معنی کلمه add up

خواص دارویی و گیاهی

معنی کلمه add up
معنی کلمه add upافزودن، اضافه کردن افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، باخود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

افزودن، اضافه کردن افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، باخود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

افزودن، اضافه کردن افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، باخود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

افزودن، اضافه کردن افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، باخود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

معنی کلمه add up

افزودن، اضافه کردن افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، باخود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

افزودن، اضافه کردن افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، باخود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

var pbHdSlots = [
{code: ‘ad_topslot_b’, mediaTypes: { banner: { sizes: [728, 90] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776160’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11654157’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195466’, size: [728, 90] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971080’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘346693’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479710’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101656’ }}]},
{code: ‘ad_leftslot’, mediaTypes: { banner: { sizes: [160, 600] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776140’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11654149’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195464’, size: [160, 600] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971066’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘346698’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479703’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101594’ }}]},
{code: ‘ad_btmslot_a’, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776130’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11653860’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘194852’, size: [300, 250] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971063’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘346688’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479718’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101592’ }}]},
{code: ‘ad_rightslot’, mediaTypes: { banner: { sizes: [300, 250] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776156’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11654156’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195465’, size: [300, 250] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971079’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘387232’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479700’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101607’ }}]}];
var pbDesktopSlots = [
{code: ‘ad_topslot_b’, mediaTypes: { banner: { sizes: [728, 90] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776160’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11654157’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195466’, size: [728, 90] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971080’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘346693’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479710’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101656’ }}]},
{code: ‘ad_leftslot’, mediaTypes: { banner: { sizes: [160, 600] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776140’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11654149’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195464’, size: [160, 600] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971066’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘346698’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479703’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101594’ }}]},
{code: ‘ad_btmslot_a’, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776130’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11653860’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘194852’, size: [300, 250] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971063’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘346688’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479718’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101592’ }}]},
{code: ‘ad_rightslot’, mediaTypes: { banner: { sizes: [300, 250] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776156’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11654156’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195465’, size: [300, 250] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971079’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘387232’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479700’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101607’ }}]}];
var pbTabletSlots = [
{code: ‘ad_topslot_b’, mediaTypes: { banner: { sizes: [728, 90] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776160’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11654157’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195466’, size: [728, 90] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971080’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘346693’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479710’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101656’ }}]},
{code: ‘ad_btmslot_a’, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776130’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11653860’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘194852’, size: [300, 250] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971063’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘346688’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479718’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101592’ }}]},
{code: ‘ad_rightslot’, mediaTypes: { banner: { sizes: [300, 250] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162036’, zoneId: ‘776156’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11654156’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195465’, size: [300, 250] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971079’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘387232’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479700’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101607’ }}]}];
var pbMobileSlots = [
{code: ‘ad_topslot_a’, mediaTypes: { banner: { sizes: [320, 50] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162050’, zoneId: ‘776358’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11654208’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195467’, size: [320, 50] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971081’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘387233’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479701’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101657’ }}]},
{code: ‘ad_btmslot_a’, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } },
bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: ‘17282’, siteId: ‘162050’, zoneId: ‘776336’ }},
{ bidder: ‘appnexus’, params: { placementId: ‘11654174’ }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195451’, size: [300, 250] }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195451’, size: [320, 50] }},
{ bidder: ‘ix’, params: { siteId: ‘195451’, size: [300, 50] }},
{ bidder: ‘openx’, params: { unit: ‘539971065’, delDomain: ‘idm-d.openx.net’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘446381’ }},
{ bidder: ‘sovrn’, params: { tagid: ‘446382’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479709’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479722’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘aol’, params: { placement: ‘6479720’, network: ‘4832.1’, server: ‘adserver.adtech.de’ }},
{ bidder: ‘criteo’, params: { zoneId: ‘1101593’ }}]}];
var pbjs = pbjs || {};
pbjs.que = pbjs.que || [];

const customGranularity = {
‘buckets’: [{
‘min’: 0,
‘max’: 3,
‘increment’: 0.01,
‘cap’: true
},{
‘min’: 3.05,
‘max’: 8,
‘increment’: 0.05,
‘cap’: true
},{
‘min’: 8.50,
‘max’: 30,
‘increment’: 0.5,
‘cap’: true
},{
‘min’: 31,
‘max’: 36,
‘increment’: 1,
‘cap’: true
}]
};
pbjsCfg = {
userSync: { syncsPerBidder: 50 },
priceGranularity: customGranularity,
maxRequestsPerOrigin: 1,
enableSendAllBids: false,
timeoutBuffer: 400,
bidderSequence: “fixed”
};
pbjsCfg.consentManagement = {
cmpApi: 14,
timeout: 200,
allowAuctionWithoutConsent: true
};
pbjs.que.push(function() {
pbjs.setConfig(pbjsCfg);
});

var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution);
var googletag = googletag || {};
googletag.cmd = googletag.cmd || [];
googletag.cmd.push(function() {
googletag.pubads().disableInitialLoad();
});
if(window.__cmp)
{
window.__cmp(‘setConsentUiCallback’, function () {
addPrebidAdUnits(pbAdUnits);
});
}

var dfpSlots = {};
(function() {
var gads = document.createElement(‘script’);
gads.async = true;
gads.type = ‘text/javascript’;
var useSSL = ‘https:’ == document.location.protocol;
gads.src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) +’//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js’;
var node = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
node.parentNode.insertBefore(gads, node);
})();
googletag.cmd.push(function() {
var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 0], [320, 50]).build();
dfpSlots[‘topslot_a’] = googletag.defineSlot(‘/2863368/topslot’, [], ‘ad_topslot_a’).defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting(‘vp’, ‘top’).setTargeting(‘hp’, ‘center’).setTargeting(‘ad_group’, Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads());
var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [728, 90]).addSize([0, 0], []).build();
dfpSlots[‘topslot_b’] = googletag.defineSlot(‘/2863368/topslot’, [728, 90], ‘ad_topslot_b’).defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting(‘vp’, ‘top’).setTargeting(‘hp’, ‘center’).setTargeting(‘ad_group’, Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads());
var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [160, 600]).addSize([0, 0], []).build();
dfpSlots[‘leftslot’] = googletag.defineSlot(‘/2863368/leftslot’, [160, 600], ‘ad_leftslot’).defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting(‘vp’, ‘top’).setTargeting(‘hp’, ‘left’).setTargeting(‘ad_group’, Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads());
var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], ‘fluid’]).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], ‘fluid’]).build();
dfpSlots[‘btmslot_a’] = googletag.defineSlot(‘/2863368/btmslot’, [[300, 250], ‘fluid’], ‘ad_btmslot_a’).defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting(‘vp’, ‘btm’).setTargeting(‘hp’, ‘center’).setTargeting(‘ad_group’, Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads());
var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build();
dfpSlots[‘houseslot_a’] = googletag.defineSlot(‘/2863368/houseslot’, [300, 250], ‘ad_houseslot_a’).defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting(‘vp’, ‘mid’).setTargeting(‘hp’, ‘right’).setTargeting(‘ad_group’, Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads());
var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build();
dfpSlots[‘houseslot_b’] = googletag.defineSlot(‘/2863368/houseslot’, [], ‘ad_houseslot_b’).defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting(‘vp’, ‘btm’).setTargeting(‘hp’, ‘center’).setTargeting(‘ad_group’, Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads());
var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build();
dfpSlots[‘rightslot’] = googletag.defineSlot(‘/2863368/rightslot’, [300, 250], ‘ad_rightslot’).defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting(‘vp’, ‘mid’).setTargeting(‘hp’, ‘right’).setTargeting(‘ad_group’, Adomik.randomAdGroup()).addService(googletag.pubads());
googletag.pubads().addEventListener(‘slotRenderEnded’, function(event) { if (!event.isEmpty } });

googletag.pubads().setTargeting(‘ad_h’, Adomik.hour);
googletag.pubads().setTargeting(“cdo_pc”, “dictionary”);
googletag.pubads().setTargeting(“cdo_pt”, “entry”);
googletag.pubads().setTargeting(“cdo_ptl”, “entry-lcp”);
googletag.pubads().setTargeting(“cdo_dc”, “english”);
googletag.pubads().setTargeting(“cdo_ei”, “add-up”);
googletag.pubads().setTargeting(“cdo_l”, “en”);
googletag.pubads().setTargeting(“cdo_tc”, “resp”);

if(pl_p)
googletag.pubads().setTargeting(‘cdo_alc_pr’, pl_p.split(“|”));

googletag.pubads().setCategoryExclusion(‘lcp’).setCategoryExclusion(‘resp’).setCategoryExclusion(‘wprod’);

googletag.pubads().setTargeting(“ad_pers”, “2”);
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0);

googletag.pubads().set(“page_url”, “https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/add-up”);
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false);
googletag.enableServices();
});

Log in

Clear explanations of natural written and spoken English

Click on the arrows to change the translation direction.

› to increase gradually until there is a large amount:

معنی کلمه add up

› to seem reasonable or likely:

(Definition of “add up” from the Cambridge Academic Content Dictionary © Cambridge University Press)

› [ T ] to calculate the total of two or more prices, numbers, etc.:

› [ I ] to gradually increase until there is a large total:

(Definition of “add up” from the Cambridge Business English Dictionary © Cambridge University Press)

Create and share your own word lists and quizzes for free!


Sign up now
Log in

Word of the Day

ball boy/girl

a boy/girl who picks up balls during a tennis or football game and gives them back to the players

Blog


Tangy, tart and fruity: talking about flavours

July 03, 2019

New Words


mean world syndrome noun


July 08, 2019

Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets.

Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words.

© Cambridge University Press 2019

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

برای مشاهده عکس های کلمه روی لینک زیر کلیک کنید

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک
گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

1
عمومی::
جمع کردن

شبکه مترجمین ایران

1
general::
1. Amount to an expected or correct total, as in These figures don’t add up, meaning they are not correct. [Mid-1800s] 2. Be consistent, make sense, as in I’m not sure that all this testimony will add up. [First half of 1900s] 3. Assess, form an opinion of, as in He looked across the track and added up the competition. Also see ADD UP TO.


American Heritage Idioms

2
general::
Phrase(s): add something up

to sum or total a set of figures. (See also add up (to something).) Please add these figures up again. I didn’t add up these figures!, Phrase(s): add up (to something)

1. Lit. [for a set of figures] to equal a total. These figures don’t add up to the right total! 2. Fig. [for facts or explanations] to make sense. (Considering facts as if they were figures.) Your explanation just doesn’t add up!

معنی کلمه add up

McGrawhill’s American Idioms And Phrasal Verbs

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

زبان افزا را در گوگل محبوب کنید:

برای مشاهده عکس های کلمه add up روی لینک زیر کلیک کنید:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک
گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

have a sum of

معنی کلمه add up

sum up

make sense

form an understandable conclusion

{1}

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: add up

اندرزا را بخوانید.اندرزگر را بخوانید.اندرزنیوش را بخوانید.

معنی کلمه add up

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


اضافه کردن

در این قسمت می توانید ریشه کلمه add together، معنی کلمه add together به انگلیسی، تعریف کلمه add together به انگلیسی، مترادف add together و متضاد add together، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه add together و معنی نزدیک و معنی دور add together را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

معنی کلمه add up

حفظ لغت add together به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه add together به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت add together را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت add together با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با add together را مشاهده نمائید.

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه add together، مشاهده جمله با add together، انواع اصطلاح با add together، ضرب المثل با add together، ریشه کلمه add together و تاریخچه پیدایش کلمه add together را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه add together مشاهده نمائید:

{“duration”: “400ms”,”fill”: “both”,”iterations”: “1”,”direction”: “alternate”,”animations”: [{“selector”: “#scrollToTopButton”,”keyframes”: [{“opacity”: “1”,”visibility”: “visible”
}]
}]
}{“duration”: “400ms”,”fill”: “both”,”iterations”: “1”,”direction”: “alternate”,”animations”: [{“selector”: “#scrollToTopButton”,”keyframes”: [{“opacity”: “0”,”visibility”: “hidden”
}]
}]
} کلیه حقوق این وب سایت متعلق به EnglishVocabulary.ir میباشد.

معنی کلمه add up
معنی کلمه add up
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *