتی نیز می شود)

برای اطلاعات بیشتر اینجا یا روی عکس کلیک کنید


قیمت : 37900 تومان


همراه با دفترچه لغات فارسی

با سلام و خسته نباشید ….   از شما خواهش میکنم ادامه داستان هارو تو پست ادامه بدید … http://rapidlearn.ir/category/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/   ممنون ازتون و خسته نباشید …

عبارات فوق العلاده ساده ولی فرار ودر عین حال ضروری در مکالمه بودن.ممنون

سلام.سایت شما واقعا آموزنده است. مرسی


دروود


نظر لطف شماست

با سلام عرض خسته نباشید  مبلاگ خوب و آموزنده ای است . من با تبادل لینک موافقم . انشاالله موفق باشید .

با سلام و تشکر از زحمات شما در جهت آموزش زبان
امیدوارم در جهت بهبود و بهینه سازی سایت و تسریع در آموزش موفق و موید باشید .
با آرزوی توفیق روزافزون

ممنون مطالبتون عالی بود خداقوت.


دروود


نظر لطف شماست

Thanks fir your help God save you my friend

سلام.سایت بسیار جامع و کامل و بسیر عالی دارید.از شما تشکر و قدردانی می کنم.لطفا مکالمات نوشتاری بیشتری قرار بدهید.متشکرم.شاد و موفق باشید.

سلام.سایت بسیار جامع و کامل و بسیار عالی دارید.از شما تشکر و قدردانی می کنم.لطفا مکالمات نوشتاری بیشتری قرار بدهید.متشکرم.شاد و موفق باشید.


دروود


نظر لطف شماست. چشم حتما

Its  very very gooooooood


سلام وبتون واقعا عاليه . لينكتون كردم .


دروود بر شما


ممنون از لطف شما. سپاسگزاریم

bravoooooooooooo

very very good

سلام خیلی خوشحالم که با سایت شما آشنا شدم بابت مطالب آموزندتون متشکرم .


دروود


ممنون از لطف شما

از مطالب آموزندتون بسیار ممنونم.

بسیار عالی! واقعا خسته نباشید.آموزشاتون خیلی خوبه!


درود


ممنون از لطفتون
 

خیلی ممنون.بسیار مفید واقع شد.

سلام وواقعا سایت عالی وپرمحتوایی طراحی کردین .ممنون


درود


ممنون از لطف شما
 

سلام سایتتون عالیه تشکر…
ببخشید یه سوال It’sتو چه جاهایی به کار میره؟معنیش چیه؟و چه کاربردی داره؟
منون میشم اگه جواب بدید

با تشکر

عالی بود

سلام خیلی مطلب مفید و کاربردی بود. با آرزوی موفقیت برای شما

واقعا عالیه خیلی به من کمک کرده

به عنوان یه دبیر انگلیسی به جرات میتونم بگم این مطالب برای کسی که میخواد از پایه شروع کنه عالیه و کاربردیه…

سلام و هزاران بار تشکر برای اموزشهای بسیار مفید شما و باز ممنون که کسانی چون بنده که از وسع مالی برخوردار نیستیم میتونیم از این طریق از بهرمند شیم

عالی بود 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

وبسایت

شماره پشتیبانی

موضوعات سایت

برترین سایت های آموزش زبان

برترین محصولات سایت

خوب هستی به انگلیسی
خوب هستی به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *