پانصد هزار تومان به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی

پانصد هزار تومان به انگلیسی
پانصد هزار تومان به انگلیسی

اعداد اصلی یا شمارشی (Cardinal): اعداد اصلی یا شمارشی در انگلیسی، همان اعداد معمولی هستند که برای شمارش کردن به کار می روند و به همین دلیل،گاها به آنها “counting numbers” یعنی “اعداد شمارنده” هم گفته می شوند، چون بیانگر تعداد و کمیت چیزها می باشند و در جواب سوال “?How many” یا همان “چند تا؟” بکار می روند. در جدول زیر با این گروه از اعداد آشنا می شوید:

در صورت پخش نشدن فایل های صوتی مربوط به جدول اعداد اصلی،می توانید آنها را از اینجا دانلود نمائید.

رمز فایل: www.englishnice.com

در مثال های زیر،کاربرد اعداد شمارشی در جمله نشان داده شده است:

A-How many fingers do you have?

پانصد هزار تومان به انگلیسی

چند تا انگشت داری؟

B-I have ten fingers.

من ده تا انگشت دارم.

A-How many brothers does Jack have?

جک چند تا برادر داره؟

B-He has four (brothers).

چهار تا (برادر) داره.

A-How many students are in your class?

چند تا دانش آموز تو کلاس شما هستند؟

B-Thirty-five,including me.

با من،سی و پنج تا.

A-How old is your sister?

خواهرت چند سالشه؟

B-She is seventeen.

اون هفده سالشه.

A-How many hours do you work every day?

تو هر روز چند ساعت کار می کنی؟

B-From nine to five.Eight hours.

از (ساعت) نه تا پنج.هشت ساعت.

A-How many people are in the group?

چند نفر تو گروه هستند؟

B-About seventy.

حول و حوش هفتاد نفر.

A-How many cookies are left in the plate?

چند تا بیسکویت تو بشقاب باقی مونده؟

B-five or six.

پنج یا شش تا.

A-How many toothpicks are in the box?

چند تا خلال دندون تو جعبه هست؟

B-more  than a hundred.

بیشتر از صد تا.

•خواندن اعداد 1 تا 99:مطابق با جدول بالا،تا اینجا با نحوه خواندن اعداد اصلی بین 1 تا 99 آشنا شده اید.مثلا عدد “87” را به صورت “eighty-seven” می خوانیم.همانند آنچه که برای عدد “27” آموختیم.یعنی ابتدا ازسمت چپ،عدد اول (دهگان)، “80” را خوانده و سپس عدد بعدی (یکان), “7” را به آن وصل می نمائیم.همانطور که در نمونه های زیر نیز مشاهده می کنید:

• 42 = forty-two

• 53 = fifty-three

• 67 = sixty-seven

پانصد هزار تومان به انگلیسی

• 99 = ninety-nine

•خواندن اعداد 100 تا 999:برای خواندن این دسته از اعداد با دو صفر،کافیست ابتدا رقم سمت چپ (هزارگان) را گفته و سپس عبارت “hundred” را به آن اضافه کنید.همانند نمونه های زیر:

• 100 = a/one hundred (صد/یکصد)

• 200 = two-hundred (دویست)

• 300 = three-hundred (سیصد)

• 700 = seven-hundred (هفتصد)

• 900 = nine-hundred (نهصد)

اما برای خواندن اعداد بین 100 تا 999 به غیر از حالت بالا (غیر دو صفر)،باید ابتدا همانند مورد قبل،اعداد را به صورت دو صفر در نظر گرفته و تلفظ نمائید،در ادامه دو رقم بعدی را به آن وصل کنید.به عنوان نمونه،برای عدد “101” ابتدا آن را به صورت دو صفر،یعنی “100” می خوانیم  (hundred) و در ادامه دو رقم بعدی یعنی “01” که همان “one”  تلفظ می شود را،همراه با حرف اضافه “and” به “hundred” می چسبانیم و به صورت “hundred and one” تلفظ می کنیم.همانند نمونه های زیر:

• 101 = hundred and one (صد و یک)

• 210 = two-hundred and ten (دویست و ده)

• 324 = three-hundred and twenty-four (سیصد و بیست و چهار)

• 405 = four-hundred and five (چهار صدو پنج)

• 658 = six-hundred and fifty-eight (ششصد و پنجاه و هشت)

• 790 = seven-hundred and ninety (هفتصدو نود)

• 833 = eight-hundred and thirty-three (هشتصدو سی و سه)

• 999 = nine-hundred and ninety-nine (نهصد و نود و نه)

•خواندن اعداد 1000 تا 999,999:برای خواندن این دسته از اعداد با سه رقم صفر از سمت راست،کافیست ابتدا سه صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را طبق قواعد قبلی،خوانده و سپس عبارت thousand را به آن اضافه کنید.همانند نمونه های زیر:

• 1,000 = a/one thousand (هزار/یک هزار)

• 2,000 = two thousand (دو هزار)

• 3,000 = three thousand (سه هزار)

• 10,000 = ten thousand (ده هزار)

• 53,000 = fifty-three thousand (پنجاه و سه هزار)

• 100,000 = one-hundred thousand (صد هزار)

• 530,000 = five-hundred and thirty thousand (پانصدو سی هزار)

• 829,000 = eight-hundred and twenty-nine thousand (هشتصدو بیست و نه هزار)

• 999,000 = nine-hundred and ninety-nine thousand (نهصد و نود و نه هزار)

 اما برای خواندن این گروه از اعداد که برخلاف مورد قبل،هر سه رقم سمت راست آن ها صفر نیست،ابتدا از سمت راست،این سه رقم را جدا کرده،سپس در مرحله بعد،رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را عینا مطابق با مورد قبلی،بیان نموده و نهایتا سه رقم سمت راست را مطابق با قاعده گفته شده در مورد “اعداد 100 تا 999” همراه با حرف اضافه and به آن وصل می نمائیم.همانند نمونه های زیر:

• 1,001 = a/one thousand and one (هزار و یک)

• 2,009 = two thousand and nine (دو هزار و نه)

• 1,200 = a/one thousand and two-hundred (هزار و دویست)

• 2,015 = two thousand and fifteen (دو هزار و پانزده)

• 2,500 = two thousand and five-hundred (دو هزار و پانصد)

• 2,609 = two thousand six-hundred and nine (دو هزار و ششصدو نه)

• 3,750 = three thousand seven-hundred and fifty (سه هزار و هفتصد و پنجاه)

• 10,500 = ten thousand five-hundred (ده هزار و پانصد)

• 53,088 = fifty-three thousand eighty-eight (پنجاه و سه هزار و هشتاد و هشت)

• 100,291 = a/one hundred thousand two-hundred and ninety-one (صدهزار و دویست و نود و یک)

• 530,101 = five-hundred and thirty thousand one-hundred and one (پانصدو سی هزار و صدو یک)

• 829,465 = eight-hundred and twenty-nine thousand four-hundred and sixty-five

(هشتصد و بیست و نه هزار و چهارصدو شست و پنج)

• 999,999 = nine-hundred and ninety-nine thousand nine-hundred and ninety-nine

(نهصد و نود و نه هزار و نهصدو نود و نه)

 •نکته: می توان اعداد 4 رقمی که به دو صفر ختم می شوند مانند 1200 را به دو صورت خواند:

I-روش اول که در بخش معرفی “اعداد 1000 تا 999,999” پیشتر بدان اشاره شد و در اینجا با مثال های بیشتری ملاحظه می نمائید.

• 1,200 = one thousand and two-hundred (هزار و دویست)

• 2,500 = two thousand and five-hundred (دو هزار و پانصد)

• 6,900 = six thousand and nine-hundred (شش هزار و نهصد)

• 8,400 = eight thousand and four-hundred (هشت هزار و چهارصد)

II-روش دوم که عمدتا در انگلیسی آمریکائی (US) بکار رفته و راحت تر نیز تلفظ می شود، بدینصورت است که ابتدا دو صفر را در نظر نگرفته،دو رقم دیگر را به صورت عادی خوانده و سپس کلمه “hundred” را به آن اضافه می نمائیم.مثلا برای عدد “1200” بدون در نظر گرفتن دو تا صفر، دو رقم دیگر،یعنی “12” را خوانده (twelve) و نهایتا “hundred” را به آن می چسبانیم.یعنی 12 تا 100 تا که همان 1200 می شود:

• 1,200 = twelve hundred (هزار و دویست)

• 2,500 = twenty-five hundred (دو هزار و پانصد)

• 6,900 = sixty-nine hundred (شش هزار و نهصد)

• 8,400 = eighty-four hundred (هشت هزار و چهارصد)

•خواندن اعداد 1000,000 به بالا:برای خواندن این دسته از اعداد با شش صفر از سمت راست،کافیست ابتدا این شش صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را  طبق قواعد قبلی،خوانده و سپس کلمه million را به آن اضافه کنید. همانند نمونه های زیر:

• 1,000,000 = one million (یک میلیون)

• 10,000,000 = ten million (ده میلیون)

• 100,000,000 = one-hundred million (صد میلیون)

برای خواندن اعداد در این بازه که برخلاف مورد بالا هر شش رقم سمت راست آنها صفر نیست،باید ابتدا از سمت راست،سه رقم سه رقم جدا کرده و آنها را بخوانیم.

• 1,500,000 = one million and five-hundred thousand
(یک میلیون و پانصدهزار)

• 10,235,400 = ten million two-hundred and thirty-five thousand and four-hundred
(ده میلیون و دویست و سی و پنج هزار و چهارصد)

• 100,505,000 = one-hundred million and five-hundred and five thousand
(صد میلیون و پانصدو پنج هزار)

اعداد بزرگتر را هم می توان با توجه به آنچه که تا کنون آموختیم براحتی بخوانیم. اگر دقت کرده باشید، خواندن اعداد از یک رویه خاصی تبعیت می شود.به طور کلی ابتدا از سمت راست،سه رقم سه رقم جدا نموده و با توجه به جایگاه ارقام در عدد،آنها را بیان می نمائیم.

تذکر1:بعضی اعداد در انگلیسی آمریکایی (US) و انگلیسی بریتانیایی (UK) به طور متفاوت خوانده می شوند.به عنوان مثال، عدد “هزار میلیون” که در زبان فارسی به آن “میلیارد” گفته می شود،،در انگلیسی آمریکائی، اصطلاحا billion و در انگلیسی بریتانیایی، milliard گفته می شود. همانطور که در پائین مشاهده می نمائید:

1,000,000,000 = one milliard (یک میلیارد) (UK)

1,000,000,000 = one billion (یک میلیارد) (US)

1,000,000,000,000 = one billion (یک تریلیون) (UK)

1,000,000,000,000 = one trillion (یک تریلیون) (US)

•تذکر2:هرگز نباید به کلمات million ,thousand ,hundred و …، “s” جمع اضافه شود،همانطور که در مثال پائین مشاهده می نمائید:

⊕10,400 = ten thousand four hundred (درست)

⊕10,400 = ten thousands four hundreds (نادرست)

•تذکر3:در انگليسي بريتانيایی (UK)، از كلمه‌ي and فقط بین hundred و عدد بعدی “در صورت وجود” استفاده مي‌شود و نباید بین thousand یا million و عدد بعدی، آن را را بکار برد. اما به طور کلی، در انگليسي آمريكایی (US)،معمولا از اين كلمه استفاده نمي‌شود. همانطور که در نمونه های زیر مشاهده می کنید:

325 = three hundred and twenty-five (UK)

325 = three hundred twenty-five (US)

719 = seven hundred and nineteen (UK)

719 = seven hundred nineteen (US)

2,009 = two thousand and nine (UK)

2,009 = two thousand nine (US)

3,077 = three thousand and seventy-seven (UK)

3,077 = three thousand seventy-seven (US)

59,321 = fifty nine thousand three hundred and twenty one (UK)

59,321 = fifty nine thousand three hundred twenty one (US)

973,120 = nine hundred and seventy three thousand one hundred and twenty (UK)

973,120 = nine hundred seventy three thousand one hundred twenty (US)

ارقام را با عدد بنویسیم یا حروف؟؟

اصولا برای نوشتن اعداد، توصیه می شود که ترجیحا (preferred) اعداد یک تا نه و یا بعضا یک تا دوازده بصورت حروف و مابقی اعداد بصورت عدد نوشته شود:

I have two oranges.(preferred)

I have 2 oranges.

من دو تا پرتقال دارم.

I have 24 pens.(preferred)

I have twenty-four pens.

من 24 تا خودکار دارم.

البته یک قانون کلی دیگر نیز در خصوص نوشتن اعداد وجود دارد و می گوید هر روشی که کوتاه تر و ساده تر است، از همان استفاده شود. به عنوان مثال، عدد شش میلیون، شکل حروفی آن کوتاه تر است، ولی عدد دویست و سی و هفت، شکل عددی آن کوتاه تر و آسان تر است:

There are six million cars.(preferred)

There are 6,000,000 cars.

شش میلیون ماشین وجود دارد.

That is 237 colors.(preferred)

That is two-hundred thirty-seven colors.

آن دویست و سی و هفت رنگ است.

•نکته: اگر مقدار عددی قرار است اول جمله بیاید، باید حتما بصورت حروف نوشته شود:

Thirty-five soldiers were killed in the war.

سی و پنج سرباز در جنگ کشته شدند.

Two-hundred students went to the picnic.

دویست دانش آموز به پیک نیک رفتند.

•تذکر4:همانطور که ملاحظه کردید، بیشتر مثال های این بخش براساس انگلیسی بریتانیایی آورده شده است.

•تذکر5:معمولا برای سهولت در خواندن،اعداد با علامت کاما “,” سه رقم سه رقم از سمت راست جدا می شوند.

تگ هااعداد ترتیبی اعداد شمارشی

خرداد 25, 1394

خرداد 21, 1394

خرداد 13, 1394

تیر 4, 1394

خرداد 14, 1394

تیر 1, 1394

معمولا شماره های تلفن در انگلیسی به صورت رشته ای ار اعداد،تک تک و جداگانه …

ممنون از وبسایت خوبتون….

خواهش میکنم..موفق باشید

باسلام خیلی ممنون از سایت خوبتان. واقعا ممنون.خسته نیاشید

با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما..

با سلام و خسته نباشید
مطالب سایتتون بسیار عالی و مفید هستن
*** سپاس ***

درود دوست گرامی
واقعا خوشحالم که مطالب سایت مورد توجه شما قرار گرفته….
با سپاس و آرروزی پیروزی و شادکامی برای شما..

با سلام
میشه در مورد کاربرد and یکم بیشتر توضیح بدید مثلا چرا این عدد 100,505,000 = one-hundred million and five-hundred and five thousand بعد از one hundred million از and استفاده شده

درود دوست گرامی
همونطور که در توضیحات هم عنوان کردم، وجود and بنا به نیاز در خوندن اعداد استفاده میشه و میتونه در همه کلمات لزوما استفاده نشه،به عنوان مثال در انگلیسی آمریکایی زیاد کاربرد نداره و آمریکایی ها علاقه دارند که بصورت خلاصه تر و کوتاه تر اعداد رو بیان کنند….اما بریتانیایی های غالبا از اون استفاده می کنند…اما با اینحال در مورد بعضی اعداد مثل 101، 210، 1,001 و غیره ملاحظه میکنید که عدم حضور and در خوندن کلمه ابهام بوجود میاره که در اینگونه موارد چه در انگلیسی آمریکایی و چه در انگلیسی بریتانیایی معمولا and به کار میره…
با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

مرسي توضيحات عالي بود
سپاس فراوان

با عرض سلام و خسته نباشید

نکته ای که در تذکر 3 نوشته شده است طبق درسنامه ی (Oxford Word Skills (Basic صحیح نمی باشد.

•تذکر3:در انگليسي بريتانيایی (UK)، از كلمه‌ي and فقط بین hundred و عدد بعدی “در صورت وجود” استفاده مي‌شود و نباید بین thousand یا million و عدد بعدی، آن را را بکار برد. اما به طور کلی، در انگليسي آمريكایی (US)،معمولا از اين كلمه استفاده نمي‌شود.

From Oxford Word Skills (Basic) page 14, exercise 2

:Write the middle number in words

:Number 8

5,055

5,057

Answer: five thousand and fifty

(معمولا قبل از آخرین عدد از کلمه ی and استفاده می شود نه بین hundred و عدد بعد از آن)

اصلاح پاسخ:

(Answer: five thousand and fifty-six)

ممنون .. عالی بود

عدد 3,077 : به اشتباه تایپ شده :
three thousand and twenty-five
که باید می نوشتید :
three thousand and seventy-seven

درود بر شما دوست گرامی
بله درست فرمودید، اشتباه تایپی بود و برطرف شد…از لطف و توجه شما کمال تشکر رو دارم…
با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

عالی بود تشکر فراوان

مرسی عالی بود

چرا تو کفتن عدد ۲۰ در انگلیسی از تونی جای تونتین استفده میشه

درود میلاد عزیز
عدد بیست میشه twenty که درسیستم آمریکایی “تواِنی” و در سیستم برتانیایی “تواِنتی” تلفظ میشه..
با آرزوی موفقیت..

عدد53/088را نوشتید :fifty three thousand eighty eight
در حالی که باید مینوشتید :fifty three thousand and eighty eight

سلام همچنین اعداد 1200و 2500را یکبار با حرف اضافه and به کار بردید یکبار بدون and،یکم گیج شدم میشه توضیح بدید

درود آبتین عزیز
شما درست فرمودین..در مثال های قسمت اول and رو قرار نداده بودم که الان اضافه کردم….اما باید گفت که هر دو حالت درسته ، یعنی چه and رو بیان کنید و چه بیان نکنید..
با آرزوی موفقیت…

درود آبتین عزیز
با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…
ببینید ملاک بیان درست عدد هست و حرف اضافه and همونطور که تو این نوشته هم عنوان کردم، بیشتر در انگلیسی بریتانیایی بکار میره، هر چند آمریکایی ها هم از اون در مواردی استفاده میکنند، اما به خاطر طولانی شدن خوندن عدد و پیچیدگی های اون، سعی بر اینه که and رو در نظر نگیرند.. قاعده ای که من از اون تبعیت کردم این بود که بین میلیارد ها، میلیون ها، هزارگان معمولا and قرار نمیگیره، اما در خود میلیارد ها، میلیون ها ، هزارگان معمولا and قرار میگیره….هر چند باز هم عنوان میکنم که ملاک درست ادا کردن عدد هست ، بطوری که گوینده متوجه مقصود شما بشه..در کل نباید زیاد در مورد این مقوله سخت بگیرید و هر روشی که کوتاه تر و درست هست رو بیان کنید
با آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما…

سلام بسیار عالی بود .ممنون .pdf اش رو چه جور میتونم تهیه کنم؟

درود بر شما دوست گرامی
متاسفانه فایل پی دی اف این نوشتار رو هنوز آماده نکردم..به محض آماده شدن اون رو همراه با فایل صوتی برای دانلود قرار میدم..
با سپاس و آرزوی موفیت برای شما..

عالی بود😍😍کاش همه ی سایت ها مثل شما اینقدر کامل مطلب بزارنی☺موفق باشید

درود تارا عزیز
خوشحالم که مطالب سایت مورد توجه شما قرار گرفته.
من هم برای شما ارزوی سلامتی و پیروزی دارم..

مرسی خیلی خوب بود

با سلام ممنون از سایت خوبتون میشه لطفا pdfسایتتون رو هم بزارید باسپاس

درود علی عزیز
سعی میکنم در آینده نزدیک فایل پی دی اف نوشته ها رو هم تو سایت قرار بدم..
با سپاس و آرزوی موفیت و سلامتی برای شما

سایتتون عالیه.من تو صنعت کار میکنم و دسترسی به نت ندارم ولی اینجا الان رست برگشتم میبینم عاااااااالیه.مرسی از همه شماها بخاطر زحمات فراوانی که کشیدید.ممنون.خدااجرتون بده.همه چی مرتب و دسته بندی شده است.دقیقا همون چیزیایی که میخواستیم.ولی نمیدونم چطور مطالبش رو سیو کنم چون کپی نمیشه.بازم ازهمه تون قدردانی میکنم

درود دوست گرامی..
باعث افتخاره که مطالب سایت مورد توجه و پسند شما واقع شده..متاسفانه مطالب سایت به دلیل کپی برداری های غیر مجاز بعضی افراد و استفاده از اونها در سایت های دیگه بدون ذکر منبع و نویسنده، محافظت شده هست و امکان کپی برداری وجود نداره.به هر حال بابت این موضوع از شما عذرخواهی میکنیم…و اگر کمک یا راهنمایی نیاز هست، در خدمت شما هستیم.
با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما…

عدد شش را معلم مدرسه س ک س تلفظ می کرد ولی شما نوشتید سیکس آخر کدام درست است

درود محمد عزیز
تلفظ این دو کلمه تفاوت جزئی وجود داره..به طوری که تلفظ حرف باصدای عدد شش متمایل به صدای “ای” اما تلفظ حرف باصدای کلمه sex متمایل به صدای “اِ” می باشد.با کمی دقت به اختلاف بین اونها پی خواهید برد..برای اینکه تلفظ صحیح هر دو کلمه رو داشته باشید، به دیکشنری آنلاین زیر رجوع کنید و هر دو کلمه رو تایپ و تلفظ آمریکایی و بریتانیایی هر دو رو با فونتیک اونها چک کنید:

تلفظ کلمه six در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

تلفظ کلمه sex در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی
امیدوارم متوجه شده باشید
با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

ببخشید میشه گفتن آدرس هم توضیح بدید
ما اول از خیابان و بعد کوچه و بعد پلاک شروع میکنیم
ولی در کشور های دیگه اول از پلاک و بعد خیابان استفاده میشه
ممنون میشم اگه جواب بدید

درود بر شما..
بله سعی میکنم حتما در مورد نحوه نوشتن آدرس به انگلیسی یک پست ایجاد کنم و در سایت قرار بدم..
با سپاس و آرزوی پیروزی و شادکامی

واقعااا عالییییی بودددد . ممنون از زحمات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت


Current ye@r *


Leave this field empty

لطفا جهت دریافت ایمیل های آموزشی سایت،آدرس ایمیل خود را با دقت و به طور کامل وارد نموده و سپس دکمه مشترک شدن را کلیک نمایید.ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند و امکان هیچ گونه سوء استفاده ای وجود نخواهد داشت. *

در زبان انگلیسی اعداد 0 تا 10 کاملا بی قاعده هستند. پس باید این اعداد را به صورت کامل حفظ کنید. برای اعداد 11 تا 19 موضوع کمی متفاوت است، بخشی از این اعداد بی قاعده هستند و بخشی از آنها با قاعده، در واقع اعداد 11، 12، 13، 15 بی قاعده هستند و بقیه با اضافه کردن پسوند teen به عدد یک رقمی ساخته می شوند. برای دو رقمی مجذور 10 بیش از 20، خود اعداد 20، 30، 40 و 50 تا حدی بیقاعده هستند اما بقیه این اعداد با اضافه کردن پسوند ty- ساخته می شوند. ساختن بقیه اعداد دو رقمی هم فرمول زیر را دارد:

کافیست رقم اول (پر ارزش) عدد را به صورت مجذور ده بخوانید و سپس رقم دوم (کم ارزش) را پس از آن بخوانید. به این صورت داریم:

21 = twenty-one

22 = twenty-two

23 = twenty-three

پانصد هزار تومان به انگلیسی

نکته: برخلاف فارسی در انگلیسی نیازی به گفتن “و” بین اعداد نیست و دو رقم پشت سر هم خوانده می شوند.

اعداد ترتیبی همانطور که از نامشان پیداست اعدادی هستند که از آنها برای نشان دادن ترتیب استفاده می شود. مثلا زمانی که می خواهیم به ترتیب سه دونده در مسابقه دو اشاره کنیم به جای استفاده از اعداد عادی (یک، دو، سه) از اعداد ترتیبی (اول، دوم، سوم) استفاده می کنیم. در انگلیسی هم این اعداد کاربرد مشابهی دارند. مهمترین کاربرد اعداد ترتیبی در اشاره به تاریخ است.


لغت دانی زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج

اعداد

رنگ ها

زمان

100 اسم پرکاربرد

100 صفت پرکاربرد

100 قید پرکاربرد

100 فعل پرکاربرد

آب و هوا

خانواده و فامیل

ماه ها و فصل ها

روزهای هفته

تلفن

صفات متضاد

مدرسه و دانشگاه

توصیف افراد

زندگی کاری

مسافرت

شغل ها

کامپیوتر

خرید کردن

خانه

ریاضی

عاااالی بود ممنون از سایت خوبتون

سایتون عالی

سلام اگر از اول یک آزمون سطح بندی مثال کلاس زبان میگرفتیم بهتر بود ممنون ازشما

*سلام من تازه رفتم کلاس زبان یکی از بچه کلاس سایتون به من معرفی کرد من نمی دانم باید ازکجا شروع کنم لطفا راهنمای کنی

سایتتون عالیه

ممنون از سایتتون استفاده کردم -تشکر

خیلی خوب بود

خبلی جالبه سایتتون

پانصد هزار تومان به انگلیسی

سایتتون عالی عالی عالی

با عرض سلام و تشکر
در قسمت اول توضیحات 23 = twenty-two اشتباه نوشته شده و 23 = twenty-three صحیح میباشد
ممنون از سایت خوبتون

اصلاح شد. ممنون از دقت شما

عالیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال دیدگاه

وبسایت بیاموز، توسط مجموعه ای از کارشناسان زبان با هدف کمک به یادگیری زبان های مختلف برای فارسی زبانان طراحی شده است. تمام تلاش ما در طراحی این وبسایت ایجاد یک محیط کامل آموزشی برای یادگیری به ویژه برای نوآموزان بوده. محصولات گروه آموزشی بیاموز در حال حاضر شامل این وبسایت، اپلیکیشن و دیکشنری آموزشی بیاموز است.

از طریق معرفی ما به دوستان یا لینک کردن وبسایت ما، به ما در انتشار محتوای بهتر کمک کنید.

اپلیکیشن “زبان بیاموز” با هدف بهبود فضای یادگیری و دسترسی پذیری بهتر برای زبان آموزان توسط تیم بیاموز ایجاد شده است. این اپلیکیشن در حال حاضر شامل محتوای بسیار وسیعی برای زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه است. ما به صورت دائم در تلاش برای بهبود محتوا و امکانات این اپلیکیشن هستیم.

اپلیکیشن زبان بیاموز را می توانید از طریق این صفحه دانلود کنید.

تمام مطالب این وبسایت به وسیله نویسندگان وبسایت ترجمه، تالیف یا آماده سازی شده و هرگونه کپی برداری یا استفاده تجاری از آن ممنوع است.

How much is that?

How much does it cost?

What’s the price for that?

It’s 10 Dollars.

It costs 20 Dollars

پانصد هزار تومان به انگلیسی

Its price is 10 dollars.

يه جا من ديدم (البته اصلا مطمئن نيستم و كامل بياد نمي آورم) كه فروشنده مي گه :

“It goes …”

آيادرست هست اين عبارت؟

بله و نه. برای قیمت مقطوع میشه بگی

It goes for 20$.

 برای قیمت نامعلوم

It goes from 2 to 3 grands.

ولی برای قیمت ثابت کسی از go for استفاده نمیکنه. ولی از get وقتی چند قلم جنس رو میخرید میشه استفاده کرد.

Your shopping gets 47.55$.

ولی پیشنهاد میکنم از اینا استفاده نکنین. رایج نیستند.

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید

@chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام

در سایت چی میگن صد ها نفر به شما
در ترجمه جملات یا
اصطلاحات فارسی به انگلیسی و
ترجمه فارسی اصطلاحات
تکنیکی انگلیسی کمک میکنند .

app chiMigan اپ چی‌ میگن


app chiMigan اپ چی‌ میگن


31,136 پرسش


51,513 پاسخ


45,557 نظر


9,873 کاربر

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در
تبدیل جملات فارسی
به انگلیسی، تبدیل اصطلاح
های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی
چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی،
آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن
معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی
انگلیسی است.


سایت علاقمندان به زبان انگلیسی


 

اعداد در زبان انگلیسی

پانصد هزار تومان به انگلیسی

اعداد را می توان به دو دسته اصلی تقسیم
بندی کرد: اعداد اصلی Cardinal Numbers
که همان اعداد معمولی هستند و اعداد ترتیبی
Ordinal Numbers که ترتیب قرار گرفتن چیزی را در یک
ردیف یا سـری نشان می دهد (مثلا “هفتم”).

 

Cardinal Numbers   
اعداد اصلی


0


zero,
nought


1


one


2


two


3


three


4


four


5


five


6


six


7


seven


8


eight


9


nine


10


ten


11


eleven


12


twelve


13

thirteen


14

fourteen


15


fifteen

پانصد هزار تومان به انگلیسی


16


sixteen


17

seventeen


18

eighteen


19

nineteen


20


twenty


30


thirty


40


forty


50


fifty


60


sixty


70


seventy


80


eighty


90


ninety


100

a hundred

(one hundred)


1,000

a thousand

10,000

ten thousand

100,000

a hundred
thousand

1,000,000

a million

1,000,000,000

a billion

 

Oardinal
Numbers   
اعداد ترتیبی

 

 

 
یک نکته

اعدادی که بعد از
hundred می
آیند، در انگلیسی بریتانیایی با
and همراه
می شوند ولی در انگلیسی آمریکایی
معمولا and
را به کار نمی برند:

 
  

British English    
120 = one hundred and
twenty

    

American English    
120 = one hundred twenty


 


 


 

 

آموزش گرامر، تلفظ و لغات زبان انگلیسی.

استفاده از همه مطالب
این بخش رایگان است.
از آنها استفاده کنيد و به ديگران هم
استفاده از آنها را توصيه کنيد.

 

پرطرفدارترین ها

آموزش
تصویری اصطلاحات انگلیسی

ضمایر

آموزش اصوات انگلیسی و
IPA

آموزش تصویری لغات

 

تازه های آموزش

پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی

اعداد
در زبان انگلیسی

انگلیسی در سفر

مشکلات سلامتی

ضرب المثلهای انگلیسی

ساعت چند است؟

 

پیشنهاد،
انتقاد یا نظر خود را
هم اکنون برایمان ارسال کنید.
همه پیامها به دقت بررسی خواهند شد:

50001040500045
 


به شبکه‌های اجتماعی ما بپیوندید تا
علاوه بر دریافت مطالب آموزشی، از تازه‌های
سایت نیز با خبر شوید:

 

 

 


آموزش زبان از طریق داستانهای انگلیسی

راحت‌ترین، مفرح‌ترین و ارزان‌ترین روش آموزش
زبان

 

 

 جستجو در سايت  
|   ديکشنری
آنلاين   | 
 لينک به ما   |  

اخبار آموزشی  
|
 

درباره ما  
|   همکاری
با ما  
|
 
پیوندها

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذکر منبع و درج
لینک به سايت مجاز است.


 

 

 


    

 

 

در این مقاله به آموزش اعداد در زبان ترکی میپردازیم.

سایر آموزش ها و دروس رایگان ترکی استانبولی بر روی سایت ZABAN360  قرار گرفته است که میتوان گفت بهترین منبع آموزش ترکیست

صفر تا ده

نکته

برای عدد  ۱۱ باید  دو عدد ، ده و یک را کنار هم بگوییم  On birپانصد هزار تومان به انگلیسی

برای عدد  ۱۲ باید  دو عدد،  ده و دو را کنار هم بگوییم  On iki

برای عدد  ۱۳ باید  دو عدد،  ده و سه را کنار هم بگوییم On üç

برای عدد  ۱۴ باید  دو عدد،  ده و چهار را کنار هم بگوییم On dört

و این روش به همین شکل ادامه پیدا میکند.

عدد شصت و پنج خواهد شد altmış beş

 

برای اعداد ۳ رقمی یا بیشتر هم فرقی نمی کند .

چهار صد و سی و پنج  dört yüz otuz beş

 

 

 

 

 

 

 

 

هزار تا صد هزار

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است

گفتن و نوشتن اعداد به زبان انگلیسی به دو قسمت تقسیم می شوند. 1- (cardinal numbers) اعداد شمارشی 2- (ordinal numbers) اعداد ترتیبی. هر قسمت از اعداد به زبان انگلیسی کاربردهای خاص خود را دارند و مثل همه زبان ها یکی از پر کاربردترین بخش های زبان انگلیسی هم هستند.

برای تسلط بر روی نوشتن و گفتن اعداد به زبان انگلیسی، باید 7 مورد مهم را در نظر گرفت و آنها را بطور کامل یاد گرفت.  اين موارد به دو بخش خود اعداد و کاربرد اعداد تقسيم ميشوند،و بیشترین کاربرد اعداد انگلیسی بستگی به این 7 قسمت دارد.

اعدا شمارشي و ترتيبي به شکل عددي و حروفي

براي راحتي مطالعه اين مطلب و به منظورفعال کردن ذهن شما براي فعاليت بيشتر بر روي اعداد. سعي ميکنيم معني سه عدد اول را برايتان بنويسيم تا بتوانيد معني بقيه اعداد را از روي شکل عددي آنها حدس بزنيد.

اعداد

پانصد هزار تومان به انگلیسی

شمارشي

ترتيبي

 يک           one

 دو             two

three     سه      

1,000,000,000th _ one billionth

نکته: دقت کنید که برای بیان یکمی ، دومی و سومی از (first , second , third) استفاده می شود حتي اگر ، اين اعدا بيست و يکم و.. باشد که بعد از عدد بيست يکم و دوم و سوم را با (first , second , third) بيان ميکنيم. ولی بقیه اعداد با اضافه کردن  (th) به آخر آنها بکار برده می شوند. که بطور مثال چهارم ، پنجم و … (یعنی اعداد ترتیبی) می باشند.

مثال هاي استفاده از اعداد شمارشي و ترتيبي در جمله

There are twenty-five people in the room.

25 نفر در اتاق هستند.

He was the fourteenth person to win the award.

او نفر پانزدهم براي بردن جايزه بود.

Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.

بعد از زلزله ششصد هزار نفر بي خانمان ماندند.

He went to Iraq for the third time this year.

امسال براي بار سوم به عراق رفتيم.

کاربردهای اعداد به زبان انگلیسی

اعشار

در اعشار اعداد را به روش زیر می خوانیم و نقطه اعشار را (point) تلفظ میکنیم. ولی برای نقطه اعشار در پولها در زبان انگلیسی که بین دلار و سنت قرار می گیرید از این روش استفاده نمی کنیم.

شکل نوشتاري

شکل گفتاري

0.73

0.05

0.6529

2.95

 

کسرها

هنگام خواندن اعداد اعشار در انگليسي براي صورت ها از اعداد شمارشي و مخرج ها از اعداد ترتيبي استفاده ميکنيم. تقريبا مي توان گفت که مثل زبان فارسي است، بطور مثال کسر يک سوم که در فارسي هم مثل انگليسي صورت ها اعدا شمارشي و مخرج ها اعداد ترتيبي هستند.

شکل نوشتاري

شکل گفتاري

در صدها

گفتن و نوشتن در صدها در انگليسي راحت است چون بعد از گفتن عدد مورد نظر از درصد (percent) استفاده ميکنيم، و براي نوشتن بعد از عدد علامت درصد % را قرار مي دهيم.

شکل نوشتاري

شکل گفتاري

  اندازه ها

پانصد هزار تومان به انگلیسی

براي گفتن اندازه ها فقط کافيست اعداد را بخوانيم و بعد از آنها مقياس مورد نظر را بياوريم. بعضي وقتها هم ممکن است که مقياس ها بصورت اختصاري نوشته شده باشند.

شکل نوشتاري

شکل گفتاري

سالها و نحوه بيان آن ها

معمولا براي بيان سالها در زبان انگليسي سالها را به دو قسمت تقسيم مي کنند و هر کدام را جدا گانه بيان مي کنند. بطور مثال سال 1980 را به اين شکل تلفظ مي کنيم   nineteen-eighty. با وجود اين توضيح براي تلفظ سال ها، به اين خاطر که تاريخ ها در زبان انگليسي و نحوه گفتن آن ها متنوع است در جدول زير نمونه هايي را براي مثال بيان مي کنيم تا با کليت اين بحث آشنايي کامل پيدا کنيد.

شکل نوشتاري

شکل گفتاري

نوشتن و خواندن عدد 0

عدد صفر يک عدد خاص به حساب مي آيد و متاسفانه نحوه بيان آن در لهجه هاي مختلف انگليسي، مخصوصا انگليسي آمريکايي و انگليسي بريتانيايي با هم فرق دارد، و ما بخاطر اين مساله در اين مثال ها بنا را بر روي انگليسي آمريکايي گذاشته ايم. ولي توضيح کوتاهي هم درباره تلفظ اين عدد در لهجه هاي ديگر داده ايم.

تلفظ

استفاده

در عبارت هايي که صفر را به تنهايي مي خوانيم، مثل درصد ها و … ودر بعضي از عبارت هاي ثابت.

براي بيان سال ها و تلفن و ساعت و …

براي گزارش امتياز مسابقات ورزشي

در آمريکا استفاده نمي شود

مثال هايي که در آنها از عدد صفر استفاده شده است.

3.04+2.02=5.06      Three point zero four plus two point zero two makes five point zero six.

3/04 به اضافه 2/02 مساوي/ ميشه 5/06.

There is a 0% chance of rain.    There is a zero percent chance of rain.

شانس اومدن بارون 0 درصده.

The temperature is -20⁰C.        The temperature is twenty degrees below zero.

دماي هوا 20 درجه زير صفره.

I live at 4604 Smith Street.       I live at forty-six o four Smith Street.

من در پلاک 4604 خيابان اسميت زندگي مي کنم.

He became king in 1409.        He became king in fourteen o nine.

او در سال 1409 پادشاه شد.

I waited until 4:05.      I waited until four o five.

از ساعت 4:05 دقيقه منتظرت شدم.

The score was 4-0.    The score was four nil.

امتياز 4 بر 0 بود.

همانطور که مي دانيد استفاده اعداد به زبان انگلیسی بسيار گسترده است ولي با تمام اين وجود ما سعي کرديم تا در اين مطلب بيشترين و پر کاربردي ترين استفاده هاي اعداد به زبان انگلیسی را براي شما توضيح دهيم. بعضي از استفاده هاي ديگر اعداد به زبان انگلیسی در مقالات جداگانه در خدمت شما عزيزان خواهد بود.

توجه: براي شنيدن تلفظ کلمات و اعداد مي توانيد از اين ديکشنري آنلاين استفاده کنيد.

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

پانصد هزار تومان به انگلیسی
پانصد هزار تومان به انگلیسی
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *