پانزده هزار به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

پانزده هزار به انگلیسی
پانزده هزار به انگلیسی

اعداد اصلی یا شمارشی (Cardinal): اعداد اصلی یا شمارشی در انگلیسی، همان اعداد معمولی هستند که برای شمارش کردن به کار می روند و به همین دلیل،گاها به آنها “counting numbers” یعنی “اعداد شمارنده” هم گفته می شوند، چون بیانگر تعداد و کمیت چیزها می باشند و در جواب سوال “?How many” یا همان “چند تا؟” بکار می روند. در جدول زیر با این گروه از اعداد آشنا می شوید:

در صورت پخش نشدن فایل های صوتی مربوط به جدول اعداد اصلی،می توانید آنها را از اینجا دانلود نمائید.

رمز فایل: www.englishnice.com

در مثال های زیر،کاربرد اعداد شمارشی در جمله نشان داده شده است:

A-How many fingers do you have?

پانزده هزار به انگلیسی

چند تا انگشت داری؟

B-I have ten fingers.

من ده تا انگشت دارم.

A-How many brothers does Jack have?

جک چند تا برادر داره؟

B-He has four (brothers).

چهار تا (برادر) داره.

A-How many students are in your class?

چند تا دانش آموز تو کلاس شما هستند؟

B-Thirty-five,including me.

با من،سی و پنج تا.

A-How old is your sister?

خواهرت چند سالشه؟

B-She is seventeen.

اون هفده سالشه.

A-How many hours do you work every day?

تو هر روز چند ساعت کار می کنی؟

B-From nine to five.Eight hours.

از (ساعت) نه تا پنج.هشت ساعت.

A-How many people are in the group?

چند نفر تو گروه هستند؟

B-About seventy.

حول و حوش هفتاد نفر.

A-How many cookies are left in the plate?

چند تا بیسکویت تو بشقاب باقی مونده؟

B-five or six.

پنج یا شش تا.

A-How many toothpicks are in the box?

چند تا خلال دندون تو جعبه هست؟

B-more  than a hundred.

بیشتر از صد تا.

•خواندن اعداد 1 تا 99:مطابق با جدول بالا،تا اینجا با نحوه خواندن اعداد اصلی بین 1 تا 99 آشنا شده اید.مثلا عدد “87” را به صورت “eighty-seven” می خوانیم.همانند آنچه که برای عدد “27” آموختیم.یعنی ابتدا ازسمت چپ،عدد اول (دهگان)، “80” را خوانده و سپس عدد بعدی (یکان), “7” را به آن وصل می نمائیم.همانطور که در نمونه های زیر نیز مشاهده می کنید:

• 42 = forty-two

• 53 = fifty-three

• 67 = sixty-seven

پانزده هزار به انگلیسی

• 99 = ninety-nine

•خواندن اعداد 100 تا 999:برای خواندن این دسته از اعداد با دو صفر،کافیست ابتدا رقم سمت چپ (هزارگان) را گفته و سپس عبارت “hundred” را به آن اضافه کنید.همانند نمونه های زیر:

• 100 = a/one hundred (صد/یکصد)

• 200 = two-hundred (دویست)

• 300 = three-hundred (سیصد)

• 700 = seven-hundred (هفتصد)

• 900 = nine-hundred (نهصد)

اما برای خواندن اعداد بین 100 تا 999 به غیر از حالت بالا (غیر دو صفر)،باید ابتدا همانند مورد قبل،اعداد را به صورت دو صفر در نظر گرفته و تلفظ نمائید،در ادامه دو رقم بعدی را به آن وصل کنید.به عنوان نمونه،برای عدد “101” ابتدا آن را به صورت دو صفر،یعنی “100” می خوانیم  (hundred) و در ادامه دو رقم بعدی یعنی “01” که همان “one”  تلفظ می شود را،همراه با حرف اضافه “and” به “hundred” می چسبانیم و به صورت “hundred and one” تلفظ می کنیم.همانند نمونه های زیر:

• 101 = hundred and one (صد و یک)

• 210 = two-hundred and ten (دویست و ده)

• 324 = three-hundred and twenty-four (سیصد و بیست و چهار)

• 405 = four-hundred and five (چهار صدو پنج)

• 658 = six-hundred and fifty-eight (ششصد و پنجاه و هشت)

• 790 = seven-hundred and ninety (هفتصدو نود)

• 833 = eight-hundred and thirty-three (هشتصدو سی و سه)

• 999 = nine-hundred and ninety-nine (نهصد و نود و نه)

•خواندن اعداد 1000 تا 999,999:برای خواندن این دسته از اعداد با سه رقم صفر از سمت راست،کافیست ابتدا سه صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را طبق قواعد قبلی،خوانده و سپس عبارت thousand را به آن اضافه کنید.همانند نمونه های زیر:

• 1,000 = a/one thousand (هزار/یک هزار)

• 2,000 = two thousand (دو هزار)

• 3,000 = three thousand (سه هزار)

• 10,000 = ten thousand (ده هزار)

• 53,000 = fifty-three thousand (پنجاه و سه هزار)

• 100,000 = one-hundred thousand (صد هزار)

• 530,000 = five-hundred and thirty thousand (پانصدو سی هزار)

• 829,000 = eight-hundred and twenty-nine thousand (هشتصدو بیست و نه هزار)

• 999,000 = nine-hundred and ninety-nine thousand (نهصد و نود و نه هزار)

 اما برای خواندن این گروه از اعداد که برخلاف مورد قبل،هر سه رقم سمت راست آن ها صفر نیست،ابتدا از سمت راست،این سه رقم را جدا کرده،سپس در مرحله بعد،رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را عینا مطابق با مورد قبلی،بیان نموده و نهایتا سه رقم سمت راست را مطابق با قاعده گفته شده در مورد “اعداد 100 تا 999” همراه با حرف اضافه and به آن وصل می نمائیم.همانند نمونه های زیر:

• 1,001 = a/one thousand and one (هزار و یک)

• 2,009 = two thousand and nine (دو هزار و نه)

• 1,200 = a/one thousand and two-hundred (هزار و دویست)

• 2,015 = two thousand and fifteen (دو هزار و پانزده)

• 2,500 = two thousand and five-hundred (دو هزار و پانصد)

• 2,609 = two thousand six-hundred and nine (دو هزار و ششصدو نه)

• 3,750 = three thousand seven-hundred and fifty (سه هزار و هفتصد و پنجاه)

• 10,500 = ten thousand five-hundred (ده هزار و پانصد)

• 53,088 = fifty-three thousand eighty-eight (پنجاه و سه هزار و هشتاد و هشت)

• 100,291 = a/one hundred thousand two-hundred and ninety-one (صدهزار و دویست و نود و یک)

• 530,101 = five-hundred and thirty thousand one-hundred and one (پانصدو سی هزار و صدو یک)

• 829,465 = eight-hundred and twenty-nine thousand four-hundred and sixty-five

(هشتصد و بیست و نه هزار و چهارصدو شست و پنج)

• 999,999 = nine-hundred and ninety-nine thousand nine-hundred and ninety-nine

(نهصد و نود و نه هزار و نهصدو نود و نه)

 •نکته: می توان اعداد 4 رقمی که به دو صفر ختم می شوند مانند 1200 را به دو صورت خواند:

I-روش اول که در بخش معرفی “اعداد 1000 تا 999,999” پیشتر بدان اشاره شد و در اینجا با مثال های بیشتری ملاحظه می نمائید.

• 1,200 = one thousand and two-hundred (هزار و دویست)

• 2,500 = two thousand and five-hundred (دو هزار و پانصد)

• 6,900 = six thousand and nine-hundred (شش هزار و نهصد)

• 8,400 = eight thousand and four-hundred (هشت هزار و چهارصد)

II-روش دوم که عمدتا در انگلیسی آمریکائی (US) بکار رفته و راحت تر نیز تلفظ می شود، بدینصورت است که ابتدا دو صفر را در نظر نگرفته،دو رقم دیگر را به صورت عادی خوانده و سپس کلمه “hundred” را به آن اضافه می نمائیم.مثلا برای عدد “1200” بدون در نظر گرفتن دو تا صفر، دو رقم دیگر،یعنی “12” را خوانده (twelve) و نهایتا “hundred” را به آن می چسبانیم.یعنی 12 تا 100 تا که همان 1200 می شود:

• 1,200 = twelve hundred (هزار و دویست)

• 2,500 = twenty-five hundred (دو هزار و پانصد)

• 6,900 = sixty-nine hundred (شش هزار و نهصد)

• 8,400 = eighty-four hundred (هشت هزار و چهارصد)

•خواندن اعداد 1000,000 به بالا:برای خواندن این دسته از اعداد با شش صفر از سمت راست،کافیست ابتدا این شش صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را  طبق قواعد قبلی،خوانده و سپس کلمه million را به آن اضافه کنید. همانند نمونه های زیر:

• 1,000,000 = one million (یک میلیون)

• 10,000,000 = ten million (ده میلیون)

• 100,000,000 = one-hundred million (صد میلیون)

برای خواندن اعداد در این بازه که برخلاف مورد بالا هر شش رقم سمت راست آنها صفر نیست،باید ابتدا از سمت راست،سه رقم سه رقم جدا کرده و آنها را بخوانیم.

• 1,500,000 = one million and five-hundred thousand
(یک میلیون و پانصدهزار)

• 10,235,400 = ten million two-hundred and thirty-five thousand and four-hundred
(ده میلیون و دویست و سی و پنج هزار و چهارصد)

• 100,505,000 = one-hundred million and five-hundred and five thousand
(صد میلیون و پانصدو پنج هزار)

اعداد بزرگتر را هم می توان با توجه به آنچه که تا کنون آموختیم براحتی بخوانیم. اگر دقت کرده باشید، خواندن اعداد از یک رویه خاصی تبعیت می شود.به طور کلی ابتدا از سمت راست،سه رقم سه رقم جدا نموده و با توجه به جایگاه ارقام در عدد،آنها را بیان می نمائیم.

تذکر1:بعضی اعداد در انگلیسی آمریکایی (US) و انگلیسی بریتانیایی (UK) به طور متفاوت خوانده می شوند.به عنوان مثال، عدد “هزار میلیون” که در زبان فارسی به آن “میلیارد” گفته می شود،،در انگلیسی آمریکائی، اصطلاحا billion و در انگلیسی بریتانیایی، milliard گفته می شود. همانطور که در پائین مشاهده می نمائید:

1,000,000,000 = one milliard (یک میلیارد) (UK)

1,000,000,000 = one billion (یک میلیارد) (US)

1,000,000,000,000 = one billion (یک تریلیون) (UK)

1,000,000,000,000 = one trillion (یک تریلیون) (US)

•تذکر2:هرگز نباید به کلمات million ,thousand ,hundred و …، “s” جمع اضافه شود،همانطور که در مثال پائین مشاهده می نمائید:

⊕10,400 = ten thousand four hundred (درست)

⊕10,400 = ten thousands four hundreds (نادرست)

•تذکر3:در انگليسي بريتانيایی (UK)، از كلمه‌ي and فقط بین hundred و عدد بعدی “در صورت وجود” استفاده مي‌شود و نباید بین thousand یا million و عدد بعدی، آن را را بکار برد. اما به طور کلی، در انگليسي آمريكایی (US)،معمولا از اين كلمه استفاده نمي‌شود. همانطور که در نمونه های زیر مشاهده می کنید:

325 = three hundred and twenty-five (UK)

325 = three hundred twenty-five (US)

719 = seven hundred and nineteen (UK)

719 = seven hundred nineteen (US)

2,009 = two thousand and nine (UK)

2,009 = two thousand nine (US)

3,077 = three thousand and seventy-seven (UK)

3,077 = three thousand seventy-seven (US)

59,321 = fifty nine thousand three hundred and twenty one (UK)

59,321 = fifty nine thousand three hundred twenty one (US)

973,120 = nine hundred and seventy three thousand one hundred and twenty (UK)

973,120 = nine hundred seventy three thousand one hundred twenty (US)

ارقام را با عدد بنویسیم یا حروف؟؟

اصولا برای نوشتن اعداد، توصیه می شود که ترجیحا (preferred) اعداد یک تا نه و یا بعضا یک تا دوازده بصورت حروف و مابقی اعداد بصورت عدد نوشته شود:

I have two oranges.(preferred)

I have 2 oranges.

من دو تا پرتقال دارم.

I have 24 pens.(preferred)

I have twenty-four pens.

من 24 تا خودکار دارم.

البته یک قانون کلی دیگر نیز در خصوص نوشتن اعداد وجود دارد و می گوید هر روشی که کوتاه تر و ساده تر است، از همان استفاده شود. به عنوان مثال، عدد شش میلیون، شکل حروفی آن کوتاه تر است، ولی عدد دویست و سی و هفت، شکل عددی آن کوتاه تر و آسان تر است:

There are six million cars.(preferred)

There are 6,000,000 cars.

شش میلیون ماشین وجود دارد.

That is 237 colors.(preferred)

That is two-hundred thirty-seven colors.

آن دویست و سی و هفت رنگ است.

•نکته: اگر مقدار عددی قرار است اول جمله بیاید، باید حتما بصورت حروف نوشته شود:

Thirty-five soldiers were killed in the war.

سی و پنج سرباز در جنگ کشته شدند.

Two-hundred students went to the picnic.

دویست دانش آموز به پیک نیک رفتند.

•تذکر4:همانطور که ملاحظه کردید، بیشتر مثال های این بخش براساس انگلیسی بریتانیایی آورده شده است.

•تذکر5:معمولا برای سهولت در خواندن،اعداد با علامت کاما “,” سه رقم سه رقم از سمت راست جدا می شوند.

تگ هااعداد ترتیبی اعداد شمارشی

خرداد 25, 1394

خرداد 21, 1394

خرداد 13, 1394

تیر 4, 1394

خرداد 14, 1394

تیر 1, 1394

معمولا شماره های تلفن در انگلیسی به صورت رشته ای ار اعداد،تک تک و جداگانه …

ممنون از وبسایت خوبتون….

خواهش میکنم..موفق باشید

باسلام خیلی ممنون از سایت خوبتان. واقعا ممنون.خسته نیاشید

با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما..

با سلام و خسته نباشید
مطالب سایتتون بسیار عالی و مفید هستن
*** سپاس ***

درود دوست گرامی
واقعا خوشحالم که مطالب سایت مورد توجه شما قرار گرفته….
با سپاس و آرروزی پیروزی و شادکامی برای شما..

با سلام
میشه در مورد کاربرد and یکم بیشتر توضیح بدید مثلا چرا این عدد 100,505,000 = one-hundred million and five-hundred and five thousand بعد از one hundred million از and استفاده شده

درود دوست گرامی
همونطور که در توضیحات هم عنوان کردم، وجود and بنا به نیاز در خوندن اعداد استفاده میشه و میتونه در همه کلمات لزوما استفاده نشه،به عنوان مثال در انگلیسی آمریکایی زیاد کاربرد نداره و آمریکایی ها علاقه دارند که بصورت خلاصه تر و کوتاه تر اعداد رو بیان کنند….اما بریتانیایی های غالبا از اون استفاده می کنند…اما با اینحال در مورد بعضی اعداد مثل 101، 210، 1,001 و غیره ملاحظه میکنید که عدم حضور and در خوندن کلمه ابهام بوجود میاره که در اینگونه موارد چه در انگلیسی آمریکایی و چه در انگلیسی بریتانیایی معمولا and به کار میره…
با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

مرسي توضيحات عالي بود
سپاس فراوان

با عرض سلام و خسته نباشید

نکته ای که در تذکر 3 نوشته شده است طبق درسنامه ی (Oxford Word Skills (Basic صحیح نمی باشد.

•تذکر3:در انگليسي بريتانيایی (UK)، از كلمه‌ي and فقط بین hundred و عدد بعدی “در صورت وجود” استفاده مي‌شود و نباید بین thousand یا million و عدد بعدی، آن را را بکار برد. اما به طور کلی، در انگليسي آمريكایی (US)،معمولا از اين كلمه استفاده نمي‌شود.

From Oxford Word Skills (Basic) page 14, exercise 2

:Write the middle number in words

:Number 8

5,055

5,057

Answer: five thousand and fifty

(معمولا قبل از آخرین عدد از کلمه ی and استفاده می شود نه بین hundred و عدد بعد از آن)

اصلاح پاسخ:

(Answer: five thousand and fifty-six)

ممنون .. عالی بود

عدد 3,077 : به اشتباه تایپ شده :
three thousand and twenty-five
که باید می نوشتید :
three thousand and seventy-seven

درود بر شما دوست گرامی
بله درست فرمودید، اشتباه تایپی بود و برطرف شد…از لطف و توجه شما کمال تشکر رو دارم…
با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

عالی بود تشکر فراوان

مرسی عالی بود

چرا تو کفتن عدد ۲۰ در انگلیسی از تونی جای تونتین استفده میشه

درود میلاد عزیز
عدد بیست میشه twenty که درسیستم آمریکایی “تواِنی” و در سیستم برتانیایی “تواِنتی” تلفظ میشه..
با آرزوی موفقیت..

عدد53/088را نوشتید :fifty three thousand eighty eight
در حالی که باید مینوشتید :fifty three thousand and eighty eight

سلام همچنین اعداد 1200و 2500را یکبار با حرف اضافه and به کار بردید یکبار بدون and،یکم گیج شدم میشه توضیح بدید

درود آبتین عزیز
شما درست فرمودین..در مثال های قسمت اول and رو قرار نداده بودم که الان اضافه کردم….اما باید گفت که هر دو حالت درسته ، یعنی چه and رو بیان کنید و چه بیان نکنید..
با آرزوی موفقیت…

درود آبتین عزیز
با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…
ببینید ملاک بیان درست عدد هست و حرف اضافه and همونطور که تو این نوشته هم عنوان کردم، بیشتر در انگلیسی بریتانیایی بکار میره، هر چند آمریکایی ها هم از اون در مواردی استفاده میکنند، اما به خاطر طولانی شدن خوندن عدد و پیچیدگی های اون، سعی بر اینه که and رو در نظر نگیرند.. قاعده ای که من از اون تبعیت کردم این بود که بین میلیارد ها، میلیون ها، هزارگان معمولا and قرار نمیگیره، اما در خود میلیارد ها، میلیون ها ، هزارگان معمولا and قرار میگیره….هر چند باز هم عنوان میکنم که ملاک درست ادا کردن عدد هست ، بطوری که گوینده متوجه مقصود شما بشه..در کل نباید زیاد در مورد این مقوله سخت بگیرید و هر روشی که کوتاه تر و درست هست رو بیان کنید
با آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما…

سلام بسیار عالی بود .ممنون .pdf اش رو چه جور میتونم تهیه کنم؟

درود بر شما دوست گرامی
متاسفانه فایل پی دی اف این نوشتار رو هنوز آماده نکردم..به محض آماده شدن اون رو همراه با فایل صوتی برای دانلود قرار میدم..
با سپاس و آرزوی موفیت برای شما..

عالی بود😍😍کاش همه ی سایت ها مثل شما اینقدر کامل مطلب بزارنی☺موفق باشید

درود تارا عزیز
خوشحالم که مطالب سایت مورد توجه شما قرار گرفته.
من هم برای شما ارزوی سلامتی و پیروزی دارم..

مرسی خیلی خوب بود

با سلام ممنون از سایت خوبتون میشه لطفا pdfسایتتون رو هم بزارید باسپاس

درود علی عزیز
سعی میکنم در آینده نزدیک فایل پی دی اف نوشته ها رو هم تو سایت قرار بدم..
با سپاس و آرزوی موفیت و سلامتی برای شما

سایتتون عالیه.من تو صنعت کار میکنم و دسترسی به نت ندارم ولی اینجا الان رست برگشتم میبینم عاااااااالیه.مرسی از همه شماها بخاطر زحمات فراوانی که کشیدید.ممنون.خدااجرتون بده.همه چی مرتب و دسته بندی شده است.دقیقا همون چیزیایی که میخواستیم.ولی نمیدونم چطور مطالبش رو سیو کنم چون کپی نمیشه.بازم ازهمه تون قدردانی میکنم

درود دوست گرامی..
باعث افتخاره که مطالب سایت مورد توجه و پسند شما واقع شده..متاسفانه مطالب سایت به دلیل کپی برداری های غیر مجاز بعضی افراد و استفاده از اونها در سایت های دیگه بدون ذکر منبع و نویسنده، محافظت شده هست و امکان کپی برداری وجود نداره.به هر حال بابت این موضوع از شما عذرخواهی میکنیم…و اگر کمک یا راهنمایی نیاز هست، در خدمت شما هستیم.
با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما…

عدد شش را معلم مدرسه س ک س تلفظ می کرد ولی شما نوشتید سیکس آخر کدام درست است

درود محمد عزیز
تلفظ این دو کلمه تفاوت جزئی وجود داره..به طوری که تلفظ حرف باصدای عدد شش متمایل به صدای “ای” اما تلفظ حرف باصدای کلمه sex متمایل به صدای “اِ” می باشد.با کمی دقت به اختلاف بین اونها پی خواهید برد..برای اینکه تلفظ صحیح هر دو کلمه رو داشته باشید، به دیکشنری آنلاین زیر رجوع کنید و هر دو کلمه رو تایپ و تلفظ آمریکایی و بریتانیایی هر دو رو با فونتیک اونها چک کنید:

تلفظ کلمه six در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

تلفظ کلمه sex در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی
امیدوارم متوجه شده باشید
با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

ببخشید میشه گفتن آدرس هم توضیح بدید
ما اول از خیابان و بعد کوچه و بعد پلاک شروع میکنیم
ولی در کشور های دیگه اول از پلاک و بعد خیابان استفاده میشه
ممنون میشم اگه جواب بدید

درود بر شما..
بله سعی میکنم حتما در مورد نحوه نوشتن آدرس به انگلیسی یک پست ایجاد کنم و در سایت قرار بدم..
با سپاس و آرزوی پیروزی و شادکامی

واقعااا عالییییی بودددد . ممنون از زحمات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت


Current ye@r *


Leave this field empty

لطفا جهت دریافت ایمیل های آموزشی سایت،آدرس ایمیل خود را با دقت و به طور کامل وارد نموده و سپس دکمه مشترک شدن را کلیک نمایید.ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند و امکان هیچ گونه سوء استفاده ای وجود نخواهد داشت. *

در زبان انگلیسی اعداد 0 تا 10 کاملا بی قاعده هستند. پس باید این اعداد را به صورت کامل حفظ کنید. برای اعداد 11 تا 19 موضوع کمی متفاوت است، بخشی از این اعداد بی قاعده هستند و بخشی از آنها با قاعده، در واقع اعداد 11، 12، 13، 15 بی قاعده هستند و بقیه با اضافه کردن پسوند teen به عدد یک رقمی ساخته می شوند. برای دو رقمی مجذور 10 بیش از 20، خود اعداد 20، 30، 40 و 50 تا حدی بیقاعده هستند اما بقیه این اعداد با اضافه کردن پسوند ty- ساخته می شوند. ساختن بقیه اعداد دو رقمی هم فرمول زیر را دارد:

کافیست رقم اول (پر ارزش) عدد را به صورت مجذور ده بخوانید و سپس رقم دوم (کم ارزش) را پس از آن بخوانید. به این صورت داریم:

21 = twenty-one

22 = twenty-two

23 = twenty-three

پانزده هزار به انگلیسی

نکته: برخلاف فارسی در انگلیسی نیازی به گفتن “و” بین اعداد نیست و دو رقم پشت سر هم خوانده می شوند.

اعداد ترتیبی همانطور که از نامشان پیداست اعدادی هستند که از آنها برای نشان دادن ترتیب استفاده می شود. مثلا زمانی که می خواهیم به ترتیب سه دونده در مسابقه دو اشاره کنیم به جای استفاده از اعداد عادی (یک، دو، سه) از اعداد ترتیبی (اول، دوم، سوم) استفاده می کنیم. در انگلیسی هم این اعداد کاربرد مشابهی دارند. مهمترین کاربرد اعداد ترتیبی در اشاره به تاریخ است.


لغت دانی زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج

اعداد

رنگ ها

زمان

100 اسم پرکاربرد

100 صفت پرکاربرد

100 قید پرکاربرد

100 فعل پرکاربرد

آب و هوا

خانواده و فامیل

ماه ها و فصل ها

روزهای هفته

تلفن

صفات متضاد

مدرسه و دانشگاه

توصیف افراد

زندگی کاری

مسافرت

شغل ها

کامپیوتر

خرید کردن

خانه

ریاضی

عاااالی بود ممنون از سایت خوبتون

سایتون عالی

سلام اگر از اول یک آزمون سطح بندی مثال کلاس زبان میگرفتیم بهتر بود ممنون ازشما

*سلام من تازه رفتم کلاس زبان یکی از بچه کلاس سایتون به من معرفی کرد من نمی دانم باید ازکجا شروع کنم لطفا راهنمای کنی

سایتتون عالیه

ممنون از سایتتون استفاده کردم -تشکر

خیلی خوب بود

خبلی جالبه سایتتون

پانزده هزار به انگلیسی

سایتتون عالی عالی عالی

با عرض سلام و تشکر
در قسمت اول توضیحات 23 = twenty-two اشتباه نوشته شده و 23 = twenty-three صحیح میباشد
ممنون از سایت خوبتون

اصلاح شد. ممنون از دقت شما

عالیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال دیدگاه

وبسایت بیاموز، توسط مجموعه ای از کارشناسان زبان با هدف کمک به یادگیری زبان های مختلف برای فارسی زبانان طراحی شده است. تمام تلاش ما در طراحی این وبسایت ایجاد یک محیط کامل آموزشی برای یادگیری به ویژه برای نوآموزان بوده. محصولات گروه آموزشی بیاموز در حال حاضر شامل این وبسایت، اپلیکیشن و دیکشنری آموزشی بیاموز است.

از طریق معرفی ما به دوستان یا لینک کردن وبسایت ما، به ما در انتشار محتوای بهتر کمک کنید.

اپلیکیشن “زبان بیاموز” با هدف بهبود فضای یادگیری و دسترسی پذیری بهتر برای زبان آموزان توسط تیم بیاموز ایجاد شده است. این اپلیکیشن در حال حاضر شامل محتوای بسیار وسیعی برای زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه است. ما به صورت دائم در تلاش برای بهبود محتوا و امکانات این اپلیکیشن هستیم.

اپلیکیشن زبان بیاموز را می توانید از طریق این صفحه دانلود کنید.

تمام مطالب این وبسایت به وسیله نویسندگان وبسایت ترجمه، تالیف یا آماده سازی شده و هرگونه کپی برداری یا استفاده تجاری از آن ممنوع است.


گفتن اعداد در انگلیسی را بیاموزید.

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

پانزده هزار به انگلیسی

© 2018 Speak Languages OÜ  ·  بازتولید بدون مجوز ممنوع است.

تماس با ما


سایت علاقمندان به زبان انگلیسی


 

اعداد در زبان انگلیسی

پانزده هزار به انگلیسی

اعداد را می توان به دو دسته اصلی تقسیم
بندی کرد: اعداد اصلی Cardinal Numbers
که همان اعداد معمولی هستند و اعداد ترتیبی
Ordinal Numbers که ترتیب قرار گرفتن چیزی را در یک
ردیف یا سـری نشان می دهد (مثلا “هفتم”).

 

Cardinal Numbers   
اعداد اصلی


0


zero,
nought


1


one


2


two


3


three


4


four


5


five


6


six


7


seven


8


eight


9


nine


10


ten


11


eleven


12


twelve


13

thirteen


14

fourteen


15


fifteen

پانزده هزار به انگلیسی


16


sixteen


17

seventeen


18

eighteen


19

nineteen


20


twenty


30


thirty


40


forty


50


fifty


60


sixty


70


seventy


80


eighty


90


ninety


100

a hundred

(one hundred)


1,000

a thousand

10,000

ten thousand

100,000

a hundred
thousand

1,000,000

a million

1,000,000,000

a billion

 

Oardinal
Numbers   
اعداد ترتیبی

 

 

 
یک نکته

اعدادی که بعد از
hundred می
آیند، در انگلیسی بریتانیایی با
and همراه
می شوند ولی در انگلیسی آمریکایی
معمولا and
را به کار نمی برند:

 
  

British English    
120 = one hundred and
twenty

    

American English    
120 = one hundred twenty


 


 


 

 

آموزش گرامر، تلفظ و لغات زبان انگلیسی.

استفاده از همه مطالب
این بخش رایگان است.
از آنها استفاده کنيد و به ديگران هم
استفاده از آنها را توصيه کنيد.

 

پرطرفدارترین ها

آموزش
تصویری اصطلاحات انگلیسی

ضمایر

آموزش اصوات انگلیسی و
IPA

آموزش تصویری لغات

 

تازه های آموزش

پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی

اعداد
در زبان انگلیسی

انگلیسی در سفر

مشکلات سلامتی

ضرب المثلهای انگلیسی

ساعت چند است؟

 

پیشنهاد،
انتقاد یا نظر خود را
هم اکنون برایمان ارسال کنید.
همه پیامها به دقت بررسی خواهند شد:

50001040500045
 


به شبکه‌های اجتماعی ما بپیوندید تا
علاوه بر دریافت مطالب آموزشی، از تازه‌های
سایت نیز با خبر شوید:

 

 

 


آموزش زبان از طریق داستانهای انگلیسی

راحت‌ترین، مفرح‌ترین و ارزان‌ترین روش آموزش
زبان

 

 

 جستجو در سايت  
|   ديکشنری
آنلاين   | 
 لينک به ما   |  

اخبار آموزشی  
|
 

درباره ما  
|   همکاری
با ما  
|
 
پیوندها

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذکر منبع و درج
لینک به سايت مجاز است.


 

 

 


    

 

 

در این مطلب به نحوه خواندن و تلفظ اعداد انگلیسی در ساختارهای مختلف می‌پردازیم. این ساختارها شامل اعداد اصلی، ترتیبی، اعشاری، کسری، درصدها، مبالغ پولی، اندازه‌ها و سال‌ها می‌شوند. همچنین در پایان این مطلب، نحوه تلفظ عدد صفر (0) در این ساختارها را بیان خواهیم کرد.

همانطور که در بخش اعداد انگلیسی ذکر شد، اعداد در زبان انگلیسی به دو دسته اعداد اصلی یا شمارشی و اعداد ترتیبی تقسیم می‌شوند، در جدول زیر نحوه نوشتن و خواندن این اعداد را ملاحظه می‌کنید.

اعشار در زبان انگلیسی با نقطه نشان داده شده و point خوانده می‌شوند. در جدول زیر طریقه نوشتن و خواندن اعداد اعشاری را ملاحظه می‌کنید.

برای خواندن اعداد کسری، در صورت کسر از اعداد اصلی یا شمارشی و در مخرج کسر از اعداد ترتیبی استفاده می‌کنیم. اگر صورت کسر بزرگتر از 1 بود، به انتهای عدد ترتیبی در مخرج s جمع اضافه می‌شود. این ساختار برای همۀ اعداد بجز عدد 2 (در مخرج کسر) کاربرد دارد. اگر مخرج کسر عدد 2 و صورت کسر عدد 1 بود از half استفاده می‌کنیم و اگر مخرج کسر عدد 2 و صورت کسر عددی بالاتر از 1 بود از شکل جمع half یعنی halves استفاده می‌کنیم.

خواندن درصدها در زبان انگلیسی بسیار آسان است تنها کافی است عدد را بخوانید و به آن کلمۀ «percent» را اضافه کنید.پانزده هزار به انگلیسی

برای خواندن مبالغ پولی، ابتدا باید کل عدد را بخوانید و سپس به آن واحد پول را اضافه کنید. اگر مبالغ پولی بصورت اعشار باشد، ابتدا عدد قبل از اعشار را خوانده و به آن واحد پول بزرگتر را اضافه می‌کنیم، سپس عدد بعد از اعشار را خوانده و واحد پول کوچکتر را به آن اضافه می‌کنیم. توجه داشته باشید این ساختار از اعداد اعشاری فقط در مبالغ پولی کاربرد دارد.

نکته:مبلغ 43.25$ در مکالمه روزمره بصورت forty-three twenty-five خوانده می‌شود.

برای خواندن اندازه‌های انگلیسی فقط کافی است عدد را کامل بخوانید و واحد اندازه‌گیری را به آن اضافه کنید. واحدهای اندازه‌گیری هنگام نوشتن مخفف می‌شوند.

خواندن سال‌ها در زبان انگلیسی تا حدودی پیچیده است. اگر عددِ سال چهار رقم باشد، ابتدا دو عدد اول را باهم بخوانید؛ سپس دو عدد دیگر را با هم بخوانید. چند استثناء در این قاعده وجود دارد. اعدادی که مربوط به صد سال اخیرِ هزارۀ جدید می‌باشند را می توان بصورت دو به دو یا بصورت کامل خواند. برای مثال ما در حال حاضر در هزارۀ سوم هستیم و صد سال اول آن سال های 2001 تا 2099 را در بر می گیرد؛ بنابراین اعداد قبل از این بازه را نمی‌توانیم بصورت کامل بخوانیم و باید بصورت دو به دو خوانده شوند. هزاره‌ها همواره بصورت کامل خوانده می‌شوند؛ زیرا خواندن دو به دوی آنها سخت است. از کلمۀ thousand برای خواندن اعداد هزار سال گذشته استفاده نمی‌شود.سال‌هایی که سه رقمی هستند را می‌شود به دو روش خواند. روش اول این است هر سه رقم را باهم بخوانید و روش دوم این است که ابتدا رقم اول را خوانده، سپس دو رقم دیگر را باهم بخوانید. سال‌هایی که دو رقمی هستند بصورت کامل خوانده می شوند. شما می‌توانید قبل از تمامی سال‌ها و برای قابل فهم تر شدن آنها کلمۀ «the year» را استفاده کنید، این ساختار بیشتر برای سال‌هایی که دو رقمی یا سه رقمی هستند، کاربرد دارد. سال‌های قبل از میلاد به BC ختم می‌شوند که بصورت «بی سی» خوانده می‌شود.

نکته بسیار جالب:ساختارهای فوق (سال‌ها) برای خواندن آدرس خیابان نیز استفاده می‌شوند.

چندین روش برای خواندن و تلفظ عدد 0 در انگلیسی وجود دارد. متاسفانه تلفظ صفر در کشورهای مختلف متفاوت است. تلفظ هایی که در جدول زیر نمایش داده شده در انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد.

مثال:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

گفتن و نوشتن اعداد به زبان انگلیسی به دو قسمت تقسیم می شوند. 1- (cardinal numbers) اعداد شمارشی 2- (ordinal numbers) اعداد ترتیبی. هر قسمت از اعداد به زبان انگلیسی کاربردهای خاص خود را دارند و مثل همه زبان ها یکی از پر کاربردترین بخش های زبان انگلیسی هم هستند.

برای تسلط بر روی نوشتن و گفتن اعداد به زبان انگلیسی، باید 7 مورد مهم را در نظر گرفت و آنها را بطور کامل یاد گرفت.  اين موارد به دو بخش خود اعداد و کاربرد اعداد تقسيم ميشوند،و بیشترین کاربرد اعداد انگلیسی بستگی به این 7 قسمت دارد.

اعدا شمارشي و ترتيبي به شکل عددي و حروفي

براي راحتي مطالعه اين مطلب و به منظورفعال کردن ذهن شما براي فعاليت بيشتر بر روي اعداد. سعي ميکنيم معني سه عدد اول را برايتان بنويسيم تا بتوانيد معني بقيه اعداد را از روي شکل عددي آنها حدس بزنيد.

اعداد

پانزده هزار به انگلیسی

شمارشي

ترتيبي

 يک           one

 دو             two

three     سه      

1,000,000,000th _ one billionth

نکته: دقت کنید که برای بیان یکمی ، دومی و سومی از (first , second , third) استفاده می شود حتي اگر ، اين اعدا بيست و يکم و.. باشد که بعد از عدد بيست يکم و دوم و سوم را با (first , second , third) بيان ميکنيم. ولی بقیه اعداد با اضافه کردن  (th) به آخر آنها بکار برده می شوند. که بطور مثال چهارم ، پنجم و … (یعنی اعداد ترتیبی) می باشند.

مثال هاي استفاده از اعداد شمارشي و ترتيبي در جمله

There are twenty-five people in the room.

25 نفر در اتاق هستند.

He was the fourteenth person to win the award.

او نفر پانزدهم براي بردن جايزه بود.

Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.

بعد از زلزله ششصد هزار نفر بي خانمان ماندند.

He went to Iraq for the third time this year.

امسال براي بار سوم به عراق رفتيم.

کاربردهای اعداد به زبان انگلیسی

اعشار

در اعشار اعداد را به روش زیر می خوانیم و نقطه اعشار را (point) تلفظ میکنیم. ولی برای نقطه اعشار در پولها در زبان انگلیسی که بین دلار و سنت قرار می گیرید از این روش استفاده نمی کنیم.

شکل نوشتاري

شکل گفتاري

0.73

0.05

0.6529

2.95

 

کسرها

هنگام خواندن اعداد اعشار در انگليسي براي صورت ها از اعداد شمارشي و مخرج ها از اعداد ترتيبي استفاده ميکنيم. تقريبا مي توان گفت که مثل زبان فارسي است، بطور مثال کسر يک سوم که در فارسي هم مثل انگليسي صورت ها اعدا شمارشي و مخرج ها اعداد ترتيبي هستند.

شکل نوشتاري

شکل گفتاري

در صدها

گفتن و نوشتن در صدها در انگليسي راحت است چون بعد از گفتن عدد مورد نظر از درصد (percent) استفاده ميکنيم، و براي نوشتن بعد از عدد علامت درصد % را قرار مي دهيم.

شکل نوشتاري

شکل گفتاري

  اندازه ها

پانزده هزار به انگلیسی

براي گفتن اندازه ها فقط کافيست اعداد را بخوانيم و بعد از آنها مقياس مورد نظر را بياوريم. بعضي وقتها هم ممکن است که مقياس ها بصورت اختصاري نوشته شده باشند.

شکل نوشتاري

شکل گفتاري

سالها و نحوه بيان آن ها

معمولا براي بيان سالها در زبان انگليسي سالها را به دو قسمت تقسيم مي کنند و هر کدام را جدا گانه بيان مي کنند. بطور مثال سال 1980 را به اين شکل تلفظ مي کنيم   nineteen-eighty. با وجود اين توضيح براي تلفظ سال ها، به اين خاطر که تاريخ ها در زبان انگليسي و نحوه گفتن آن ها متنوع است در جدول زير نمونه هايي را براي مثال بيان مي کنيم تا با کليت اين بحث آشنايي کامل پيدا کنيد.

شکل نوشتاري

شکل گفتاري

نوشتن و خواندن عدد 0

عدد صفر يک عدد خاص به حساب مي آيد و متاسفانه نحوه بيان آن در لهجه هاي مختلف انگليسي، مخصوصا انگليسي آمريکايي و انگليسي بريتانيايي با هم فرق دارد، و ما بخاطر اين مساله در اين مثال ها بنا را بر روي انگليسي آمريکايي گذاشته ايم. ولي توضيح کوتاهي هم درباره تلفظ اين عدد در لهجه هاي ديگر داده ايم.

تلفظ

استفاده

در عبارت هايي که صفر را به تنهايي مي خوانيم، مثل درصد ها و … ودر بعضي از عبارت هاي ثابت.

براي بيان سال ها و تلفن و ساعت و …

براي گزارش امتياز مسابقات ورزشي

در آمريکا استفاده نمي شود

مثال هايي که در آنها از عدد صفر استفاده شده است.

3.04+2.02=5.06      Three point zero four plus two point zero two makes five point zero six.

3/04 به اضافه 2/02 مساوي/ ميشه 5/06.

There is a 0% chance of rain.    There is a zero percent chance of rain.

شانس اومدن بارون 0 درصده.

The temperature is -20⁰C.        The temperature is twenty degrees below zero.

دماي هوا 20 درجه زير صفره.

I live at 4604 Smith Street.       I live at forty-six o four Smith Street.

من در پلاک 4604 خيابان اسميت زندگي مي کنم.

He became king in 1409.        He became king in fourteen o nine.

او در سال 1409 پادشاه شد.

I waited until 4:05.      I waited until four o five.

از ساعت 4:05 دقيقه منتظرت شدم.

The score was 4-0.    The score was four nil.

امتياز 4 بر 0 بود.

همانطور که مي دانيد استفاده اعداد به زبان انگلیسی بسيار گسترده است ولي با تمام اين وجود ما سعي کرديم تا در اين مطلب بيشترين و پر کاربردي ترين استفاده هاي اعداد به زبان انگلیسی را براي شما توضيح دهيم. بعضي از استفاده هاي ديگر اعداد به زبان انگلیسی در مقالات جداگانه در خدمت شما عزيزان خواهد بود.

توجه: براي شنيدن تلفظ کلمات و اعداد مي توانيد از اين ديکشنري آنلاين استفاده کنيد.

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

How much is that?

How much does it cost?

What’s the price for that?

It’s 10 Dollars.

It costs 20 Dollars

پانزده هزار به انگلیسی

Its price is 10 dollars.

يه جا من ديدم (البته اصلا مطمئن نيستم و كامل بياد نمي آورم) كه فروشنده مي گه :

“It goes …”

آيادرست هست اين عبارت؟

بله و نه. برای قیمت مقطوع میشه بگی

It goes for 20$.

 برای قیمت نامعلوم

It goes from 2 to 3 grands.

ولی برای قیمت ثابت کسی از go for استفاده نمیکنه. ولی از get وقتی چند قلم جنس رو میخرید میشه استفاده کرد.

Your shopping gets 47.55$.

ولی پیشنهاد میکنم از اینا استفاده نکنین. رایج نیستند.

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

در سایت چی میگن صد ها نفر به شما
در ترجمه جملات یا
اصطلاحات فارسی به انگلیسی و
ترجمه فارسی اصطلاحات
تکنیکی انگلیسی کمک میکنند .

app chiMigan اپ چی‌ میگن


app chiMigan اپ چی‌ میگن


31,135 پرسش


51,513 پاسخ


45,557 نظر


9,873 کاربر

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در
تبدیل جملات فارسی
به انگلیسی، تبدیل اصطلاح
های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی
چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی،
آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن
معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی
انگلیسی است.

شمارش اعداد به  زبان انگلیسی

ساده مثل یک، دو، سه!

احتمالا این اصطلاح انگلیسی ر ا قبلا شنیده اید.

ساده! سریع! بدون مشکل!

وقتی پای شمارش عدد به زبان انگلیسی وسط باشد، «یک»، «دو» و «سه» معمولا خیلی مشکل ساز نیست.پانزده هزار به انگلیسی

اما عدد هزار و دویست و سی و سه و نیم چطور؟

بسیار خوب! اینجاست که اوضاع کمی پیچیده می شود!

شمارش اعداد به زبان انگلیسی می تواند برای زبان آموزان انگلیسی سخت باشد، به خصوص وقتی اعداد بزرگ و شمارش یا حتی تلفظ آن ها بسیار پیچیده می شوند.

ناگفته نماند که بومیان انگلیسی زبان از مناطق مختلف، بعضی اعداد را کاملا متفاوت می خوانند و تلفظ می کنند.

نگران نباشید، ما هوای شما را داریم! اگر می خواهید اعداد انگلیسی را راحت بشمارید، ما به شما الگوهایی را معرفی می کنیم تا بتوانید هر عددی را راحت و بدون نقص بیان کنید، حتی اعداد بزرگ و پیچیده را.

شمردن با درک و  تفکر یعنی چه؟

برای حفظ اطلاعات به صورت بلند مدت، نباید همه چیز را فقط حفظ کنید. باید اطلاعات را کاملا درک کنید و بفهمید.

حالا این موضوع در مورد شمردن به زبان انگلیسی چطور تعبیر می شود؟

اول اینکه مثل ریاضی، باید الگوهایی را بشناسید که یادگیری ترتیب اعداد به زبان انگلیسی راحت تر باشد. الگوها معنی و نظم دارند، بنابراین شما کوکورانه چیزی را حفظ نمی کنید. در این مقاله، چند الگوی شمارش به شما آموزش می دهیم تا آن ها را یاد بگیرید.

دوم اینکه، این مسئله را بدانید که مثل کلمات انگلیسی، اعداد هم توسط مردم مختلف، متفاوت بیان می شود. وقتی کسی عددی را متفاوت با آنچه شما می خوانید، بیان کرد، نترسید و هول نکنید.

مردم ممکن است به خاطر فرهنگ یا رسم و رسوم، رشته اعداد را متفاوت بخوانند؛ مثلا بین انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی تفاوت های زیادی هست. تغییرات را بپذیرید و شاید بتوانید چند روش برای شمردن اعداد یاد بگیرید!

حقه هایی برای  یادگیری سریع شمارش اعداد به زبان انگلیسی

از روش های بصری  استفاده کنید یا از حواستان کمک بگیرید:

از حواس پنجگانه (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه) برای یادگیری استفاده کنید. یادگیری با این روش می تواند به سادگی راه رفتن در یک خیابان و شمردن بوته های رز باشد. چند بوته رز در خیابان هست؟

درگیر کردن حواس هنگام تمرین زبان انگلیسی به شما کمک می کند کلمات جدید را بهتر یاد بگیرید. وقتی به محیط اطرافتان توجه کنید، مغز شما را مجبور می کنید در لحظه حاضر باشید و اطلاعات جدید را دریافت کنید. همچنین به شما این امکان را می دهد که بین اشیای فیزیکی در دنیای واقعی و واژگان انتزاعی عددی ارتباط برقرار کنید.

با فلش کارت  تمرین کنید:

فلش کارت ها راهی عالی برای تمرین مطالبی هستند که یاد گرفته اید، چون این روش نیاز به پاسخگویی آنی و سریع دارد. هر چه بیشتر تمرین کنید، زمانی که برای خواندن اعداد صرف می کنید، کمتر می شود.

شب و روز تمرین  کنید! لازم است باز هم این مسئله را تکرار کنم که کار نیکو کردن از پر کردن است؟ تنها راه برای اینکه به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری تسلط کافی پیدا کنید این است که تمرین کنید و تمرین کنید و تمرین کنید!

ساده مثل یک، دو،  سه! حقه هایی ساده برای شمارش دقیق و بی نقص اعداد به زبان انگلیسی

اعداد اصلی  (کاردینال)

به زبان ساده، اعداد اصلی ارقامی هستند که مقدار را مشخص می کنند. برای مثال، «پنج تخم مرغ در سبد است». عدد پنج یک عدد اصلی است که تعداد تخم مرغ های درون سبد را به شما نشان می دهد.

شمردن از 0 تا 20

این اعداد اصلی، همان اعدادی هستند که بیشترین استفاده را در زندگی روزمره دارند. به علاوه، همانطور که در ادامه مقاله خواهید خواند، بیشتر اسامی اعداد بزرگ تر، بر پایه این اعداد هستند.

نکته ای درباره  عدد صفر، اولین عدد فهرست: این عدد تلفظ های مختلفی دارد از جمله “Zero”، “Oh”، Nought” و “Nil”. با اینحال، “zero” رایج ترین اسم این عدد است.

کلمه “Oh” معمولا زمانی استفاده می شود که می خواهید زنجیره ای از اعداد را با صدای بلند بخوانید. برای مثال، اتاق 801 در یک هتل معمولا “room eight-oh-one” خوانده می شود.

کلمه “Nought” فقط در انگلیسی بریتانیایی و برای بیان اعشار استفاده می شود. برای مثال، 0.05% می تواند به صورت “nought point nought five percent” خوانده شود.

در ضمن، “nil” معمولا برای بیان امتیاز بازی بین دو رقیب استفاده می شود. برای مثال، نتیجه بازی فوتبال “2-0” می توانید به صورت “two-nil” خوانده شود.

0 = Zero, Oh, Nought, Nil

1 = One

2 = Two

3 = Three

4 = Four

5 = Five

6 = Six

7 = Seven

پانزده هزار به انگلیسی

8 = Eight

9 = Nine

10 = Ten

11 = Eleven

12 = Twelve

13 = Thirteen

14 = Fourteen

15 = Fifteen

16 = Sixteen

17 = Seventeen

18 = Eighteen

19 = Nineteen

20 = Twenty

ده تا ده تا  بشمارید

اعدادی که می توانید با ده بشمارید (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) همیشه به دو حرف «ty» ختم می شوند ( که “tee” تلفظ می شود).

برای مثال، عدد بیست (20)، twenty تلفظ می شود. پس به ترتیب اعداد بعدی می شوند:

30 = Thirty

40 = Forty

(دقت کنید که این کلمه fourty تلفظ نمی شود)

50 = Fifty

60 = Sixty

70 = Seventy

80 = Eighty

90 = Ninety

شمارش هر عدد  دورقمی

اعداد دورقمی یعنی از عدد 10 تا 99 (به عبارت دیگر، تمام اعدادی که دو رقم دارند)

وقتی شمردن اعداد تا 20 را یاد بگیرید و همچنین یاد بگیرید چطور اعداد ده تایی را بشمارید، از آن به بعد می توانید خیلی راحت تمام اعداد دورقمی دیگر را بخوانید. تنها کاری که باید بکنید این است که لغات را با هم ترکیب کنید.

برای خواندن اعداد دورقمی، عدد اول را با فرمت ده تایی بخوانید، سپس عدد رقم دوم را بگویدد. برای مثال، عدد 76 باید به صورت seventy-six خوانده شود (نه seven-six یا seven-sixty).

بیایید با هم مثال های بیشتری را مرور کنیم:

42 = Forty-two

81 = Eighty-one

29 = Twenty-nine

67 = Sixty-seven

56 = Fifty-six

33 = Thirty-three

شمردن صدها و  هزارها

به این نکته دقت کنید که «ویرگول یا کاما» برای جدا کردن سه رقم استفاده می شود:

100 = One hundred

1,000 = One thousand

10,000 = Ten thousand

100,000 = One hundred thousand

1,000,000 = One million

شمردن اعداد بزرگ  پیچیده

با دیدن اعداد بزرگ نترسید و عقب نشینی نکنید. فقط کافی است لغاتی را که یاد گرفتید با هم ترکیب کنید. سعی کنید اعداد بزرگ را به قسمت های کوچک و قابل خواندن تقسیم کنید.

134 = One hundred and thirty-four

831 = Eight hundred and thirty-one

1,211 = One thousand, two hundred and eleven

4,563 = Four thousand, five hundred and sixty-three

131,600 = One hundred and thirty-one thousand, six hundred

903,722 = Nine hundred and three thousand, seven hundred and twenty-two

اعداد ترتیبی

حالا که اعداد اصلی را یاد گرفتید، وقت آن رسیده که اعداد ترتیبی را یاد بگیرید. اعداد ترتیبی جایگاه چیزی را به شما می گوید.

طلا، نقره، برنز

خبر خوش این است که شما فقط باید گروه اول اعداد را یاد بگیرید و بقیه خیلی راحت خواهند بود!

احتمالا این اعداد را در مسابقات ورزشی مثل بازی های المپیک زیاد شنیده اید. مقام اول طلا برنده می شود، مقام دوم نقره می گیرد و مقام سوم برنز.

(1st = first (number one in a sequence

!Jimmy was the best artist in the art competition today. He won first prize

(2nd = second (number two in a sequence

.Tom came to school early today. He was the second student to arrive

(3rd = third (number three in a sequence

.You were the third person to comment on my Facebook post. My parents commented before you

(4th = fourth (number four in a sequence

.I am the fourth child in the family, so everyone treats me like a baby

شمارش تمام اعداد  ترتیبی

حالا با قوانین زیر می توانید هر عدد اصلی را به عددی ترتیبی تبدیل کنید:

برای مثال:

101st = one hundred and first

42nd = forty-second

33rd = thirty-third

74th = seventy-fourth

تنها استثناهایی که در این قوانین وجود دارد، اعداد «11»، «12» و «13» هستند. این اعداد ترتیبی با «th» تمام می شوند.

11th = eleventh

12th = twelfth

13th = thirteenth

اعداد کسری

احتمالا اعداد کسری را از کلاس های ریاضی می شناسید و یاد گرفته اید. این اعداد به صورت دو عدد نوشته می شود که بین آن یک خط جداکننده قرار می گیرد؛ مثلا 3/1. اما این اعداد چطور به زبان انگلیسی تلفظ می شوند؟

صورت کسر (numerator)، عدد بالای خط کسری، باید یک عدد اصلی و مخرج کسر (denominator) باید یک عدد ترتیبی باشد.

به جز عدد یک در صورت کسر، مطمئن شوید که مخرج کسر به صورت جمع باشد.

1/3 = one third

2/3 = two thirds

1/100 = one one hundredth

12/16 = twelve sixteenths

دو استثنای مهم داریم:

(1/2 = one half (not one second

1/4, 2/4, 3/4 = one quarter, two quarters, three quarters

در این مورد “one fourth” ،“two fourths”  یا “three fourths” هم قابل قبول است.

تفاوت های محلی  در شمارش اعداد به زبان انگلیسی

همانطور که فرهنگ های مختلف، کلمات محاوره متفاوت دارند، بر اساس محل زندگی تان، روش های مختلفی برای خواندن رشته طولانی اعداد وجود دارد. فهرستی که در ادامه به آن می پردازیم خسته کننده نیست، اما وقتی بحث شمارش اعداد به انگلیسی مطرح شود، تفاوت های قابل مشاهده ای بین انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی وجود دارد.

خواندن اعداد  تکراری به صورت متوالی

بریتانیایی ها معمولا اعداد متوالی را با هم ادغام می کنند، در حالیکه آمریکایی ها ترجیح می دهند آن ها را جداگانه بخوانند.

مثلا تصور کنید می خواهید شماره سریال 91333-4155 را بخوانید:

U.K.: Nine one triple  three, four one double five

U.S.: “Nine one three  three three, four one five five

دسته بندی اعداد  در هزار

نوع خاصی از اعداد وجود دارند که آمریکایی ها آن را کاملا متفاوت از بریتانیایی ها تلفظ می کنند. ساده ترین راه برای فهمیدن این تفاوت توجه به مثال زیر است:

2,400:

U.K.: Two thousand, four hundred

U.S.: Twenty-four hundred

3,700:

U.K.: Three thousand, seven hundred

U.S.: Thirty-seven hundred

9,800:

U.K.: Nine thousand, eight hundred

U.S.: Ninety-eight hundred

با اینحال، اگر از نسخه بریتانیایی در آمریکا استفاده کنید، کسی فکر نمی کند این مدل حرف زدن عجیب باشد.

استفاده یا عدم  استفاده از «And»

تصور کنید قرار است با زنجیره ای طولانی از اعداد مواجه شوید. چطور آن را به قسمت های کوچک تر می شکنید؟ استفاده از «and» قبل از آخرین عبارت عددی، عادت بریتانیایی هاست، در حالیکه این سنت در انگلیسی آمریکایی وجود ندارد.

542:

U.K.: Five hundred and  forty-two

U.S.: Five hundred forty-two

تسلط به شمردن اعداد، زمان و تلاش زیادی لازم دارد. تفاوت های زبانی را با آغوش باز پذیرا باشید.

تمرین کردنتان مبارک! 😊

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره های آموزشی زبان انگلیسی کلیک نمایید

 آموزش زبان انگلیسی

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریمبا ثبت  شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایرانمهر بهره‌مند شوید.

 مشاوره رایگان

با سپاس از شما

با سپاس از شما بله حتما کارشناسان تولید محتوا مقالات بیشتری در این زمینه منتشر خواهند نمود.

پانزده هزار به انگلیسی
پانزده هزار به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *