کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

خواص دارویی و گیاهی

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب
کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

Copy Right By 2016 – 1395

مختوم به آب

 

 

 

 

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

 

مختوم به رب

 

 

مختوم به سب

 

 

 

 

 

 

 

مختوم به لب

 

مختوم به وب

 

مختوم به هب

 

مختوم به یب

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه *

وب‌ سایت

Δdocument.getElementById(“ak_js_1”).setAttribute(“value”,(new Date()).getTime());

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه *

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

وب‌ سایت

Δdocument.getElementById(“ak_js_1”).setAttribute(“value”,(new Date()).getTime());

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

مختوم به با

مختوم به پا

مختوم به تا و طا

مختوم به جا

 

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

 

مختوم به دا

مختوم به را

مختوم به زا ، ذا ، ضا و ظا

مختوم به ثا، سا، صا

مختوم به شا

مختوم به عا

مختوم به فا

مختوم به قا

مختوم به کا

مختوم به لا

مختوم به ما

مختوم به نا

مختوم به وا

مختوم به ها

مختوم به یا

 

سلام ………….آیا درست است قافیه در حروف شبیه هم نباشد ولی در وزن و آهنگ شبیه هم باشد………………… مثلا دو کلمه ی کلام وعاشقان آیا (لام و قان)که در حروف یکی نیستند ولی در آهنگ یکی هستند با هم قافیه میشوند.

سلام . خیر نمی شود . باید حروفشان هم شبیه هم باشد

خیر درست نیست

نه جان برادر.لام و قاف باهم روی نیستند و هم قافیه نمی شوند.کلام با سلام با غلام قافیه می شوند.

سلام نه نمیشود باید حداقل دو حرف آخر شبیه هم باشند البته استثنا هم وجود دارد مثلا در کلمات مختوم به الف یا همان آ،مشترک بودن در یک حرف کافی است پس مثلا کلمه معنا و رسوا هم قافیه اند

در ترانه بله میشه

سلام و عرض ادب دوست و سرور عزیز واقعا بعضی جاها این سایت شما گره از مشکل شعرا باز میکنه خداقوت و خسته نباشید.

سپاسگزارم برادر عزیزم

در قسمت مختوم به الف واژه های (حقّا) و(حوّا) و (کلّا) نیامده بود.

بعد از آخرین صامت کلیه حروف روی ، باید عینا تکرار شه. مورد شما رو قافیه شنیداری میگن.بیشتر در ترانه کاربرد داره که از لحاظ دستوری غلط است.

کلام و عاشقان. اولاً کلام مفرد است، عاشقان جمع. ثانیاً کلام و عاشق با هم قافیه نمی شوند. کلام با سلام، بام، نام قافیه می شود و عاشق با موافق … اما اگر مثلاً دو گلمه با ز و ذال نوشته شوند یا سین و صاد قاقه=یه کردن آنها اشکال ندارد. مثل بگذار و هزار البته در یک مورد. چرا که گفته اند قافیه به لفظ است نه به تقریر.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه *

وب‌ سایت

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

Δdocument.getElementById(“ak_js_1”).setAttribute(“value”,(new Date()).getTime());

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

MAJID FAZELI

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها مختوم به ب
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به آب

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

آب
باریکه آب
بندآب
بی آب
پُرآب
چاه آب
دست به آب
ضدآب
کم آب
کوزه آب
مخزن آب
مرکز آب
منبع آب
مآب
اشرافی مآب
فرنگی مآب
تاب
آب و تاب
بی تاب
پیچ و تاب
آفتاب
پرتو آفتاب
حمام آفتاب
طلوع آفتاب
قرص آفتاب
بازتاب
پرتاب
جهانتاب
چرکتاب
عالمتاب
شبتاب
کرم شبتاب
شتاب
کتاب
حساب و کتاب
اهل کتاب
لاکتاب
مهتاب
نختاب
خواب
بیخواب
کم خواب
همخواب
تختخواب
رختخواب
بُخور و بخواب
تعبیر خواب
انتخاب
سرخاب
پساب
حساب
بدحساب
بی حدوحساب
بی حساب
تصفیه حساب
حرف حساب
حق و حساب
خرده حساب
خوش حساب
ذیحساب
صورتحساب
ماشین حساب
مفاصاحساب
ناحساب
تسویه حساب
علی الحساب
آبساب
احتساب
اکتساب
انتساب
انساب
کف ساب
شهاب
تیر شهاب
التهاب
ایاب و ذهاب
رکاب
خوش رکاب
پا برکاب
ارتکاب
لعاب
لفت و لعاب
ارعاب
انشعاب
خطاب
مستطاب
جناب
مستطاب
اقطاب
قطاب
خشاب
دوشاب
پیشاب
عذاب
مذاب
انجذاب
جذاب
کذاب
نایاب
غیاب
ارزیاب
ارتفاع یاب
آسیاب
پرّه آسیاب
بازاریاب
دروغیاب
دیریاب
ردیاب
زاویه یاب
زودیاب
کمیاب
فلز کمیاب
فلزیاب
کاریاب
کامیاب
مین یاب
نشت یاب
خراب
خانه خراب
هوای خراب
سراب
شراب
گل شراب
جوراب
زیراب
سیراب
اعراب
اِعراب
اضطراب
مضراب
تک مضراب
چهار مضراب
شکراب
محراب
میراب
احزاب
تیزاب
سحاب
اصحاب
تالاب
منجلاب
انقلاب
فاضلاب
گلاب
گل گلاب
اسطرلاب
رمل و اسطرلاب
سِیلاب
قلاب
طلاب
باب
ارباب
حباب
رباب
شباب
اسباب
کباب
تاس کباب
چلوکباب
سیخ کباب
من باب
ناباب
حدنصاب
انتصاب
اعتصاب
اعصاب
قصاب
نصاب
آداب
مبادی آداب
شاداب
زرداب
قنداب
گنداب
گرداب
تنداب
مرداب
سفیداب
اعجاب
ایجاب
حجاب
کشف حجاب
مجاب
سنجاب
احتجاب
استیجاب
مستجاب
ناب
بادۀ ناب
جناب
عالی جناب
طناب
اجتناب
بیناب
عناب
سیماب
برفاب
دوغاب
قاب
نقاب
عقاب
اعقاب
القاب
بشقاب
لبه بشقاب
جواب
حاضرجواب
بی جواب
ثواب
عمل ثواب
صواب
ناصواب
تواب

مختوم به بب

سبب
بی سبب

مختوم به تب

تب
مکتب
مرتب
نامرتب
مراتب
سلسله مراتب
کاتب
مکاتب

 مختوم به جب

عجب
رجب
وجب
حاجب
واجب
ناواجب
موجب
متعجب
مستوجب
تعجب
حجب

 مختوم به حب

مستحب
فعل مستحب
صاحب
مصاحب
بلاصاحب
بی صاحب
زمین بی صاحب
تصاحب

مختوم به خب

منتخب

مختوم به دب

ادب
با ادب
بی ادب
اسائۀ ادب
مؤدب
آیینه محدب
عدسی محدب
تحدب

 مختوم به ذب

جاذب
کاذب
سقف کاذب
صبح کاذب
جذب
کذب

مختوم به رب

جرب
عرب
مُعرب
طرب
مقرب
خط مورب
مشرب
خوش مشرب
هم مشرب
مضرب
عقرب
نیش عقرب
ضارب
متقارب
اقارب
مُحارب
چرب
اسیدچرب
حرب
درب
ضرب
ایرادضرب
جدول ضرب
چهار ضرب
حاصلضرب
یکضرب
غرب
بلوک غرب
سرب
ارج و قرب
مغرب
مطرب
مضطرب
تجارب
تقارب
میکرب
ترب

مختوم به زب

عزب
حزب

مختوم به سب

اسب
پرورش اسب
چسب
برچسب
دلچسب
کسب
حق کسب
حسب
برحسب
نسب
اصل و نسب
حسب و نسب
عالی نسب
محاسب
کاسب
مناسب
نامناسب
متناسب
نامتناسب
تناسب

مختوم به شب

شب
در شب
هر شب
امشب
دیشب
پریشب
چادر شب
سرشب
نصف شب
اسم شب
نیمه شب

 مختوم به صب

عصب
منصب
صاحب منصب
غاصب
متعصب
تعصب
غصب
نصب

مختوم به ضب

غضب
میرغضب

مختوم به طب

رطب
مطب
طب
مخاطب
قطب

مختوم به ظب

مواظب 

مختوم به عب

شعب
مکعب
مترمکعب
سانتیمتر مکعب
منشعب
صعب
کعب
رعب

مختوم به غب و قب

غبغب
باد غبغب
راغب
مختوم به قب
عقب
در عقب
دنده عقب
صندلی عقب
لقب تعاقب
ثاقب
عواقب
متعاقب
مراقبکلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

مختوم به کب

مَرکب
جهل مرکب
چشم مرکب
صفت مرکب
مُرَکب
کوکب
گل کوکب
کواکب
مرتکب

مختوم به لب

لب
حلب
طلب
داوطلب
انحصارطلب
آرامش طلب
آزادی طلب
آسایش طلب
آشوب طلب
اصلاح طلب
جاه طلب
سرباز داوطلب
سلطنت طلب
سلطه طلب
شهرت طلب
صلح طلب
فرصت طلب
قسط طلب
نفع طلب
ثعلب
اغلب
مطلب
پیچیدگی مطلب
کنه مطلب جلب
سلب
قلب
پیوندقلب
تپش قلب
خوش قلب
رقت قلب
ضربان قلب
قسی القلب
صلب
جسم صلب جالب
حالب
طالب
غالب
قالب
مطالب
رئوس مطالب
فهرست مطالب
منقلب

مختوم به مب

بمب
دمب

مختوم به نب

زینب
جانب
اجانب
این جانب
جوانب
مجانب
زاویه مجانب
دیرجنب
جنب
پرده جنب
ذات الجنب

مختوم به وب

محبوب
مکتوب
جوب
محجوب
وجوب
چوب
چهار چوب
الکل چوب
خوب
مجذوب
مخروب
برفروب
جاروب
خاکروب
رُفت و روب
غروب
طلوع و غروب
تنگِ غروب
مشروب
آب مشروب
مضروب
رسوب
محسوب
منسوب
آشوب
پُر آشوب
دل آشوب
شهرآشوب
منصوب
مغضوب
مرطوب
هوای مرطوب
مرعوب
مرغوب
نامرغوب
دیوارکوب
آهنکوب
برنجکوب
بزن بکوب
جلدزرکوب
جلدطلاکوب
خرمنکوب
دارکوب
دیوارکوب
راکب و مرکوب
رویه کوب
زرکوب
سرکوب
طلاکوب
گوشت کوب
لگدکوب
منکوب
میخکوب
اسلوب
مصلوب
مطلوب
کمال مطلوب
نامطلوب
مغلوب
صفت مغلوب
لوبک
جَنوب
قطب جنوب
صبر ایّوب
تیوب
عیوب
معیوب
ذوب
تناوب
فوب
هیدروفوب
برق متناوب
جریان متناوب
کسر متناوب

مختوم به هب

مذهب
لامذهب
هم مذهب
راهب
مذاهب
مواهب
ملتهب

مختوم به یب

نایب
صایب
نظر صایب
ضرایب
عجایب
غایب
غرایب
مصایب
معایب
مهیب
حبیب
تحبیب
طبیب
ترتیب
جیب
تهِ جیب
در جیب
عجیب
نجیب
نانجیب
زن نجیب
ادیب
تأدیب
دارالتأدیب
اکاذیب
تکذیب
تهذیب
اریب
تخریب
تقریب
ضریب
قریب
عنقریب
غریب
رفتار غریب
فریب
ظاهر فریب
عوام فریب
مردم فریب
دلفریب
تنزیب
آسیب
پرنسیب
بی پرنسیب
سیب
درخت سیب
کرم سیب
شیب
سراشیب
هم شیب
شکیب
نصیب
خطیب
سنبل الطیب
ترغیب
تعقیب
تحت تعقیب
قابل تعقیب
منع تعقیب
رقیب
ترکیب
بدترکیب
خوش ترکیب
صلیب
آمیب
تصویب
عدم تصویب
تذهیب
عیب
پُر عیب
غیب
تیر غیب
علم غیب

جدول کامل هم قافیه ها

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Δ

هم قافیه ها مختوم به ی به ترتیب حروف الفبا أی خودرأی رأی روشن‌رأی نیک‌رأی هم‌رأی ئی ابتدائی اجرائی ادعائی اروپائی استثنائی استوائی اشتغال‌زائی اعطائی اقتضائی القائی اهدائی اهورائی آریائی آشنائی بازگشائی بازگوئی برپائی بسزائی ادامه مطلب…

هم قافیه ها مختوم به ه به ترتیب حروف الفبا ئه ارائه اروگوئه پاراگوئه تبرئه تخطئه توطئه خطیئه سیئه اه احمدشاه اردوگاه اسارتگاه استراحتگاه استقلال‌خواه اسفندماه اسلام‌پناه اسلام‌خواه اشتباه اطراقگاه افزون‌خواه افواه اقامتگاه اکراه الکترون‌خواه ادامه مطلب…

هم قافیه ها مختوم به واو به ترتیب حروف الفبا مختوم به ئو زائو شیرکاکائو کاکائو ویدئو او او روانکاو کاو کنجکاو گاو گوستاو ناو واو یوگسلاو یوگوسلاو بو ابو آب‌لمبو آب‌لنبو بامبو ببو بدبو ادامه مطلب…

از هم قافیه های به ترتیب حروف الفبا استفاده کنید

هم قافیه ها مختوم به  الف

به ترتیب حروف الفبا

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ب

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  پ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ت

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ث

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  جیم

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  چ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ح

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  خ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  دال

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ذال

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ر

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ز

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ژ

به ترتیب حروف الفبا

 

هم قافیه ها مختوم به سین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  شین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به صاد

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ضاد

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به طا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ظا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به عین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  غین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به فا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  قاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به کاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  گاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به لام

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  میم

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به نون

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  واو

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به ه

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ی

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

.

صفحۀ اینستاگرام بانک ترانه
Banke_Taraneh@

.

کانال تلگرام بانک ترانه
Banke_Taraneh@

هم قافیه ها قافیه یاب مختوم به : الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی – هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا – هم قافیه ها بر اساس شباهت وزنی – یک صفحۀ جذاب و ارزشمند برای شاعران و ترانه سرایان هم قافیه ها قافیه یاب – آموزش شعر – آموزش شعر – کلمات هم قافیه – کلمات هم قافیه

admin

آگوست 29, 2021
دانستنی ها, مطالب درسی

Leave a comment
520 Views

3 روز ago

16 روز ago

مارس 12, 2022

شاید تا به حال شده باشد که شعری را نوشته باشید و دنبال یک کلمه هم قافیه باشید، اما چیزی پیدا نکردید. ما امروز در این مطلب لیستی از کلمات هم قافیه مختوم به ا را قرار داده ایم تا شما از آنها استفاده کنید.کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

با سایت جامع هنر و سرگرمی همراه باشید…

با

ابا

آبا

بابا

بارنابا

بی‌محابا

بی‌مهابا

جدو آبا

حیدربابا

خان بابا

ریش‌بابا

زن بابا

محابا

عجبا

نجبا

مرحبا

ادبا

معجم‌الادبا

اقربا

آدم‌ربا

آهن‌ربا

دلربا

ربا

شلم‌شوربا

شوربا

غربا

کهربا

مربا

هواپیماربا

سبا

صبا

اطبا

خطبا

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

عبا

آل عبا

الفبا

رقبا

سبزقبا

سبزه‌قبا

قبا

یک‌لاقبا

رومبا

وبا

کوبا

طوبا

فریبا

شکیبا

زیبا

دیبا

توشیبا

نازیبا

ناشکیبا

پا

پاپا

سراپا

سرتاپا

بپا

چوب پا

پشت پا

سخت پا

هشت‌پا

بادپا

بندپا

ردپا

برپا

چارپا

چهارپا

خرپا

دیرپا

سرپا

هزارپا

تیزپا

گریزپا

کف پا

بزرگ‌پا

سنگ پا

چمپا

قلم پا

همپا

ماشین پا

اروپا

بی پر و پا

بی سر و پا

بی‌دست‌وپا

پر و پا

دست و پا

دوپا

نوپا

برهنه‌پا

خرده‌پا

کله‌پا

بی پا

تیپا

چلیپا

سایپا

فیپا

تا

مهابهاراتا

بتا

تتا

چندتا

کودتا

جاکارتا

راستا

روستا

ستا

هم راستا

شتا

ناشتا

استفتا

شگفتا

گفتا

فتا

یکتا

دلتا

بی‌ همتا

متا

همتا

آتلانتا

سپنتا

تک و تا

تویوتا

تا‌به‌تا

آزیتا

آناهیتا

آنیتا

بیتا

چیتا

دیتا

گیتا

ثا

رثا

جا

نهاجا

بجا

نابجا

برجا

پابرجا

درجا

رجا

هر جا

سجا

کجا

هرکجا

یکجا

اینجا

آنجا

بدین جا

همان جا

همین‌ جا

تک‌هجا

جا‌به‌جا

هجا

همه‌جا

بی‌جا

حا

امحا

انحا

بطحا

مسیحا

خا

ژاژخا

سخا

زلیخا

دا

ادا

خوش ادا

فرادا

کانادا

مبادا

منادا

بدا

ابتدا

اقتدا

مبتدا

مقتدا

جدا

جداجدا

خدا

با خدا

بنده خدا

به امان خدا

به نام خدا

بی خدا

پناه برخدا

خانه خدا

خواست خدا

دهخدا

کدخدا

محض رضای خدا

مردخدا

ناخدا

پس فردا

تا فردا

دردا

ردا

فردا

آب‌ زدا

اشکال‌ زدا

اندوه زدا

اهورامزدا

بیابان‌ زدا

تشنج‌ زدا

تنش‌ زدا

جنگل زدا

چرک زدا

حساسیت‌ زدا

رسوب‌ زدا

رطوبت‌ زدا

رنگ‌ زدا

زدا

سم‌ زدا

غم زدا

فقرزدا

گندزدا

مزدا

میکروب‌ زدا

اشدا

بدصدا

بیصدا

بی سر و صدا

پُر سر و صدا

حرف بیصدا

تک صدا

تُن صدا

ته صدا

خوش صدا

دامنه صدا

سر و صدا

صدا

ضد صدا

کم‌ صدا

گرفتن صدا

هم صدا

اعدا

فدا

گدا

شب یلدا

یلدا

اوگاندا

بلندا

پاندا

حرف ندا

خداوندا

روآندا

لیندا

ندا

هوندا

هیوندا

بودا

سودا

گودا

یهودا

اهدا

سیدالشهدا

شهدا

آیدا

پیدا

شیدا

فلوریدا

کم‌ پیدا

کاندیدا

ناپیدا

هویدا

ذا

ماذا

اعتصاب غذا

بدغذا

بی‌ غذا

پیش‌ غذا

تحلیل غذا

غذا

کم‌ غذا

هم‌ غذا

هکذا

لذا

علی‌ هذا

مع‌ هذا

ایذا

را

آرا

اخذ آرا

آستارا

آشکارا

آنکارا

بخارا

بزم‌آرا

پروردگارا

تارا

تشتت آرا

جهان‌ آرا

چمن‌ آرا

چهره‌ آرا

خارا

خداوندگارا

خودآرا

دارا

دل‌ آرا

رزم‌ آرا

سارا

سازگارا

سخن‌ آرا

سنگ خارا

شهرآرا

صحنه‌ آرا

صف‌ آرا

صفحه‌ آرا

کارا

کتاب‌ آرا

گل‌ آرا

گوارا

مجلس‌ آرا

مدارا

مملکت‌ آرا

میوه‌ آرا

ناکارا

ناگوارا

نهارا

نیاگارا

یارا

هم قافیه های دیگر به مرور قرار می گیرند…

منبع:

https://elmineh.ir

Tags کلمات هم قافیه کلمات هم قافیه مختوم به ا کلمات هم قافیه مختوم به الف کلمات هم قافیه مختوم به حرف ا کلمات هم قافیه مختوم به حرف الف هم قافیه هم قافیه تنها هم قافیه مختوم به ا هم قافیه مختوم به الف هم قافیه ها مختوم به ا هم قافیه ها مختوم به حرف ا هم قافیه ها مختوم به حرف الف هم قافیه های مختوم به ا هم قافیه های مختوم به االف هم قافیه های مختوم به الف هم قافیه های مختوم به حرف ا هم قافیه های مختوم به حرف الف

در طول 24 ساعت شبانه روز، کارهای زیادی است که می توانیم انجام دهیم. عبادت، …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

آﻻم ابرام ابهام اتمام وادی‌السلام والامقام والسلام واﻻمقام وام ویتنام هالوگرام هرکدام هشام هم‌کلام همگام همنام هنگام اتهام اجرام اجسام احترام احتشام ماموگرام محرم‌الحرام مدام مرام مسام مستدام مسجدالحرام مشام مشعرالحرام مقام ملودرام مهرام مهنام ناآرام احتلام احجام احرام احشام اسلام امام امیرنظام انتظام انتقام انجام اندام انسجام انضمام انعام انقسام انهدام اوهام اهتمام اهرام ایام ای‌بی‌ام ایتام ایزوگام ایلام ایهام آرام آلام آمستردام بادام بادوام بام بانضمام بداندام بدفرجام بدنام بسطام بنام بوده‌ام بهرام بهنام بی‌ابهام بی‌احترام بی‌انسجام بی‌آرام بیت‌الحرام بی‌دوام بی‌سرانجام تلگرام تمام توأم ثبت‌نام ثقه‌الاسلام جام جذام جزام حاج‌بادام حجهالاسلام حرام حسام حطام حکام حمام خاخام خام خدام خوش‌اندام بی‌فرجام بی‌کلام بی‌لگام بی‌مرام بی‌نام بی‌هنگام پاکنام پرازدحام پردوام پرهام پسته‌شام پشت‌بام پیاده‌نظام پیام پیش‌گام پیغام تام تربت‌جام ترکانده‌ام تشنه‌کام تکبیره‌الاحرام تلخ‌کام خوش‌فرجام خوش‌مرام اصنام اطعام اعتصام اعدام اعزام اعلام اغتنام اقدام اقسام اقلام اقوام رام رخام رسام زردفام زرفام زرین‌فام زکام زمام زودهنگام زیباکلام سام سرانجام سرخ‌فام سرسام سلام سمسام سواره‌نظام سهام سه‌گام سی‌ام سی‌دی‌رام الهام خوش‌نام خون‌آشام خیام دارالایتام دارالسلام دام درازاندام درام درشت‌اندام دشنام دلارام دﻻرام دوام دیاگرام دیرهنگام دینام شهنام شیرین‌کام صدام صدرالاسلام صمصام صیام ضرغام طعام ظهیرالاسلام عالی‌مقام عام عظام علیه‌السلام عوام غلام فتاده‌ام فرجام قائم‌مقام قتل‌عام قدیم‌الایام قوام قیام کام کدام کلام گام گرام گمنام لاغراندام لجام لگام مادام مام نابهنگام ناتمام شام شباهنگام شب‌هنگام شهرام اکرام التزام التیام الزام الکتروکاردیوگرام ارحام ارقام ازدحام استحکام استحمام نافرجام ناکام نام ناهمگام نتردام نظام احکام احلام اختتام ادغام سیه‌فام شادکام استخدام استرحام استشمام استعلام استفهام استلزام نقره‌فام نکونام نمام نمک‌به‌حرام نیام نیک‌فرجام نیکنام نیکوکلام نیمه‌تمام هولوگرام هیچ‌کدام یک‌کلام

جرائم صائم علائم غنائم فائم دائم سوائم قائم

بم زیر و بم زیروبم

اتم اکوسیستم الگوریتم آیتم ختم رستم ریتم ستم سیستم شتم شصتم لگاریتم بیستم تکتم تم حاتم حتم خاتم ماتم هشتم هفتم

متلاطم پرتلاطم تلاطم

هیثم میثم

کمونیسم کوبیسم گالوانیسم لیبراسم لیبرالیسم متبسم متقسم مجسم مدرنیسم مراسم مقسم مکانیسم منقسم منگولیسم موسم میتراییسم میکروارگانیسم ناتورالیسم ابوالقاسم ارگاسم ارگانیسم ماتریالیسم مارکسیسم متابولیسم اسم اگزیستانسیالیسم الکلیسم امپریالیسم روماتیسم رومانتیسم رئالیسم ژورنالیسم سادیسم سانترالیسم سکولاریسم سم سمبلیسم سمبولیسم سوررئالیسم سوسیالیسم سیتوپلاسم صهیونیسم طلسم فاشیسم فرامدرنیسم فرمالیسم فمینیسم اومانیسم ایده‌آلیسم آستیگماتیسم آنارشیسم آندوپلاسم بوداییسم پراگماتیسم پست‌مدرنیسم پلاسم تبسم تجسم ترکیسم تروریسم توریسم جاسم جسم دادائیسم رادیکالیسم راشیتیسم رسم رماتیسم رمانتیسم فئودالیسم قاسم قسم کاپیتالیسم نارسیسم ابالقاسم ناسیونالیسم نهیلیسم نیهیلیسم نئورئالیسم هم‌قسم

متخاصم مخاصم معتصم تخاصم خصم منقصم

اعاجم مهاجم نامنسجم پنجم تهاجم جم حجم عجم کم‌حجم نجم هفت‌انجم انجم پرحجم مترجم متهاجم معجم منجم منسجم

پرچم

بی‌رحم رحم صله‌رحم لحم مراحم مزاحم ترحم دل‌رحم ملتحم

امثالهم اهم بدفهم بی‌مرهم نافراهم نافهم نامبهم فراهم فهم قابل‌فهم کج‌فهم مبهم متوهم متهم مرهم نفهم نمی‌خواهم نوزدهم نهم وهم هجدهم پانزدهم پنجاهم تفاهم تفهم توهم سرهم سوءتفاهم سهم سیزدهم شانزدهم شیرفهم غیرمبهم تیزفهم چهاردهم چیزفهم دراهم درهم دوازدهم دهم دیرفهم روی‌هم زبان‌نفهم ملهم موهم مهم هفدهم هم یازدهم یک‌درهم

اخم پرزخم پیچ‌وخم تخم چشم‌زخم خم دوخم اخم‌وتخم سیاه‌زخم شخم ضخم مرخم افخم بداخم زخم یک‌خم

اقدم آدم صبحدم صدم عدم قدم کژدم بازدم بدقدم مودم نادم نامردم نودم هشتادم هفتادم همان‌دم بنی‌آدم پیش‌قدم تصادم تقدم ثابت‌قدم چندم سپیده‌دم سست‌قدم گندم خادم خدم خودم خوش‌قدم خیرمقدم دم دمادم متقدم مردم مستخدم مقدم منهدم همدم هم‌قدم یکدم یک‌قدم

ذم

ارگانیزم امپریالیزم ﻻزم ماﻻیلزم متلازم مستلزم مکانیزم تلازم جازم جزم حازم حزم عزم لازم لوازم هیپنوتیزم ملازم ملتزم ملزم میکرواورگانیزم همرزم خوارزم رزم زمزم شارلاتانیزم صهیونیزم عازم اولوالعزم بزم تروریزم هیزم

دیرهضم زودهضم ضم

اعاظم اعظم بی‌نظم معظم منتظم منظم ناظم نامنتظم صدراعظم غیرمنظم کاظم نامنظم نظم

هضم هاضم

اپیدرم ارم اسپرم اکرم انیفورم محارم محترم پرجرم پرشرم پشت‌گرم ترم تورم جرم جهرم چرم چهارم محرم مکارم مکرم میکروگرم میلی‌گرم نافرم نامحرم نانوگرم نرم نگذارم بی‌آرم بی‌آزرم بی‌جرم بی‌شرم پرآزرم حرم خداکرم خرم خوش‌فرم خونگرم ورم اونیفورم اهرم آزرم بارم بدفرم دلگرم رفورم رم ژاندارم سرگرم سمیرم سندرم شرم طارم فرم کرم کیلوگرم گرم گرماگرم لاجرم مبرم متورم مجرم ولرم هرم هزارم یونیفرم

دژم

ابریشم بدچشم خدم‌وحشم خشم زاغ‌چشم سریشم سویشم چشم حشم شم قشم محتشم هاشم هم‌چشم یشم ششم بنی‌هاشم پاک‌چشم پرپشم پشم تنگ‌چشم تیزچشم چپ‌چشم یک‌چشم

اعم بدطعم طعم متنعم منعم بی‌طعم تنعم خوش‌طعم زعم نعم

شلغم علیرغم غم بلغم بی‌غم رغم نغم

تک‌رقم رقم قم منتقم

پرتحکم پرتراکم محاکم محکم مستحکم نامتراکم هندی‌کم تحکم تراکم کم کم‌کم متراکم حاکم حکم دست‌کم شکم غررالحکم متلکم یک‌کم یکم

گم سردرگم بیگم دیافراگم

استکهلم اعلم الم متعلم متکلم محتلم مسلم مظالم معالم معلم میکروفیلم ناسالم نوقلم بلم بی‌علم دیلم سالم سلم ظالم ظلم عالم علم دیپلم عوالم تألم تظلم تعلم تکلم تله‌فیلم چهلم حلم غیرمسلم فوق‌دیپلم فیلم قلم کلم گل‌کلم هم‌قلمکلمات هم قافیه مختوم به حرف ب

ماکسیمم متمم مصمم امم تیمم مینیمم ماکزیمم

ترنم نم نم جنم صنم مغتنم نم جهنم خانم شبنم نم‌نم

احیاءالعلوم استادیوم اورانیوم نامختوم نامرسوم نامعلوم نامفهوم نجوم وازکتوم وصوم پلاستوفوم پنتیوم تاندوم تداوم تیتانیوم سوم سیلیسیوم شوم صوم علوم عموم غیرمرسوم فوم حلقوم خرطوم دارالعلوم دایره‌العلوم دوم راحت‌الحلقوم رادیوم رسوم رفراندوم رقوم روم ریبوزوم زادبوم مختوم مخدوم مداوم مدعی‌العموم مدیوم مذموم مرحوم مرسوم مرقوم مسموم زقوم زوم زیست‌بوم ژرمانیوم سلنیوم سمپوزیوم سموم سندروم قدوم قوم قیوم کاندوم کروم کروموزوم کلثوم کنسرسیوم کوانتوم لزوم لیتیوم ماموم متداوم محروم محکوم مصدوم مضموم مظلوم معدوم معصوم معلوم وکیوم اولتیماتوم آکواریوم آلبوم آلومینیوم آنگستروم باتوم باقرالعلوم بوم بی‌مفهوم پترولیوم پرتداوم مغموم مفهوم مقاوم مقسوم مکتوم ملزوم منظوم موسوم موم موهوم می‌تراوم هجوم هلیوم هماتوم هموم یوم

ابراهیم اسلیم اقالیم مفاهیم تایم عقیم علایم غنایم غیرمستقیم فخیم فریم فهیم قایم قدیم مقیم ملایم منیزیم ناملایم ندیم نسیم نعیم نیم وخیم اقلیم الیم اورشلیم آنزیم بازمی‌گردیم بدخیم تسهیم حلیم حمیم خودتنظیم خوش‌خیم دایم دژخیم دیم دیهیم رباط‌کریم رجیم رحیم رژیم رویم زعیم سدیم تصمیم تعالیم تعظیم تعلیم تعمیم تفهیم تقدیم تقسیم تحریم تحکیم ترحیم ترسیم ترمیم تسلیم تسنیم تقویم تکریم تنظیم تیم جاجیم جرایم جعبه‌تقسیم جیم حجیم ضخیم ضمایم عبدالعظیم عزایم عظیم برمی‌خوریم بهایم بی‌سیم بیم پارانشیم پالادیم پانتومیم پتاسیم پیم کریم کلسیم حریم حکیم سقیم سلنیم سلیم سهیم سیم سین‌جیم شمیم کلیم کیم گریم گلیم لحیم لئیم مدیم مریم مستقیم هافتایم هفت‌اقلیم یتیم

شاهنامه فردوسی | مثنوی معنوی | دیوان حافظ | گلستان سعدی

کافه‌کتاب توسط گروهی از جوانان با هزینه شخصی اداره می‌شود.

لطفا در تامین هزینه‌های سایت، ما را یاری دهید.

شماره کارت:

5022291089655144

اسامی حمایت‌کنندگان

    

کافه کتاب بزرگ‌ترین کتابخانه فارسی و بزرگ‌ترین پایگاه دانلود کتاب‌های نایاب در ایران می‌باشد. در کافه‌کتاب می‌توانید به دانلود رمان، دانلود کتاب‌های PDF، کتاب‌های صوتی و کتاب‌های درسی بپردازید. در این پایگاه همچنین انواع کتاب‌های تاریخ، جغرافیا، اسطوره‌شناسی، فلسفه، ادیان و الهیات، جامعه‌شناسی، روانشناسی، زبان‌شناسی، شعر و رمان در کنار آرشیو روزنامه‌های کمیاب قدیمی، موجود می‌باشد.

| Tags | Sitemap | RSS | Atom | PDF |

همه حقوق، برای کافه‌کتاب محفوظ است.

قوانین و مقررات | تماس با ما

Copyright © 2012 ~ 2022  |  Design By: Bahman Ansari

شماره واتساپ و تلگرام

+1 (530) 830 1000

کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب
کلمات هم قافیه مختوم به حرف ب
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *