مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی
مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

در مکالمات و زندگی روزمره بسیار اتفاق میافتد که ما نیاز پیدا میکنیم تا کسی را توصیف کنیم. بطور مثال طرز پوشش و ظاهر یک فرد یا خصوصیات دیگر او را برای کسی توضیح دهیم. یا وقتی که کسی درباره کس دیگری از ما سؤال می کند و ما می خواهیم بطور کامل او را توصیف کنیم. در این مقاله همه موارد برای توصیف افراد، باضافه تمام راه ها و کاربرد های توصیف افراد به زبان انگلیسی را با روشی ساده توضیح می دهیم تا بتوانید آن را به راحتی یاد بگیرید، تمرین کنید و با لذت تمام استفاده کنید.

مواردی که در آنها نیاز به  توصیف افراد به زبان انگلیسی داریم.

توصیف اعضای خانواده به افراد دیگر

توصیف پوشش یک فرد یا خودمان به دیگران

توصیف یک یا چند خصوصیت از کسی به دیگران

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

توصیف خصوصیات ظاهری افراد، که برای دیگران مشخص نیست

توصیف همه خصوصیات ظاهری و شخصیتی یک فرد به دیگران

راه های توصیف افراد به زبان انگلیسی

توصیف پوشش و لباس

توصیف سن و سال

توصیف قد

توصیف وزن و سنگینی

توصیف ناتوانایی افراد

توصیف خصوصیات ظاهری

توصیف موها

توصیف وسایل زینتی و متعلقات

توصیف پوشش و لباس (Describing cloths)

لغات کاربردی در توصیف پوشش و لباس

لباس ها

Shirt

پیراهن

Coat

کت

Socks

جوراب

Pants

شلوار

T-shirt

تی شرت

Suit

کت و شلوار

Dress

لباس زنانه

نکته: از بین لباس ها این چند لباس که در پوشش عمومی کاربرد زیادی دارند، در توصیف لباس و پوشش بیشتر استفاده می شوند.

رنگ ها

Black

مشکی

White

سفید

Red

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

قرمز

Blue

آبی

Brown

قهوه ای

برای یادگیری همه رنگ ها می توانید به مقاله کامل رنگ ها به زبان انگلیسی مراجعه کنید.

طرح ها ی پارچه

Solid

تک رنگ

Striped

راه راه

Polka-dotted

چهارخانه

Plaid

شطرنجی

Print

طرحدار

Checked

شطرنجی

Floral

گلدار

Paisley

کشمیری / با گلهای بزرگ

راه های توصیف پوشش ها

سوال ها

What colors are you / they wearing today?

امروز تو چه رنگهای پوشیدی/ آنها چه رنگهایی پوشیدند؟

What colors is she / he wearing?

اون خانوم / اون آقا چه رنگهای پوشیده؟

What color is your / her / his shirt?

پیراهن تو / اون خانوم / اون آقا چه رنگیه؟

جواب ها

ما می توانیم در هر توصیف به 3 نوع از لباس یک نفر و رنگ و طرح آنها اشاره کنیم.

1-

I`m wearing a blue striped shirt, cream pants and brown shoes.

من پیراه آبی راه راه، شلوار کرِم رنگ و کفش قهوه ای پوشیدم.

She / He is wearing a red T-shirt, blue jeans and black shoes.

اون خانوم / آقا قرمز، شلوار لیِ آبی و کفش مشکی پوشیده.

2-

I`m in my white T-shirt.

تی شرت شفید پوشیدم.

She is in her print blue blouse.

اون خانوم بلوز طرحدار آبی پوشیده.

He is in his Black suit.

اون کت و شلوار مشکی پوشیده.

3-

My shoes are black.

کفشهام مشکیه.

Her / His coat is brown.

کت اون قهوه ایه.

توصیف سن و سال

هنگام صحبت کردن درباره سن و سال و توصیف آن می توانیم از دو بخش استفاده کنیم، که در پایین به آنها اشاره می کنیم.

بر اساس گروه (دوره) سنی (Adult , Children)

Man – Men

مرد – مردها

Woman -Women

زن / خانوم / زنها / خانومها

Senior citizen = 62+years old

فرد بزرگ فامیل / ریش سفید فامیل = از 62 سال به بالا

Infant =1month – 3 months old

نوزاد = از 1 ماه تا 3 ماهه

Baby = 3 months – 18 months old

کودک = از 3 ماه تا 18 ماهه

Toddler = 18 months – 3 years old

نو نهال = از 18 ماه تا 3 ساله

Child = 3 years old – 12 years old

بچه = از 3 سال تا 12 ساله

6-year- old boy

پسر 6 ساله

10-year-old girl

دختر 10 ساله

Teenager = 13 years old – 19 years old

نوجوان = از 13 تا 19 ساله

 Adult = 18+ years old

بزرگسال = از 18 سال به بالا

بر اساس دوره زندگی (Age)

Young

جوان

Middle-aged

میانسال

Elderly / Old

پیر / سالخورده

اولین راه توصیف سن و سال، پرسیدنِ سالهای عمر یک نفر است که راه آن را در پایین میبینید، و راه دیگر توصیف سن

، بر اسای دوره سنی همراه با قد و وزن است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

راه اول:

How old are you?

چند سالته؟

I`m 25 (years old).

25 سالمه.

How old is she / he?

اون خانوم / آقا چند سالشه؟

She / He is 32 (years old).

اون خانوم / آقا 32 سالشه.

توصیف قد (Height)

Tall

قد بلند

Average height

قد متوسط

Short

قد کوتاه

اولین راه توصیف قد، پرسیدنِ ارتفاع قد یک نفر است که راه آن را در پایین میبینید، و راه دیگر توصیف قد همراه با سن و وزن است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

راه اول:

How tall are you?

قدت چنده؟

I`m 1m and 75cms. / (175) one hundred seventy five cms.

یک متر 75 سانتیمتر هستم./ 175 سانتیمتر هستم.

How tall is she / he?

قد اون خانوم / آقا چنده؟

She / He is 1m and 68cms. / (168) one hundred sixty eight cms.

یک متر 68 سانتیمتر هستم./ 168 سانتیمتر هست.

توصیف وزن و سنگینی (Weight)

Heavy / Fat

سنگین وزن / چاق

Average weight

وزن متوسط

Thin / Slender

لاغر

اولین راه توصیف وزن، پرسیدنِ سنگینی وزن یک نفر است که راه آن را در پایین میبینید، و راه دیگر توصیف وزن همراه با سن و قد است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

راه اول:

How heavy are you?

وزنت چنده؟

I`m 75kgs.

75 کیلو هستم.

How heavy is she / he?

وزن اون خاونم / آقا چنده؟

She / He is 80kgs.

اون آقا / خانوم 80 کیلو گرمه.

ناتوانایی های افراد (Disabilities)

Physically challenged

معلول جسمی حرکتی

Sight impaired / Blind

نابینا / کور

Hearing impaired / deaf

ناشنوا / کر

Mute / Dumb

لال

برای بیان ناتوانی کسی از فعل های (am , is , are) به معنی (هست و است) میکنیم.

I`m physically challenged.

من معلول جسمی هستم.

He is a deaf / hearing impaired.

اون ناشنواست.

توصیف ظاهر افراد (Appearance)

Attractive

جذاب

Handsome

خوشتیپ

Good-looking

خوش نما / خوش چهره

Cute

با نمک / با مزه

Nice

جذاب و قشنگ

Beautiful

زیبا

Pregnant

حامله

برای توصیف ظاهر افراد هم می توانیم از فعل های (am , is , are) به معنی (هست و است) کنیم.

مثال:

You are a beautiful girl.

تو یه دختر زیبایی.

She is cute.

اون با نمکه.

He is good-looking.

اون خوش چهرست.

جنبه های دیگر ظاهری

Mole

خال

Pierced ear

گوش سوراخدار

Tattoo

خالکوبی

برای بیان موارد ظاهری می توانیم از فعل داشتن (have , has) استفاده کنیم و یا همه خصوصیات یک فرد را توضیح دهیم و این موارد را به آنها اضافه کنیم، یعنی همراه با عبارت (with) بیان کنیم.

مثال:

He has a mole on his face.

اون یه خال رو صورتش داره.

I have a tattoo on my arm.

من یه خالکوبی رو بازوم دارم.

She is a short, heavy, middle -aged woman with a mole.

اون یه خانوم چاق، میانسال با یه خاله.

 توصیف موها

اندازه موها

Long

بلند

Shoulder-length

تا بالای شانه

Short

کوتاه

مدل های مو

Straight

صاف

Wavy

مجعد / موجدار

Curly

فِر

Bald

کچل / طاس

Cornrows

موی بافته ردیفی

Part

فرق سر / فرق

رنگ های مو

Gray

خاکستری / جو گندمی

Red

قرمز

Black

سیاه

Blond

بلوند

Brown

قهوه ای

قسمت های مختلف موی انسان

Bangs

موی چتری / تل

Mustache

سبیل

Beard

ریش

Sideburns

خط ریش

راه های توصیف مو

برای توصیف مو اول اندازه بعد مدل و در آخر رنگ آن را بیان می کنیم.

I`m wearing long, straight, brown hair.

من موی بلند، صاف، قهوه ای دارم.

She / He is wearing short, part, black hair.

اون موی کوتاه فرق مشکی داره.

I have long, straight, brown, hair.

من موی بلند، صاف، قهوه ای دارم.

She / He has short, part, black hair.

اون موی کوتاه فرق مشکی داره.

عبارتهای مورد استفاه در آرایشگری

Cut hair

کوتاه کردن مو

Perm hair / Make the hair curly

فر کردن مو

Set hair

صاف و مرتب کردن مو

Color hair / Dye hair

رنگ کردن مو

ابزار آرایشی

Rollers

بیگودی

Scissors

قیچی

Comb

شانه

Brush

برس

Blow dryer

سشوار

نکته: از کلمات (comb) به عنوان فعل و به معنی شانه کردن هم می توان استفاده کرد. از کلمه (brush) بعنوان فعل و به معنی (برس کردن مو، مسواک کردن و برس زدن به کفشها) می توان استفاده کرد. و از کلمه (dry) که یک صفت است می توان بعنوان فعل و به معنی خشک کردن استفاده کرد.

مثال:

Comb / Brush your hair before going out.

قبل از بیرن رفتن موها تو / شونه / برس یزن.

I brush my teeth twice a day.

روزی دو بار دندونامو مسواک میزنم.

Would you dry my hair, please?

لطف می کنی موهامو خشک کنی، لطفا؟

راه های توصیف افراد به زبان انگلیسی بطور کامل

Can you describe yourself / him / her / your brother / Jack?

می تونی خودتو / اون آقا رو / اون خانومو / برادرتو / جَک رو توصیف کنی؟

1-

I`m wearing a blue striped shirt, cream pants and brown shoes.

من یک پیراهن آبی راه راه، شلوار کرِم، و کفش قهوهای پوشیده ام.

I`m a tall, thin, middle-aged man with a tattoo on my arm.

من یک مرد بلند قد، لاغر، میانسال با یک خالکوبی روی بازو هستم.

I have short, part, black hair.

من موی کوتاه فرق یک طرفه مشکی دارم.

2-

She`s wearing red dress and black high hills.

اون (خانوم) لباس قرمز و کفش پاشنه بلند مشکی پوشیده.

She is short, average weight, young woman.

اون یه خانوم قد کوتاه، با وزن متوسطِ، جوونه.

She has a mole on his leg.

اون روی پاس یه خال داره.

She has long. wavy, blond hair.

اون موی بلند، موجدار، بلوند داره.

یک پیشنهاد: بعد از مطالعه دقیق و کامل این مطلب، در صورت نیاز قسمت هایی که برایتان سخت تر بود را دوباره مرور کنید. با این کار کاملا به این مطلب مسلط می شوید. و همچنین با استفاده از جملات نمونه در مثال ها، جملات شخصی خودتان را بسازید تا این مطلب را کامل یاد گرفته، و با لذت کامل از آن استفاده کنید.

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

A Complete the descriptions with the correct words. Then listen and check your answers.

A توصیف های زیر را با کلمات صحیح پر کنید. سپس به فایل صوتی گوش داده  و پاسخ هایتان را چک کنید.

1. They’re young. Rob is short and overweight, and Mary is                         and thin.

     Rob has straight brown hair. May has blond hair. It’s                        and wavy.

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

1. آنها جوان هستند. راب کوتاه قد است و اضافه وزن دارد و ماری                         و لاغر است.

    راب موهای صاف و بلندی دارد. ماری موهای بلوند دارد. موهایش                         و فر است.

2. They’re                         Lou and Jill have curly                         hair. Jill has shoulder-length hair. Lou has little round glasses.

2. آنها                         هستند. لو و جیلی موهای فر و                         دارند. موهای جیل تا روی شانه اش است. لو عینک کوچک و گرد دارد.  

3. They’re elderly. They’re medium height. Tony is                         and has a short white beard and a                         Angela has long gray hair.

3. آنها پیر هستند. قدشان متوسط است. تونی                         است و ریش کوتاه و سفید و                         دارد. آنجلا موهای بلند و خاکستری دارد.

B Pair work Describe people in your family using the words in Part A.

B تمرین دو نفره با استفاده از کلمات بخش A افراد خانواده تان را توصیف کنید.

“My brother is young. He’s ten. My father has a mustache. And my . . .”

“برادرم جوان است. پدرم سبیل دارد. و …..”

A Listen and practice.

A گوش کنید و تمرین کنید.

Waiter: Good evening. Can I help you?

B Listen to the rest of the conversation. Who is Mr. Gray with?

B به بقیه مکالمه گوش کنید. آقای گری با چه کسی است؟

Script:

متن فایل صوتی:

Part B

MRS. GRAY: Hi, honey. Sorry I’m late.
MR. GRAY: Hi, dear. That’s OK. By the way, this is my new boss, Mr. Tanaka.
MRS. GRAY: Your boss? Oh, hello. I’m Nancy Gray. It’s nice to meet you.
MR. TANAKA: Nice to meet you, too, Mrs. Gray.
MRS. GRAY: Oh, please call me Nancy.

What do you look like?

I’m short and overweight.

I have glasses.

من کوتاه قد هستم و اضافه وزن دارم.

من عینک می زنم.

He’s tall and thin.

He has a mustache.

او بلند قد ولاغز است.

او سبیل دارد.

They’re middle-aged.

They have curly red hair.

آنها میانسال هستند.

آنها موی فر و قرمز دارند.

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

The order of adjectives is usually size, age, shape, and color.

ترتیب صفت ها معمولا به این صورت است: اندازه، سن، شکل و رنگ.

She has long gray hair. (size + color)

He has little round glasses. (size + shape)

She has new green glasses. (age + color)

They have curly red hair. (shape + color)

A Look at the picture. Complete the sentences with two adjectives. Then compare with a partner.

A به تصویر نگاه کنید. جمله ها را با دو صفت کامل کنید. سپس با یک هم گروهی مقایسه کنید.

 

1. He is a                    and                    man.

2. He has                                      hair.

3. He has a                                      bread.

4. He has                                      glasses.

 

1. او یک مرد                    و                    است.

2. او موهای                                      دارد.

3. او یک ریش                                      دارد.

4. او عینک                                      دارد.

B Put the words in order. Then ask and answer the questions. Answer with your own information.

B کلمه ها را به ترتیب قرار دهید. سپس سوال و جواب کنید. با اطلاعات خودتان پاسخ دهید.

1. like / what / do / look / you                                                                                                            

2. best friend / look / what / does / your / like                                                                                   

3. what / like / look / does / favorite singer / your                                                                             

 

4 Speaking Who is it?

Pair work Describe a person in one of the pictures below, but don’t say his or her name! Your partner guesses the person. Take turns.

تمرین گروهی یکی از افراد در تصاویر زیر را توصیف کنید اما اسمش را نگویید! هم گروهی شما باید اسم آن فرد را حدس بزند. به نوبت اینکار را انجام دهید.

“This person is tall and has short black hair.”

“او فردی قد بلند است و موهای کوتاه و سیاهی دارد.”

If you do not know the exact age of a person you can use these phrases:

early/mid/late twenties

 

The order of “twenties” is ten years between 20 and 29 years old.

 

for example;

1. She was in her early twenties when Mary met her.

2. Ali was in her mid-twenties when Zahra lived in Tehran.

3. My mother was in her late twenties when I was a small child.

اطلاعات بیشتر درباره قالب‌بندی متن

I’ve been looking for a great IELTS tutor. I had an academic band 6 and I needed to…

LingoTies has great teachers. The website is great and you can find many resources to…

شرکت در کلاس های مجازی سایت لنگویج تایز باعث شده در همه ی مهارت های انگلیسی خصوصاً صحبت کردن…

سایتتون واقعا عالیه، من هم از مطالب آموزشیش استفاده میکنم و هم از کلاسهای مجازیش. اساتید مجرب و…

نرم افزار چت روم وب سایت برای استفاده ی کلیه ی بازدید کنندگان تهیه و دقیقاً در قسمت پایین همین نوشته قرار دارد! اعضای لینگوتایز می توانند پس از ورود به سایت از چت روم عمومی و یا شخصی، برای گفتگو با دیگر زبان آموزان و مدرسین زبان استفاده کنند.

تمامی محتوای این سایت توسط تیم لینگوتایز تهیه شده و در اختیار شما قرار گرفته است. لطفاً در صورتی که قصد هر گونه کپی و یا استفاده از مطالب این وب سایت را دارید، این کار را با ذکر منبع و لینک صفحه مربوطه انجام دهید.

 

فرم تماس

کلیه حقوق متعلق به وب سایت لینگوتایز می باشد.


لغت دانی زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج

اعداد

رنگ ها

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

زمان

100 اسم پرکاربرد

100 صفت پرکاربرد

100 قید پرکاربرد

100 فعل پرکاربرد

آب و هوا

خانواده و فامیل

ماه ها و فصل ها

روزهای هفته

تلفن

صفات متضاد

مدرسه و دانشگاه

توصیف افراد

زندگی کاری

مسافرت

شغل ها

کامپیوتر

خرید کردن

خانه

ریاضی

سلام.به خاطر سایت عالیتون واقعا ممنونم.یه اشتباه کوچولو:cautious می شه مراقب/محتاط و curious می شه کنجکاو/فضول…اینجا برای cautious به جای مراقب و محتاط کنجکاو و فضول ثبت شده.

با سلام
لطفا برنامه برای آیفون هم تهیه کنید خیلی ممنون
اگه زبان اسپانیایی رو هم اضافه کنید ممنون میشم

خیلی عالی هستند
کاش میشد pdf بودن که بشه دانلود ش ون کردد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال دیدگاه

وبسایت بیاموز، توسط مجموعه ای از کارشناسان زبان با هدف کمک به یادگیری زبان های مختلف برای فارسی زبانان طراحی شده است. تمام تلاش ما در طراحی این وبسایت ایجاد یک محیط کامل آموزشی برای یادگیری به ویژه برای نوآموزان بوده. محصولات گروه آموزشی بیاموز در حال حاضر شامل این وبسایت، اپلیکیشن و دیکشنری آموزشی بیاموز است.

از طریق معرفی ما به دوستان یا لینک کردن وبسایت ما، به ما در انتشار محتوای بهتر کمک کنید.

اپلیکیشن “زبان بیاموز” با هدف بهبود فضای یادگیری و دسترسی پذیری بهتر برای زبان آموزان توسط تیم بیاموز ایجاد شده است. این اپلیکیشن در حال حاضر شامل محتوای بسیار وسیعی برای زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه است. ما به صورت دائم در تلاش برای بهبود محتوا و امکانات این اپلیکیشن هستیم.

اپلیکیشن زبان بیاموز را می توانید از طریق این صفحه دانلود کنید.

تمام مطالب این وبسایت به وسیله نویسندگان وبسایت ترجمه، تالیف یا آماده سازی شده و هرگونه کپی برداری یا استفاده تجاری از آن ممنوع است.

در اینجا چند واژه انگلیسی که برای توصیف ظاهر یا شخصیت افراد میتوانید استفاده کنید؛ به همراه لغات برای احساسات متفاوت آورده شده است.

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

© 2018 Speak Languages OÜ  ·  بازتولید بدون مجوز ممنوع است.

تماس با ما

مهر ۱۳, ۱۳۹۷

ارسال دیدگاه
2,273 بازدید

توصیف افراد به انگلیسی شامل دو بخش می شود. اول توصیف شکل ظاهری افراد که راجع به کوتاهی یا بلندی قد، چاقی و لاغری، رنگ مو و چشم و … صحبت می شود. دوم توصیف شخصیت و خصوصیات اخلاقی افراد می باشد. در مکالمه ی زیر هر دو بخش توصیف افراد را مشاهده می کنید.

A: Have you seen the new girl in school?

اون دختر جدید رو تو مدرسه دیدی؟

 

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

B: No, I haven’t.

نه، ندیدم.

 

 

A: She’s really pretty.

واقعا زیباست.

 

B: Describe her to me.

برایم توصیفش کن.

 

A: She’s tall and thin.

او لاغر و قد بلند است.

 

B: So, what does she look like?

خب چه شکلی است.

 

A: She has got long and dark hair. Her eyes are big and brown.

موهای بلند تیره ای دارد. چشمانش درشت و به رنگ قهوه ای است.

 

 

B: Wow, she seems beautiful. Is her hair curly or straight?

اوه، زیبا به نظر می رسد. موهایش صاف است یا فرفری؟

 

A: It’s straight.

صاف است.

 

B: So, this was about her appearance. What about her personality?

خب این راجع به ظاهرش بود. درباره ی شخصیتش چطور؟

 

پیشنهاد زبان برتر: در مورد مکالمه آشنایی و احوال پرسی با دیگران چه می دانید؟

A: Actually, she’s a really nice and friendly girl. She’s always got a big smile on her beautiful face.

در واقع، دختر خیلی خوب و صمیمی است. همیشه لبخند بزرگی بر صورت زیبایش دارد.

 

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

B: I have to see her then!

پس حتما باید ببینمش!

 

A: Yeah, certainly.

آره، قطعا.

 

 

فروردین ۲, ۱۳۹۸

اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

بهمن ۲۵, ۱۳۹۷

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

مکالمه درباره توصیف مردم

یکی از جملات پر کاربرد انگلیسی (?How is …………..like) است که اگر بخواهیم توصیف یک شخص یا چیزی را از کسی بخواهیم از این جمله استفاده می کنیم. این جمله زمانی استفاده می شود که شخص سوال کننده هیچ اطلاعاتی درباره آن ندارد و می خواهد درباره نظرات کلی درباره آن بپرسد. از جمله ویژگی های یک شخص از نظر ظاهری سن، قد، مو، زیبایی و … است. در جمله بالا در جای خالی می توان هر چیزی گذاشت. مثلا اسم شهر، کشور، رسم، شخص و…

برای آموزش مکالمه درباره توصیف مردم ابتدا باید لغات مربوط به این مکالمه را دانست برای چنین کاری موسسه برجسته ابتدا لغات مربوط به این مکالمه را همرا با معنی قرار داده است و برای درک بهتر این لغات و استفاده بهتر آنها مکالمه ای را که خود طراحی کرده است قرار داده است.

Describing peopleتوصیف مردم

سن          Age

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

Youngجوان

Middle-agedمیان سال

Elderlyمسن، بزرگسالان

قد          Height

Tallبلند

Average heightقد متوسط، میان قد

Shortکوتاه

وزن              Weight

Heavy / fatچاق / سنگین

Average weight
وزن متوسط

Thin / slenderظریف / لاغر

 ناتوانی ها              Disabilities

Physically challengedناتوانی جسمانی

Sight impaired / blindنابینا / عیوب بینایی

Hearing impaired / deaf
ناشنوا / عیوب شنوایی

ظاهر         Appearance

Attractiveجذاب

Cuteملیح، بانمک

Pregnantباردار (حامله)

Moleخال

Pierced ear گوش سوراخ شده (برای گوشواره)

tattooخال کوپی

Describing people

?How is your older sister like *

.you know she is tall, young and beautiful girl –

?How about you? Do you have any sister *

.Yes, I do. I have got two sisters –

?Really? how are they like *

.If fact one is older than me Jennifer and the other is younger, Alica –

?How about older one *

.Yep. she is attractive and really pretty. she has got a mole on her face –

.Is she married? I mean Jennifer *

.Yes, for 3 years. she is pregnant now –

?Oh, you are going to be aunt, aren’t you *

.Yes for the first time –

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

!Congratulations *

…Thanks –

 

 

جهت تماس با ما:

                   0910-0244950

پست الکترونیکی:

           support@barjaste.com

در این بخش درباره ویژگی‌های افراد و صفات ظاهری صحبت می شود. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید. در صورت بروز اشکال یا ابهام، از طریق لینک انتهای مطلب با ما در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

این کار نیازمند آشنایی با واژگان مرتبط با این موضوع است. کتاب نیز با این هدف، در دو قسمت ۲ و ۶ دو کادر در نظر گرفته که در قسمت دوم، کلمات مربوط به ویژگی‌های ظاهری و در قسمت ششم، ویژگی‌ها شخصیتی ارائه شده است. ابتدا تلفظ این لغات و سپس با توجه به پرکاربرد بودن این واژگان، معنا و همچنین کاربرد آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

در قسمت ۱۰٫۳ از page 149 کتاب، لغات مربوط به ویژگی‌های ظاهری در ستون‌های مختلف دسته‌بندی شده و مشخص نموده است که هر یک برای بیان کدام بخش از ویژگی‌های ظاهری استفاده می شوند.

بالای ستون اول، اسم age به معنی «سن و سال» نوشته شده است. پس در این ستون، صفات مربوط به ویژگی‌های سنی افراد قرار می گیرند. در پایین عنوان این بخش، …He’s  و یا She’s … قرار گرفته است که هدف این سطر که در سایر ستون‌ها نیز تکرار شده است، بیان نحوه استفاده از این صفت‌ها است.

در ادامه young «جوان»، middle-aged «میانسال» و old «پیر و کهنسال» بیان شده است. بنابراین برای بیان «او جوان است» یا «او میانسال است» خواهیم داشت:

She’s young.

He’s middle-aged.

در ستون بعدی height یعنی «قد» نوشته شده است و در ادامه، tall‌ «بلند قد» و short «کوتاه قد» قرار گرفته است.

عنوان ستون بعدی، body که یعنی «بدن» است که منظور «فرم بدن» و یا «وزن» می باشد. صفات این قسمت، thin «لاغر»، slim «لاغر» و fat «چاق و فربه» و overweight یعنی «اضافه‌وزن‌دار» و تقریبا معادل «چاق» می باشند.

دوکلمه thin و slim با اینکه هر دو به معنی «لاغر» هستند، اما با یکدیگر تفاوت دارند. کلمه thin علاوه بر معنی «لاغر»، معنی «لاغرِ نحیف» و «لاغر ضعیف و نافرم» را نیز بیان می کند. از سوی دیگر، slim «لاغر» را در معنای مثبت آن بیان می کند و مفهوم آن لاغری است که خوش اندام باشد.

دو کلمه fat و overweight نیز از یکدیگر متفاوت هستند. استفاده کلمه fat، چندان مؤدبانه نیست در حالی که کلمه overweight مؤدبانه و رسمی تر است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

در ستون بعد، appearance یعنی «ظاهر» برای بیان مفهوم «جذابیت ظاهری» قرار گرفته است. صفات این قسمت، beautiful «زیبا»، good-looking «خوش‌منظر و یا خوش‌تیپ» و attractive «جذاب» می باشند.

اغلب، این ۳ کلمه به جای یکدیگر و در یک معنا مورد استفاده قرار می گیرند، اما باید توجه داشت که beautiful اغلب برای خانم ها، good-looking برای آقایان و صفت attractive برای خانم ها و آقایان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. باید در نظر داشت که از بین این سه واژه، تنها کلمه beautiful برای توصیف زیبایی غیرانسان نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال:

It’s a beautiful flower.                                                        گل زیبایی است

در عنوان ستون بعد، race به معنی «نژاد و تبار» قرار گرفته است و به عنوان صفات ظاهری این قسمت white «سفید» به معنی «فرد دارای نژاد سفیدپوست»، black «سیاه» یعنی «فرد سیاه پوست» و Asian در لغت یعنی «آسیایی» و برای توصیف رنگ پوست به معنی «زردپوست و رنگ‌آسیای شرقی» بیان شده است.

در ستون بعد، eyes «چشم ها» برای بیان «رنگِ چشم ها» قرار گرفته است. صفات این قسمت، blue eyes «چشم‌های آبی‌رنگ»،

brown eyes «چشمان قهوه‌ای رنگ» و green eyes «چشمان سبزرنگ» می باشند.

باید توجه داشت که برای صفات ظاهری این ستون و ستون بعد، از ساختار has got استفاده می شود. به عنوان مثال:

He’s got brown eyes.                                      او چشم های قهوه‌ای رنگ دارد

در ستون پایانی، hair به معنای «مو» که شامل ویژگی‌های موی سر و موی صورت می باشد، قرار گرفته است. صفات ظاهری این ستون، long hair «موی بلند»، short hair «موی کوتاه»، dark hair «موی تیره و مشکی»، fair hair «موی کاملاً سفید» که معمولاً بطور ژنتیکی و از ابتدا سفید رنگ می باشد، blonde hair «موی طلایی» و grey hair «موی خاکستری» که معمولاً منظور رنگ مویی است که در اثر گذر زمان رو به سفیدی گذاشته، می باشند.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

باید توجه داشت که کلمه hair به عنوان کل موهای روی سر غیرقابل شمارش است و به صورت مفرد ظاهر می شود. به عنوان مثال:

He’s got dark hair.

اما در بخش پایانی این جدول، در مورد لغاتِ مربوط به موهای صورت و همچنین بدون مو بودن صحبت شده است. به عنوان به عنوان یکی از صفات ظاهری a beard یعنی «ریش و محاسن»، در جمله به صورت He’s got a beard «او ریش دارد» مورد استفاده قرار می گیرد. a moustache به معنی «سبیل» است که برای این کلمه دو تلفظ بریتانیایی وجود دارد. تفاوت آمریکایی این کلمه نیز متفاوت از این دو تلفظ است و استرس روی سیلاب اول می باشد.

به عنوان صفت پایانی این قسمت، bald یعنی «بی مو و تاس» یا اصطلاحاً «کچل» بیان شده است.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وبسایت

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

دیدگاه

در این بخش درباره ویژگی‌های افراد و صفات ظاهری صحبت می شود. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید. در صورت بروز اشکال یا ابهام، از طریق لینک انتهای مطلب با ما در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

این کار نیازمند آشنایی با واژگان مرتبط با این موضوع است. کتاب نیز با این هدف، در دو قسمت ۲ و ۶ دو کادر در نظر گرفته که در قسمت دوم، کلمات مربوط به ویژگی‌های ظاهری و در قسمت ششم، ویژگی‌ها شخصیتی ارائه شده است. ابتدا تلفظ این لغات و سپس با توجه به پرکاربرد بودن این واژگان، معنا و همچنین کاربرد آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

در قسمت ۱۰٫۳ از page 149 کتاب، لغات مربوط به ویژگی‌های ظاهری در ستون‌های مختلف دسته‌بندی شده و مشخص نموده است که هر یک برای بیان کدام بخش از ویژگی‌های ظاهری استفاده می شوند.

بالای ستون اول، اسم age به معنی «سن و سال» نوشته شده است. پس در این ستون، صفات مربوط به ویژگی‌های سنی افراد قرار می گیرند. در پایین عنوان این بخش، …He’s  و یا She’s … قرار گرفته است که هدف این سطر که در سایر ستون‌ها نیز تکرار شده است، بیان نحوه استفاده از این صفت‌ها است.

در ادامه young «جوان»، middle-aged «میانسال» و old «پیر و کهنسال» بیان شده است. بنابراین برای بیان «او جوان است» یا «او میانسال است» خواهیم داشت:

She’s young.

He’s middle-aged.

در ستون بعدی height یعنی «قد» نوشته شده است و در ادامه، tall‌ «بلند قد» و short «کوتاه قد» قرار گرفته است.

عنوان ستون بعدی، body که یعنی «بدن» است که منظور «فرم بدن» و یا «وزن» می باشد. صفات این قسمت، thin «لاغر»، slim «لاغر» و fat «چاق و فربه» و overweight یعنی «اضافه‌وزن‌دار» و تقریبا معادل «چاق» می باشند.

دوکلمه thin و slim با اینکه هر دو به معنی «لاغر» هستند، اما با یکدیگر تفاوت دارند. کلمه thin علاوه بر معنی «لاغر»، معنی «لاغرِ نحیف» و «لاغر ضعیف و نافرم» را نیز بیان می کند. از سوی دیگر، slim «لاغر» را در معنای مثبت آن بیان می کند و مفهوم آن لاغری است که خوش اندام باشد.

دو کلمه fat و overweight نیز از یکدیگر متفاوت هستند. استفاده کلمه fat، چندان مؤدبانه نیست در حالی که کلمه overweight مؤدبانه و رسمی تر است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

در ستون بعد، appearance یعنی «ظاهر» برای بیان مفهوم «جذابیت ظاهری» قرار گرفته است. صفات این قسمت، beautiful «زیبا»، good-looking «خوش‌منظر و یا خوش‌تیپ» و attractive «جذاب» می باشند.

اغلب، این ۳ کلمه به جای یکدیگر و در یک معنا مورد استفاده قرار می گیرند، اما باید توجه داشت که beautiful اغلب برای خانم ها، good-looking برای آقایان و صفت attractive برای خانم ها و آقایان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. باید در نظر داشت که از بین این سه واژه، تنها کلمه beautiful برای توصیف زیبایی غیرانسان نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال:

It’s a beautiful flower.                                                        گل زیبایی است

در عنوان ستون بعد، race به معنی «نژاد و تبار» قرار گرفته است و به عنوان صفات ظاهری این قسمت white «سفید» به معنی «فرد دارای نژاد سفیدپوست»، black «سیاه» یعنی «فرد سیاه پوست» و Asian در لغت یعنی «آسیایی» و برای توصیف رنگ پوست به معنی «زردپوست و رنگ‌آسیای شرقی» بیان شده است.

در ستون بعد، eyes «چشم ها» برای بیان «رنگِ چشم ها» قرار گرفته است. صفات این قسمت، blue eyes «چشم‌های آبی‌رنگ»،

brown eyes «چشمان قهوه‌ای رنگ» و green eyes «چشمان سبزرنگ» می باشند.

باید توجه داشت که برای صفات ظاهری این ستون و ستون بعد، از ساختار has got استفاده می شود. به عنوان مثال:

He’s got brown eyes.                                      او چشم های قهوه‌ای رنگ دارد

در ستون پایانی، hair به معنای «مو» که شامل ویژگی‌های موی سر و موی صورت می باشد، قرار گرفته است. صفات ظاهری این ستون، long hair «موی بلند»، short hair «موی کوتاه»، dark hair «موی تیره و مشکی»، fair hair «موی کاملاً سفید» که معمولاً بطور ژنتیکی و از ابتدا سفید رنگ می باشد، blonde hair «موی طلایی» و grey hair «موی خاکستری» که معمولاً منظور رنگ مویی است که در اثر گذر زمان رو به سفیدی گذاشته، می باشند.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

باید توجه داشت که کلمه hair به عنوان کل موهای روی سر غیرقابل شمارش است و به صورت مفرد ظاهر می شود. به عنوان مثال:

He’s got dark hair.

اما در بخش پایانی این جدول، در مورد لغاتِ مربوط به موهای صورت و همچنین بدون مو بودن صحبت شده است. به عنوان به عنوان یکی از صفات ظاهری a beard یعنی «ریش و محاسن»، در جمله به صورت He’s got a beard «او ریش دارد» مورد استفاده قرار می گیرد. a moustache به معنی «سبیل» است که برای این کلمه دو تلفظ بریتانیایی وجود دارد. تفاوت آمریکایی این کلمه نیز متفاوت از این دو تلفظ است و استرس روی سیلاب اول می باشد.

به عنوان صفت پایانی این قسمت، bald یعنی «بی مو و تاس» یا اصطلاحاً «کچل» بیان شده است.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وبسایت

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

دیدگاه

خانه » توصیف ظاهر افراد در انگلیسی

راه های بسیاری برای توصیف وضع و حالات فیزیکی و ظاهری افراد در زبان انگلیسی وجود دارد. در مجموعه  زیر رایج ترین و پرکاربرد ترین عبارات انگلیسی برای توصیف فیزیک ظاهری افراد از کتابهای مختلف گردآوری شده اند.

منبع:
www.English-Learners.com


مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

مخ زدن

تدریس خصوصی زبان انگلیسی و آموزش آنلاین زبان انگلیسی از مهمترین مهارتهایی است که یک مدرس زبان می تواند ارائه دهد.
آموزش زبان انگلیسی و کلاس خصوصی زبان و آموزش IELTS و نمونه سوالات IELTS برای وآمادگی برای سفر به کشورهای خارجی

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

کلمه ها و عبارتها برای توصيف ظاهری افراد در انگلیسی.Good looking خوش قيافه .Attractive خيره كننده.Skinnyاستخوانی و لاغر .Obeseخيلی چاق .Muscularعضلانی.Broad shouldered شانه پهن.Sun tanned آفتاب سوخته .Rosy cheecked لپ گلی.Thin facedصورت باريک.Round facedصورت گرد .Bald كچل .Scruffyشلخته .Dry hair/ greasy hair موی خشک/ چرب .Frecklesكک و مک.Arched browsابرو كمانی.High cheekbonesگونه های برجسته

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.

2015-11-19
نوشته ها

کلمات و عبارات مفیدی راجع به مشخصات ظاهری افراد وجود دارند و ما قصد داریم به آنها اشاره کرده و جملاتی چند را نوشته و مرور کنیم. مهم است که بدانیم در هر زبانی چطور ظاهر افراد را توصیف کنیم و انگلیسی نیز از این قائده مستثنی نیست و برای بهبود مهارتهای گفتاری, با دانستن و به خاطر سپردن جملاتی چند, ما خواهیم توانست تا درمواقع مورد نیاز, مشخصاتی از قبیل رنگ مو, رنگ چشمها, و دیگر اجزاء صورت را به زبان بیاوریم. نگاهی به بسیاری از کتابهای آموزشی بیندازید تا عکسهای زیادی به همراه توضیحات راجع به توصیف صورتها بیابید. در یک کتاب ممکن است راجع به موی افراد صحبت شود و در کتاب آموزشی دیگر امکان دارد به رنگ لباسها و نوع آنها, همچنین رنگ چشم چند نفر اشاره شود.

In this lesson, we are going to have a brief look at some adjectives being widely used to describe hair. At the end of this lesson, you too will be able to describe your hair, its type as well as its color in an easy way در این درس ما قصد داریم تا نگاهی گذرا به صفاتی داشته باشیم که استفاده وسیعی از آنها می شود تا موی افراد را توصیف کرد. شما نیز در پایان درس امروز قادر خواهید بود تا براحتی نوع و رنگ موی خود را توصیف کنید. Black, brown, red, blonde, gray, white رنگهای مو به ترتیب از ابتدا تا به آخر عبارتند از مشکی, قهوه ای, قرمز, بلوند, خاکستری و سفید. با نگاهی به خود و همچنین دیگران, شما نمونه مو های بسیاری را خواهید یافت که در این دسته بندی و با یکی از این رنگها تطبیق می کنند.

دو کلمه ای که بسیار استفاده میشوند تا عمق و شدت, یا به اصطلاح پر رنگ بودن و کم رنگ بودن مو ها را مشخص کنند Dark و Light هستند. به عنوان مثال Dark brown hair یعنی مویی که به رنگ قهوه ای سیر یا به اصطلاح پر کلاغی است و Light black hair یعنی موی مشکی کم رنگ و نه خیلی سیر. حالا نوبت به حالت موها میرسد که این مسئله هم بسیار حائز اهمیت میباشد. Straight, wavy, curly, long, short, bald ترجمه این کلمات به ترتیب از ابتدا تا به انتها صاف, موج دار, فرفری, بلند, کوتاه و بدون مو. دو کلمه دیگر که برای توصیف صورت آقایان کاربرد دارد A mustache و A beard هستند. و همیشه دقت کنید که حرف تعریف A را در چنین جملاتی بکار بگیرید: He has a mustache, he has a beard

معمولا از Be و Have استفاده میشود تا صورت و مشخصات ظاهری افراد را توصیف کرد. Her eyes are blue or She has blue eyes هر دوی این جملات به یک معنی هستند و آن این است که چشمان آن خانم به رنگ آبی هستند. Their hair is blonde or They have blond hair آن افراد موهای به رنگ بلوند و روشن دارند. Her eyelashes are long and black but hair hair is straight and dark brown آن خانم مژه های بلند و مشکی دارد ولی موهایش صاف و به رنگ قهوی ای سیر هستند. همین جمله آخر را میتوان به صورت دیگری نیز بیان نمود: She has long, dark eyelashes که دقیقا همان معنا را میدهد. So tell me, what does your friend look like? Tell me about his hair style and color. Does he wear a beard or a mustache too

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی

راستی, از دوستت به من بگو, چه قیافه ای است؟ راجع به نوع و رنگ موهایش برایم تعریف کن. آیا ریش و سبیل هم دارد؟ Well, he has brown eyes and a beard. His hair is wavy too خوب, او چشمانی به رنگ قهوه ای داشته و ریش هم دارد و موهایش هم موج دار است. Let me see, who is that? He certainly looks familiar? Who? The man with long, dark hair. Oh, that’s my friend Joe. He is a teacher of chemistry at our college اجازه بده ببینم. او کیست؟ چقدر قیافه اش آشناست. چه کسی را می گویی؟ آن مردی که موهای بلند و مشکی دارد. اوه, او دوستم جو است. او در دانشکده ما شیمی تدریس می کند. No kidding شوخی می کنید! درواقع این عبارت همیشه برای اظهار تعجب بکار برده می شود.

پاسخهای کوتاه و بلند را میتوان به عنوان بخشی جدائی ناپذیر در بسیاری از صحبتها …

مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی
مشخصات ظاهری به زبان انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *