هم قافیه های مختوم به حرف ف

خواص دارویی و گیاهی

هم قافیه های مختوم به حرف ف
هم قافیه های مختوم به حرف ف

Copy Right By 2016 – 1395

 مختوم به اف

مختوم به یف

 

مختوم به ف

 

هم قافیه های مختوم به حرف ف

 

چقدر به کار ما در پیدا کردن کلمات مختوم به … کمک کرده و می کنین.چرا که در حتی دیکشنریهای بزرگ و معروف نیز ما چنین فهرست بندیهایی نداریم که کلمات را بر اساس حروف آخرشان فهرست بندی کرده باشند(البته بیشتر بدرد کارهای تحقیقاتی میخورد تا حل جدول و سرگرمی، لااقل برای بنده حقیر تا حدودی اینگونه است). یک دنیا ممنون و موفق باشید.

واقعا ممنون از شما

درود بیکران بابت این همه زحمت برای فهرست کردن واژه ها که براحتی میشه جملات هم وزن و هم قافیه رو پیدا کرد

سلام. لطیف.کثیف. شریف. نظیف. ظریف. کیف .لیف. پیف …

کلاف_برف

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه *

وب‌ سایت

Δdocument.getElementById(“ak_js_1”).setAttribute(“value”,(new Date()).getTime());

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

  ئف

خائف طائف طوائف ظرائف وظائف

  اف

ابریشم‌باف اتصاف اتلاف اجحاف اختلاف استضعاف استنکاف اسراف اسلاف اشراف اصناف اضعاف اطراف اعتراف اعتکاف اعراف اف‌اف اکتشاف اکناف الطاف الکتروکاردیوگراف الیاف انحراف انصاف انصراف انعطاف اوصاف اوقاف اهداف ائتلاف باانصاف برخلاف بوریاباف بی‌انصاف بی‌انعطاف بی‌خلاف پاراف پاراگراف پارچه‌باف پرانعطاف پشتی‌باف پشم‌باف پلی‌آف پیف‌پاف ترمه‌باف تریکوباف تلگراف تورباف تئوری‌باف جاجیم‌باف جامع‌الاطراف جوراب‌باف حراف حصیرباف خلاف خیال‌باف داف دروغ‌باف دستباف رویاباف رؤیاباف ریسمان‌باف ریسوگراف زحاف زرباف زری‌باف زفاف زنبیل‌باف زنجیرباف زیلو‌باف سبدباف سونوگراف شعرباف شفاف شکاف شیاف صاف صحاف صراف طناب‌باف طواف عفاف علاف غلاف فرش‌باف فلسفه‌باف قابل‌انعطاف قاف قالیباف قلاب‌باف کالبدشکاف کامواباف کشاف کش‌باف کفاف کلاف گراف گزاف گلیم‌باف گونی‌باف گیپورباف گیس‌باف گیوه‌باف لاف لحاف لفاف ماموگراف مترداف مصاف مضاف معاف مکرمه‌باف مکرومه‌باف مناف منفی‌باف موشکاف موکت‌باف ناصاف ناف نمدباف یراق‌باف

  پف

هم قافیه های مختوم به حرف ف

پف خوروپف

  تف

تف هاتف

  جف

نجف

  حف

صحف مصحف

  دف

باهدف بی‌هدف تصادف دف صدف مترادف مرادف مصادف هدف

  ذف

حذف

  رف

اشرف باشرف برطرف برف بی‌تعارف بی‌حرف بی‌شرف بی‌طرف بی‌مصرف پربرف پرحرف پرمصرف تشرف تصرف تعارف حرف دایره‌المعارف دایره‌المعارف دائره‌المعارف رف زخرف ژرف سوءمصرف شرف شگرف صرف طرف ظرف عارف عرف کاسپارف کم‌حرف کم‌مصرف متصرف متعارف مزخرف مشرف مصارف مصرف معارف معترف معرف منحرف منصرف نامتعارف یک‌طرف

  زف

جوزف

  سف

تأسف متأسف یوسف یونیسف

  شف

کاشف کشف مکتشف

  صف

آصف زایدالوصف زائدالوصف صف مع‌الوصف منصف نصف واصف وصف

  طف

بی‌لطف تلطف عطف عواطف کم‌لطف لطف منعطف

  ظف

موظف

  عف

ضعف مستضعف مضاعف نقطه‌ضعف

  فف

مخفف

  ئف

اسقف بی‌سقف توقف سقف قابل‌توقف متوقف مسقف مواقف موقف واقف وقف

  کف

عاکف کف کلاشینکف معتکف همکف

  لف

الف آدلف آدولف بودلف بی‌تخلف بی‌تکلف پرتکلف تخلف تکلف تلف جلف خلف زلف سلف علف گلف لف متخلف متکلف مخالف مختلف مکلف مؤتلف مؤلف ناخلف نامکلفهم قافیه های مختوم به حرف ف

  نف

بیف‌استروگانف صنف عنف لنف مصنف

  وف

اجوف بلوف بوف تصوف توپولوف جوف چخوف حروف خسوف خوف رئوف سوف صفوف صنوف صوف طوف ظروف غضروف فیلسوف کسوف مارکوف مألوف محذوف مخوف مشعوف مصروف مظروف مظلوف معروف معطوف مکشوف مکفوف ملفوف موصوف موقوف نامألوف نامکشوف واترپروف وقوف

  هف

کهف

  یف

اخ‌و‌پیف اراجیف بلاتکلیف پیف تألیف تحریف تحلیف تخفیف تشریف تصانیف تصحیف تصریف تصنیف تضعیف تعاریف تعریف تکالیف تکلیف تلطیف تنظیف توصیف توقیف جدیدالتألیف حریف حق‌التألیف حیف خرکیف خفیف خوش‌تعریف ردیف سخیف سیف شریف صیف ضعیف ضیف طایف طوایف طیف ظرایف ظریف عفیف قیف کثیف کیف لطایف لطیف لیف مندلیف نحیف نظیف وظایف هم‌ردیف هم‌طیف

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه *

وب‌ سایت

Δdocument.getElementById(“ak_js_1”).setAttribute(“value”,(new Date()).getTime());

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

MAJID FAZELI

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها مختوم به فا
بر اساس شباهت وزنی

هم قافیه های مختوم به حرف ف

مختوم به اف

پاراف
خلاف
زفاف
شیاف
شکاف
طواف
عفاف
غلاف
کلاف
گزاف
لحاف
مصاف
مُضاف
مُعاف
اخلاف
اسراف
اشراف
اصناف
اضعاف
اطراف
اکناف
الطاف
الیاف
اهداف
حرّاف
شفاف
صحّاف
صرّاف
علاف
ائتلاف
اختلاف
اعتراف
اکتشاف
انصراف
انعطاف
انحراف
انکشاف
پشمباف
تلگراف
دستباف
کوه قاف
آب صاف
خیالباف
استخلاف
استنکاف
استیناف
با انصاف
برخلاف
بند ناف
بی انصاف
مخمل باف
شفاف
منفی باف
قالیباف
پاراگراف
درشت باف
هوای صاف
مبلغ گزاف
قابل انعطاف
تریکوباف
حل اختلاف
انصاف
تلگراف
عمو زنجیرباف
اسیلوگراف
آب مضاف
اداره اوقاف
جامع الاطراف
دادگاه استیناف
صاف
لاف
ناف
اتلاف
اجحاف
اسراف
اشکاف
انصاف
کشباف
اوصاف
اوقاف
ناصاف

مختوم به یف

حریف
خفیف
ردیف
شریف
ضعیف
ظریف
عفیف
کثیف
لطیف
نحیف
نظیف
معاریف
همردیف
تکلیف
رفع تکلیف
لطیف
صدای لطیف
ضعیف
حرف تعریف
حق تألیف
رفتار ظریف
نکته ظریف
نور ضعیف
همه فن حریف
تألیف
تجویف
تحریف
تخفیف
تشریف
تصنیف
تضعیف
تعریف
تکلیف
تلطیف
تنظیف
توقیف
توصیف
غیرقابل توصیف
اراجیف
تعاریف
تکالیف
باد خفیف
بلاتکلیف
بند کیف
قیف
کیف
لیف

سایر مختوم به ف

دف
صف
کف
صدف
هدف
پف
تف
الف
خِرف
کِنف
مؤلف
معرّف
معترف
مختلف
منحرف
منصرف
منصف
متخلف
متکلف
متصرف
متوقف
متأسف
مکلف
با شرف
برطرف
بیشرف
بیطرف
مزخرف
مشرّف
موّظف
مخفف
مسقف
ناخلف
مجوّف
بی مصرف
کم مصرف
پُر مصرف
مستضعف
نقطه ضعف
مع الاسف
فرزند خلف
بازار مصرف
حضرت اشرف
جنس مزخرف
حرف مزخرف
طبقه همکف
بی آب و علف
بی مصرف
مازاد برمصرف
غیرقابل مصرف
حذف
برف
حرف
ژرف
صرف
ظرف
کشف
وصف
عطف
شعف
ضعف
سقف
وقف
لنف
بوف
حروف
خسوف
صفوف
ظروف
کسوف
موصوف
غضروف
موقوف
وقوف
رئوف
مخوف
مألوف
مشعوف
مظروف
معروف
امر به معروف
به قول معروف
معطوف
مکشوف
فیلسوف
تشرّف
تصرف
تصوف
تأسّف
توقف
تخلف
تکلف
مترادف
متعارف
نامتعارف
مخالف
جبهه مخالف
عواطف
دایره المعارف
تلف
خلف
سلف
علف
شرف
طرف
اسف
کنف
بی تعارف
تعارف
عُرف
لطف
مشرف
منصف
طوایف
ظرایف
لطایف
وظایف
کمّ و کیف
کم لطف
برهان خلف
بی تکلف
حق تشرّف
رهن تصرف
عرف
کوکتل مولوتوف
کِتف
صِرف
شِگرف
نصف
جلف
صِنف
حیف
طیف
کِیف
اشرف
اجوف
مصرف
همکف
هاتف
عارف
کاشف
واقف
ترادف
تصادف
تعارف
تخالف
شرُف
اسقف
مصارف
عواطف
معارف
مرادف
مصادف
مخالف
جوف
خوف
بلف
خلف
زلف
گلف
مضاعف
مکتشف
هم صنف
جلف

جدول کامل هم قافیه ها

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Δ

هم قافیه ها مختوم به ی به ترتیب حروف الفبا أی خودرأی رأی روشن‌رأی نیک‌رأی هم‌رأی ئی ابتدائی اجرائی ادعائی اروپائی استثنائی استوائی اشتغال‌زائی اعطائی اقتضائی القائی اهدائی اهورائی آریائی آشنائی بازگشائی بازگوئی برپائی بسزائی ادامه مطلب…

هم قافیه ها مختوم به ه به ترتیب حروف الفبا ئه ارائه اروگوئه پاراگوئه تبرئه تخطئه توطئه خطیئه سیئه اه احمدشاه اردوگاه اسارتگاه استراحتگاه استقلال‌خواه اسفندماه اسلام‌پناه اسلام‌خواه اشتباه اطراقگاه افزون‌خواه افواه اقامتگاه اکراه الکترون‌خواه ادامه مطلب…

هم قافیه ها مختوم به واو به ترتیب حروف الفبا مختوم به ئو زائو شیرکاکائو کاکائو ویدئو او او روانکاو کاو کنجکاو گاو گوستاو ناو واو یوگسلاو یوگوسلاو بو ابو آب‌لمبو آب‌لنبو بامبو ببو بدبو ادامه مطلب…

از هم قافیه های به ترتیب حروف الفبا استفاده کنید

هم قافیه ها مختوم به  الف

به ترتیب حروف الفبا

هم قافیه های مختوم به حرف ف

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ب

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  پ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ت

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ث

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  جیم

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  چ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ح

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  خ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  دال

هم قافیه های مختوم به حرف ف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ذال

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ر

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ز

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ژ

به ترتیب حروف الفبا

 

هم قافیه ها مختوم به سین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  شین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به صاد

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ضاد

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به طا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ظا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به عین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  غین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به فا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  قاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به کاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  گاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به لام

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  میم

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به نون

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  واو

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به ه

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ی

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

.

صفحۀ اینستاگرام بانک ترانه
Banke_Taraneh@

.

کانال تلگرام بانک ترانه
Banke_Taraneh@

هم قافیه ها قافیه یاب مختوم به : الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی – هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا – هم قافیه ها بر اساس شباهت وزنی – یک صفحۀ جذاب و ارزشمند برای شاعران و ترانه سرایان هم قافیه ها قافیه یاب – آموزش شعر – آموزش شعر – کلمات هم قافیه – کلمات هم قافیه

%PDF-1.4
%
3 0 obj
>
>>
/MediaBox [0 0 420 595]
/Contents 4 0 R
>>
endobj
4 0 obj
>
stream
x^XM6Whr”*yCo|+rha$-PwiJ%/bdQO|ms Z熷UJ2kD|h?5?,̰q+

%PDF-1.4
%
3 0 obj
>
>>
/MediaBox [0 0 420 595]
/Contents 4 0 R
>>
endobj
4 0 obj
>
stream
x^XɎ8+tⰸ3!

هم قافیه های مختوم به حرف ف

آﻻم ابرام ابهام اتمام وادی‌السلام والامقام والسلام واﻻمقام وام ویتنام هالوگرام هرکدام هشام هم‌کلام همگام همنام هنگام اتهام اجرام اجسام احترام احتشام ماموگرام محرم‌الحرام مدام مرام مسام مستدام مسجدالحرام مشام مشعرالحرام مقام ملودرام مهرام مهنام ناآرام احتلام احجام احرام احشام اسلام امام امیرنظام انتظام انتقام انجام اندام انسجام انضمام انعام انقسام انهدام اوهام اهتمام اهرام ایام ای‌بی‌ام ایتام ایزوگام ایلام ایهام آرام آلام آمستردام بادام بادوام بام بانضمام بداندام بدفرجام بدنام بسطام بنام بوده‌ام بهرام بهنام بی‌ابهام بی‌احترام بی‌انسجام بی‌آرام بیت‌الحرام بی‌دوام بی‌سرانجام تلگرام تمام توأم ثبت‌نام ثقه‌الاسلام جام جذام جزام حاج‌بادام حجهالاسلام حرام حسام حطام حکام حمام خاخام خام خدام خوش‌اندام بی‌فرجام بی‌کلام بی‌لگام بی‌مرام بی‌نام بی‌هنگام پاکنام پرازدحام پردوام پرهام پسته‌شام پشت‌بام پیاده‌نظام پیام پیش‌گام پیغام تام تربت‌جام ترکانده‌ام تشنه‌کام تکبیره‌الاحرام تلخ‌کام خوش‌فرجام خوش‌مرام اصنام اطعام اعتصام اعدام اعزام اعلام اغتنام اقدام اقسام اقلام اقوام رام رخام رسام زردفام زرفام زرین‌فام زکام زمام زودهنگام زیباکلام سام سرانجام سرخ‌فام سرسام سلام سمسام سواره‌نظام سهام سه‌گام سی‌ام سی‌دی‌رام الهام خوش‌نام خون‌آشام خیام دارالایتام دارالسلام دام درازاندام درام درشت‌اندام دشنام دلارام دﻻرام دوام دیاگرام دیرهنگام دینام شهنام شیرین‌کام صدام صدرالاسلام صمصام صیام ضرغام طعام ظهیرالاسلام عالی‌مقام عام عظام علیه‌السلام عوام غلام فتاده‌ام فرجام قائم‌مقام قتل‌عام قدیم‌الایام قوام قیام کام کدام کلام گام گرام گمنام لاغراندام لجام لگام مادام مام نابهنگام ناتمام شام شباهنگام شب‌هنگام شهرام اکرام التزام التیام الزام الکتروکاردیوگرام ارحام ارقام ازدحام استحکام استحمام نافرجام ناکام نام ناهمگام نتردام نظام احکام احلام اختتام ادغام سیه‌فام شادکام استخدام استرحام استشمام استعلام استفهام استلزام نقره‌فام نکونام نمام نمک‌به‌حرام نیام نیک‌فرجام نیکنام نیکوکلام نیمه‌تمام هولوگرام هیچ‌کدام یک‌کلام

جرائم صائم علائم غنائم فائم دائم سوائم قائم

بم زیر و بم زیروبم

اتم اکوسیستم الگوریتم آیتم ختم رستم ریتم ستم سیستم شتم شصتم لگاریتم بیستم تکتم تم حاتم حتم خاتم ماتم هشتم هفتم

متلاطم پرتلاطم تلاطم

هیثم میثم

کمونیسم کوبیسم گالوانیسم لیبراسم لیبرالیسم متبسم متقسم مجسم مدرنیسم مراسم مقسم مکانیسم منقسم منگولیسم موسم میتراییسم میکروارگانیسم ناتورالیسم ابوالقاسم ارگاسم ارگانیسم ماتریالیسم مارکسیسم متابولیسم اسم اگزیستانسیالیسم الکلیسم امپریالیسم روماتیسم رومانتیسم رئالیسم ژورنالیسم سادیسم سانترالیسم سکولاریسم سم سمبلیسم سمبولیسم سوررئالیسم سوسیالیسم سیتوپلاسم صهیونیسم طلسم فاشیسم فرامدرنیسم فرمالیسم فمینیسم اومانیسم ایده‌آلیسم آستیگماتیسم آنارشیسم آندوپلاسم بوداییسم پراگماتیسم پست‌مدرنیسم پلاسم تبسم تجسم ترکیسم تروریسم توریسم جاسم جسم دادائیسم رادیکالیسم راشیتیسم رسم رماتیسم رمانتیسم فئودالیسم قاسم قسم کاپیتالیسم نارسیسم ابالقاسم ناسیونالیسم نهیلیسم نیهیلیسم نئورئالیسم هم‌قسم

متخاصم مخاصم معتصم تخاصم خصم منقصم

اعاجم مهاجم نامنسجم پنجم تهاجم جم حجم عجم کم‌حجم نجم هفت‌انجم انجم پرحجم مترجم متهاجم معجم منجم منسجم

پرچم

بی‌رحم رحم صله‌رحم لحم مراحم مزاحم ترحم دل‌رحم ملتحم

امثالهم اهم بدفهم بی‌مرهم نافراهم نافهم نامبهم فراهم فهم قابل‌فهم کج‌فهم مبهم متوهم متهم مرهم نفهم نمی‌خواهم نوزدهم نهم وهم هجدهم پانزدهم پنجاهم تفاهم تفهم توهم سرهم سوءتفاهم سهم سیزدهم شانزدهم شیرفهم غیرمبهم تیزفهم چهاردهم چیزفهم دراهم درهم دوازدهم دهم دیرفهم روی‌هم زبان‌نفهم ملهم موهم مهم هفدهم هم یازدهم یک‌درهم

اخم پرزخم پیچ‌وخم تخم چشم‌زخم خم دوخم اخم‌وتخم سیاه‌زخم شخم ضخم مرخم افخم بداخم زخم یک‌خم

اقدم آدم صبحدم صدم عدم قدم کژدم بازدم بدقدم مودم نادم نامردم نودم هشتادم هفتادم همان‌دم بنی‌آدم پیش‌قدم تصادم تقدم ثابت‌قدم چندم سپیده‌دم سست‌قدم گندم خادم خدم خودم خوش‌قدم خیرمقدم دم دمادم متقدم مردم مستخدم مقدم منهدم همدم هم‌قدم یکدم یک‌قدم

ذم

ارگانیزم امپریالیزم ﻻزم ماﻻیلزم متلازم مستلزم مکانیزم تلازم جازم جزم حازم حزم عزم لازم لوازم هیپنوتیزم ملازم ملتزم ملزم میکرواورگانیزم همرزم خوارزم رزم زمزم شارلاتانیزم صهیونیزم عازم اولوالعزم بزم تروریزم هیزم

دیرهضم زودهضم ضم

اعاظم اعظم بی‌نظم معظم منتظم منظم ناظم نامنتظم صدراعظم غیرمنظم کاظم نامنظم نظم

هضم هاضم

اپیدرم ارم اسپرم اکرم انیفورم محارم محترم پرجرم پرشرم پشت‌گرم ترم تورم جرم جهرم چرم چهارم محرم مکارم مکرم میکروگرم میلی‌گرم نافرم نامحرم نانوگرم نرم نگذارم بی‌آرم بی‌آزرم بی‌جرم بی‌شرم پرآزرم حرم خداکرم خرم خوش‌فرم خونگرم ورم اونیفورم اهرم آزرم بارم بدفرم دلگرم رفورم رم ژاندارم سرگرم سمیرم سندرم شرم طارم فرم کرم کیلوگرم گرم گرماگرم لاجرم مبرم متورم مجرم ولرم هرم هزارم یونیفرم

دژم

ابریشم بدچشم خدم‌وحشم خشم زاغ‌چشم سریشم سویشم چشم حشم شم قشم محتشم هاشم هم‌چشم یشم ششم بنی‌هاشم پاک‌چشم پرپشم پشم تنگ‌چشم تیزچشم چپ‌چشم یک‌چشم

اعم بدطعم طعم متنعم منعم بی‌طعم تنعم خوش‌طعم زعم نعم

شلغم علیرغم غم بلغم بی‌غم رغم نغم

تک‌رقم رقم قم منتقم

پرتحکم پرتراکم محاکم محکم مستحکم نامتراکم هندی‌کم تحکم تراکم کم کم‌کم متراکم حاکم حکم دست‌کم شکم غررالحکم متلکم یک‌کم یکم

گم سردرگم بیگم دیافراگم

استکهلم اعلم الم متعلم متکلم محتلم مسلم مظالم معالم معلم میکروفیلم ناسالم نوقلم بلم بی‌علم دیلم سالم سلم ظالم ظلم عالم علم دیپلم عوالم تألم تظلم تعلم تکلم تله‌فیلم چهلم حلم غیرمسلم فوق‌دیپلم فیلم قلم کلم گل‌کلم هم‌قلمهم قافیه های مختوم به حرف ف

ماکسیمم متمم مصمم امم تیمم مینیمم ماکزیمم

ترنم نم نم جنم صنم مغتنم نم جهنم خانم شبنم نم‌نم

احیاءالعلوم استادیوم اورانیوم نامختوم نامرسوم نامعلوم نامفهوم نجوم وازکتوم وصوم پلاستوفوم پنتیوم تاندوم تداوم تیتانیوم سوم سیلیسیوم شوم صوم علوم عموم غیرمرسوم فوم حلقوم خرطوم دارالعلوم دایره‌العلوم دوم راحت‌الحلقوم رادیوم رسوم رفراندوم رقوم روم ریبوزوم زادبوم مختوم مخدوم مداوم مدعی‌العموم مدیوم مذموم مرحوم مرسوم مرقوم مسموم زقوم زوم زیست‌بوم ژرمانیوم سلنیوم سمپوزیوم سموم سندروم قدوم قوم قیوم کاندوم کروم کروموزوم کلثوم کنسرسیوم کوانتوم لزوم لیتیوم ماموم متداوم محروم محکوم مصدوم مضموم مظلوم معدوم معصوم معلوم وکیوم اولتیماتوم آکواریوم آلبوم آلومینیوم آنگستروم باتوم باقرالعلوم بوم بی‌مفهوم پترولیوم پرتداوم مغموم مفهوم مقاوم مقسوم مکتوم ملزوم منظوم موسوم موم موهوم می‌تراوم هجوم هلیوم هماتوم هموم یوم

ابراهیم اسلیم اقالیم مفاهیم تایم عقیم علایم غنایم غیرمستقیم فخیم فریم فهیم قایم قدیم مقیم ملایم منیزیم ناملایم ندیم نسیم نعیم نیم وخیم اقلیم الیم اورشلیم آنزیم بازمی‌گردیم بدخیم تسهیم حلیم حمیم خودتنظیم خوش‌خیم دایم دژخیم دیم دیهیم رباط‌کریم رجیم رحیم رژیم رویم زعیم سدیم تصمیم تعالیم تعظیم تعلیم تعمیم تفهیم تقدیم تقسیم تحریم تحکیم ترحیم ترسیم ترمیم تسلیم تسنیم تقویم تکریم تنظیم تیم جاجیم جرایم جعبه‌تقسیم جیم حجیم ضخیم ضمایم عبدالعظیم عزایم عظیم برمی‌خوریم بهایم بی‌سیم بیم پارانشیم پالادیم پانتومیم پتاسیم پیم کریم کلسیم حریم حکیم سقیم سلنیم سلیم سهیم سیم سین‌جیم شمیم کلیم کیم گریم گلیم لحیم لئیم مدیم مریم مستقیم هافتایم هفت‌اقلیم یتیم

شاهنامه فردوسی | مثنوی معنوی | دیوان حافظ | گلستان سعدی

کافه‌کتاب توسط گروهی از جوانان با هزینه شخصی اداره می‌شود.

لطفا در تامین هزینه‌های سایت، ما را یاری دهید.

شماره کارت:

5022291089655144

اسامی حمایت‌کنندگان

    

کافه کتاب بزرگ‌ترین کتابخانه فارسی و بزرگ‌ترین پایگاه دانلود کتاب‌های نایاب در ایران می‌باشد. در کافه‌کتاب می‌توانید به دانلود رمان، دانلود کتاب‌های PDF، کتاب‌های صوتی و کتاب‌های درسی بپردازید. در این پایگاه همچنین انواع کتاب‌های تاریخ، جغرافیا، اسطوره‌شناسی، فلسفه، ادیان و الهیات، جامعه‌شناسی، روانشناسی، زبان‌شناسی، شعر و رمان در کنار آرشیو روزنامه‌های کمیاب قدیمی، موجود می‌باشد.

| Tags | Sitemap | RSS | Atom | PDF |

همه حقوق، برای کافه‌کتاب محفوظ است.

قوانین و مقررات | تماس با ما

Copyright © 2012 ~ 2022  |  Design By: Bahman Ansari

شماره واتساپ و تلگرام

+1 (530) 830 1000

هم قافیه های مختوم به حرف ف
هم قافیه های مختوم به حرف ف
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *